R. Karbauskis: prezidentė supranta, kokia yra tautos valia
Sei­mo rin­ki­mus reikš­min­ga pers­va­ra lai­mė­ju­sios Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko esąs ti­kras, kad pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­pran­ta, ko­kia yra tau­tos va­lia.

„E­su be­veik ti­kras, nors su pre­zi­den­te dar ne­kal­bė­jau, kad pre­zi­den­tė su­pran­ta, ko­kia yra tau­tos va­lia ir kad da­bar ne­la­bai bus svar­bu, kas yra an­tra­sis koa­li­ci­jos par­tne­ris. Nes Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ga­vo to­kį pa­si­ti­kė­ji­mo li­mi­tą, kad pir­miau­sia bus svar­bu, kiek mes esa­me pa­jė­gūs ir kiek mes su­ge­bės­me įgy­ven­din­ti tuos po­ky­čius, apie ku­riuos kal­bė­jo­me rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je. Dėl to tas koa­li­ci­jos par­tne­ris vie­nas ar ki­tas nė­ra es­mi­nis klau­si­mas“, – BNS pir­ma­die­nio ry­tą sa­kė R.Kar­baus­kis.

Jis tei­gė ti­kįs, kad koa­li­ci­jos for­ma­vi­mą lems pir­miau­sia gau­ti bal­sai per rin­ki­mus.

„Si­tua­ci­ja taip su­sik­los­tė, kad tie skai­čiai, frak­ci­jų dy­džiai, jie gal­būt daug kam ne­ti­kė­ti, bet jie to­kie. Aš ti­kiuo­si, kad ne­bus ban­do­ma nu­ro­di­nė­ti, ko­kia bus koa­li­ci­ja“, – kal­bė­jo R.Kar­baus­kis.

Jis kar­to­jo, kad di­džiau­sią frak­ci­ją Sei­me už­si­ti­kri­nę „vals­tie­čiai“ pir­miau­sia de­rė­tis dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo kvies Tė­vy­nės są­jun­gą – krikš­čio­nis de­mo­kra­tus bei so­cial­de­mo­kra­tus, o su li­be­ra­lais ne­ma­to ga­li­my­bės dirb­ti. Jis sa­ko, kad nors Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) ne­ma­to kaip vi­sa­ver­čių koa­li­ci­jos par­tne­rių, prog­ra­mi­nės nuo­sta­tos, ypač dėl šei­mos po­li­ti­kos, yra pa­na­šios. Tad LLRA-KŠS ga­lė­tų tap­ti par­tne­riais pri­imant spren­di­mus Sei­me.

LVŽS są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis su­tin­ka, kad LLRA-KŠS yra svar­bi po­li­ti­nė jė­ga, ku­ria tau­ti­nės ma­žu­mos iš­reiš­kė pa­si­ti­kė­ji­mą, ta­čiau kaip kliu­vi­nį dirb­ti koa­li­ci­jo­je ma­to jos ly­de­rį Val­de­ma­rą To­ma­ševs­kį.

„Y­ra vie­nas „bet“ – pir­mi­nin­kas, ku­ris ne­at­sa­kęs ar­ba ke­lia daug įvai­riau­sių kon­tro­ver­si­jų tiek dėl da­ly­va­vi­mo tam ti­kruo­se ren­gi­niuo­se, dėl po­zi­ci­jos de­mons­tra­vi­mo ypa­tin­gai po Kry­mo anek­si­jos ir oku­pa­ci­jos, ka­ro Ukrai­no­je. Dėl to šian­dien mes ti­krai ma­no­me, kad su Sei­mo na­riais ga­li­me bend­ra­dar­biau­ti, pri­va­lo­me spręs­ti tau­ti­nių ma­žu­mų klau­si­mą, bet dėl kaž­ko­kio for­ma­laus bend­ra­vi­mo tai yra ti­krai kliu­vi­nys, kol tie klau­si­mai ne­at­sa­ky­ti kal­bant apie žvilgs­nį į Ry­tų pu­sę“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Val­do­vų rū­muo­se pir­ma­die­nį kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

LVŽS at­sto­vai pri­mi­nė, kad kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro kan­di­da­tū­rą siū­lys teik­ti pre­zi­den­tei. Pa­sak S.Skver­ne­lio, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru ga­lė­tų bū­ti bu­vęs mi­nis­tras, bu­vęs am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Pe­tras Vai­tie­kū­nas.

