R. Karbauskis šioje Vyriausybėje įžvelgia du profesionalus
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis tei­gia, kad da­bar­ti­nė­je Vy­riau­sy­bė­je yra du ge­rai dir­ban­tys mi­nis­trai – so­cial­de­mo­kra­tas už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ir ne­par­ti­nis Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­tas ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

Kiek anks­čiau R.Kar­baus­kis tei­gė, kad nė vie­nas iš da­bar­ti­nių so­cial­de­mo­kra­tų mi­nis­trų ne­tu­rė­tų ei­ti par­ei­gų nau­jo­je Vy­riau­sy­bė­je. Vė­liau perk­laus­tas R.Kar­baus­kis tei­gė, kad du šios Vy­riau­sy­bės mi­nis­trai yra sa­vo sri­čių spe­cia­lis­tai, o vie­nas jų – so­cial­de­mo­kra­tas.

„Aš ne­mi­nė­siu pa­var­džių, bet du mi­nis­trai iš da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės ga­lė­tų bū­ti mi­nis­trais, ver­ti­nant jų pro­fe­sio­na­lu­mą. (...) Vie­nas so­cial­de­mo­kra­tas“, – rin­ki­mų nak­tį žur­na­lis­tams sa­kė R.Kar­baus­kis.

Perk­laus­tas jis pa­tvir­ti­no, kad kal­ba apie R.Ma­siu­lį ir L.Lin­ke­vi­čių.

Anks­čiau tą pa­čią nak­tį R.Kar­baus­kis tei­gė, kad da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė nė­ra pro­fe­sio­na­li.

„Jūs tu­ri­te ome­ny­je iš da­bar­ti­nių mi­nis­trų? Jūs pa­klaus­ki­te, ku­ris tin­ka, ti­kriau­siai pir­ma reik­tų už­duo­ti tą klau­si­mą, nes dau­ge­lis da­bar­ti­nių mi­nis­trų ne­ga­li bū­ti nie­kaip mi­nis­trais, nes jų kom­pe­ten­ci­jos nie­kaip ne­už­ten­ka tam, kad jie va­do­vau­tų toms mi­nis­te­ri­joms“, – rin­ki­mų nak­tį žur­na­lis­tams tei­gė R.Kar­baus­kis.

Perk­laus­tas, ar tu­ri ome­ny­je da­bar­ti­nius so­cial­de­mo­kra­tų mi­nis­trus, tei­gia, kad kal­ba apie juos: „Ta pra­sme taip“.

Jis tei­gė, kad ne­nag­ri­nė­jo ga­li­mų kon­ser­va­to­rių mi­nis­trų kan­di­da­tū­rų, tad ne­ga­li at­sa­ky­ti, ku­rie jam tik­tų.

R.Kar­baus­kis pa­kar­to­jo, kad Sau­lius Skver­ne­lis yra Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas į prem­je­rus.