Kal­bė­da­mi apie gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą, LVŽS at­sto­vai pa­tvir­ti­no tiks­lą, jog 2 proc. gy­ny­bai bū­tų pa­siek­ti jau 2018-ai­siais.

Rea­guo­da­mas į kon­ser­va­to­rių ir so­cial­de­mo­kra­tų pa­si­sa­ky­mus, kad jie bū­tų lin­kę dirb­ti opo­zi­ci­jo­je, R.Kar­baus­kis tei­gė, kad ma­te­ma­tiš­kai yra įma­no­mas ir toks va­rian­tas.

„Ma­nau, kad tai dau­giau de­ry­bi­nės po­zi­ci­jos sie­kiant gal­būt ryš­kiai už­siim­ti po­zi­ci­ją, ku­ri bū­tų to­se de­ry­bo­se. Bet jei bus toks kie­tas nu­si­tei­ki­mas dirb­ti opo­zi­ci­jo­je abie­jų par­ti­jų, ku­rias mi­nė­jau, to­kiu at­ve­ju ieš­ko­si­me ki­to spren­di­mo. Bet ne­ma­nau, kad tai bū­tų ra­cio­na­lu gal­vo­jant apie pa­čią vals­ty­bę ir apie mū­sų vi­sų tiks­lus“, – tei­gė R.Kar­baus­kis.

Anot jo, net kon­ser­va­to­riams at­si­dū­rus opo­zi­ci­jo­je, dėl da­lies klau­si­mų Sei­me jie pa­lai­ky­tų LVŽS. R.Kar­baus­kio tei­gi­mu, dau­giau aiš­ku­mo, kaip ir su kuo vyks de­ry­bos, tu­rė­tų bū­ti pir­ma­die­nį po­piet.

LVŽS ly­de­ris sa­kė, kad ne­pra­dė­jus de­ry­bų ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti, ko­kiais klau­si­mais par­ti­jų po­zi­ci­jos vi­siš­kai ne­su­tam­pa, o TS-LKD ra­gi­ni­mą de­rė­tis ar­ba su jais, ar­ba su so­cial­de­mo­kra­tais ver­ti­no kaip spau­di­mą.

„Tai tie­siog mums ne­priim­ti­na“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Val­do­vų rū­muo­se sa­kė R.Kar­baus­kis.

LVŽS va­do­vas prieš rin­ki­mus par­ti­jos kan­di­da­tu į prem­je­rus siū­lęs S.Skver­ne­lį, rin­ki­mų nak­tį įvar­di­jo ir ki­tą kan­di­da­tą – Bro­nį Ro­pę. Kon­ser­va­to­rių ir so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­riai vie­šai par­eiš­kė ne­la­bai įsi­vaiz­duo­jan­tys da­bar­ti­nio eu­ro­par­la­men­ta­ro prem­je­ru sa­ky­da­mi, kad tai bū­tų ir rin­kė­jų ap­gau­di­nė­ji­mas, ta­čiau R.Kar­baus­kis to­kio sa­vo siū­ly­mo ne­at­si­sa­ko.

„Mes tu­ri­me pri­im­ti spren­di­mus dėl to, kad jei bus to­kia de­ry­bų baig­tis, kad mes tu­rė­si­me at­sto­vau­ti dvie­jo­se po­zi­ci­jo­se la­bai svar­bio­se Lie­tu­vos vals­ty­bei, to­kiu at­ve­ju Sau­lius Skver­ne­lis – jis ne­pa­sid­ve­jins. Ki­tas žmo­gus, ku­rį mes ma­to­me kaip la­bai stip­rų va­dy­bi­nin­ką, va­do­va­vu­sį Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai, daug me­tų dir­bu­sį sa­vi­val­do­je, da­bar dir­ban­tį Eu­ro­pos Par­la­men­te, ma­to­me B.Ro­pę, kaip tą as­me­nį, ku­ris pui­kiai su­sit­var­ky­tų su Vy­riau­sy­be“, – tvir­ti­no R.Kar­baus­kis.

Jis taip pat pa­brė­žė, kad B.Ro­pė kal­ba ge­rai vo­kiš­kai, mo­ka ang­lų kal­bą.

Pats B.Ro­pė sa­vo kan­di­da­tū­rą ver­ti­na re­zer­vuo­tai. BNS jis sa­kė, kad su­ta­ri­mo dėl jo kaip mi­nis­tro pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ros dar nė­ra. Ta­čiau jis tei­gė ne­įž­vel­gian­tis ne­są­ži­nin­gu­mo, jog prem­je­ru tap­tų ne­rink­tas po­li­ti­kas, esą taip kaip tik bū­tų la­biau už­ti­krin­ta Vy­riau­sy­bės par­la­men­ti­nė kon­tro­lė.

„Tai yra per daug at­sa­kin­gi da­ly­kai, kad jie bū­tų spren­džia­mi taip grei­tai“, – BNS sa­kė jis.

Są­ra­šo ly­de­ris S.Skver­ne­lis ti­ki­na, kad bū­tų pa­si­ren­gęs abiems va­rian­tams: va­do­vau­ti tiek Vy­riau­sy­bei, tiek Sei­mui. Jis ti­ki­no, kad vi­sus stra­te­gi­nius klau­si­mus dau­giau nei pus­me­tį spren­džia kar­tu su Ra­mū­nu Kar­baus­kiu, to­dėl at­me­ta kri­ti­ką, kad par­ti­jos va­do­vas pri­ima vie­na­ša­liš­kus spren­di­mus.

„Po­zi­ci­jos, ku­rios iš­sa­ko­mos, yra abie­jų su­de­rin­tos ir stra­te­gi­niais klau­si­mais nė­ra jo­kių iš­sis­ky­ri­mų“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Nak­ti­nius par­ti­jų at­sto­vų pa­si­sa­ky­mus, ku­riuo­se iš­sa­ky­ta ir kri­ti­kos LVŽS at­žvil­giu, R.Kar­baus­kis bu­vo lin­kęs pri­skir­ti emo­ci­joms ir sa­ko, kad ar­ti­miau­siu me­tu ti­ki­si kons­truk­ty­vių de­ry­bų. Jis tvir­ti­no ma­tan­tis prob­le­mą bū­si­mo­se de­ry­bo­se, kad dau­giau nei dvi­de­šim­čia man­da­tų nuo LVŽS at­si­li­ku­sių kon­ser­va­to­rių am­bi­ci­jos yra už­gau­tos ir „jau­ni ly­de­riai dar tie­siog ne­mo­ka leng­vai pri­im­ti pra­lai­mė­ji­mo“.

R.Kar­baus­kis kri­ti­ka­vo da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pri­im­tą Dar­bo ko­dek­są ir ža­dė­jo ati­dė­ti jo įsi­ga­lio­ji­mą, taip pat ke­ti­no grą­žin­ti jį svars­ty­ti Tri­ša­lei ta­ry­bai ir tik tuo­met pri­im­ti pa­tai­sas Sei­me.

„Mes tu­rė­tu­mė­me grą­žin­ti Dar­bo ko­dek­są į Tri­ša­lę ta­ry­bą, mes tu­rė­tu­mė­me iš nau­jo jį at­neš­ti į Sei­mą ir pri­im­ti to­kį, koks jis bu­vo de­rin­tas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Aš gal­vo­ju, kad yra spren­di­mas ir pre­zi­den­tės teik­tas ve­to. Šiuo at­ve­ju ne­ma­nau, kad tai ga­lė­tų bū­ti prob­le­ma ta­rian­tis nei su kon­ser­va­to­riais, nei su so­cial­de­mo­kra­tais dėl koa­li­ci­jos. Ma­nau, kad vi­si su­pran­ta, kad ši­tas ko­dek­sas yra klai­da, jis dar pri­si­dė­tų prie emig­ra­ci­jos au­gi­mo, nei darb­da­viams, nei dar­buo­to­jams Lie­tu­vo­je jis nė­ra nau­din­gas. Vie­nin­te­lė nau­da šian­dien yra tiems vers­li­nin­kams, ku­rie pla­nuo­ja įsi­vež­ti pi­gią dar­bo jė­gą iš už­sie­nio“, – po­zi­ci­ją pa­tei­kė R.Kar­baus­kis.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, LVŽS an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re lai­mė­jo 37 man­da­tus ir su pir­ma­ja­me tu­re dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je lai­mė­tais 19 man­da­tų Sei­me iš vi­so tu­rės 56 na­rius. LVŽS pir­mi­nin­ko įvar­di­ja­mi po­ten­cia­lūs koa­li­ci­jos par­tne­riai Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai po an­tro­jo tu­ro už­si­ti­kri­no 31 vie­tą Sei­me, ki­ti ga­li­mi par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.