R. Karbauskis pakeitė poziciją dėl PVM lengvatos
Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­ta cen­tri­niam šil­dy­mui liks iki 2017 me­tų bir­že­lio, sa­ko „vals­tie­čių“ ly­de­ris, pri­pa­žįs­tan­tis, kad sa­vi­val­dy­bės pri­ver­tė lai­ki­nai at­si­sa­ky­ti idė­jos at­šauk­ti su­ma­žin­tą PVM ta­ri­fą ši­lu­mai.

Ra­mū­nas Kar­baus­kis BNS pa­tvir­ti­no, kad an­tra­die­nį Sei­me bus bal­suo­ja­ma dėl leng­va­tos pra­tę­si­mo.

„Ka­da­gi sa­vi­val­dy­bės aiš­kiai vie­šais par­eiš­ki­mais boi­ko­tuo­ja mū­sų idė­ją. Man at­ro­do, kad jie net pa­sis­tengs pa­da­ry­ti taip, kad žmo­nės su­sto­tų į ei­les (pa­teik­ti pra­šy­mus kom­pen­sa­ci­jai gau­ti – BNS)“, – to­kio spren­di­mo mo­ty­vus BNS aiš­ki­no R.Kar­baus­kis.

„Ry­toj (an­tra­die­nį – BNS) mes („vals­tie­čiai“ – BNS) bal­suo­si­me su vi­sais, kad pra­tęs­ti leng­va­tos ga­lio­ji­mą. Kar­tu iš kar­to bal­suo­si­me, ar po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą aps­kai­čia­vi­mo tvar­kos pa­kei­ti­mams“, – pri­dū­rė jis.

Pa­kei­ti­mai nu­ma­to, kad at­ei­ty­je kom­pen­sa­ci­jos už šil­dy­mą bū­tų mo­ka­mos tiems žmo­nėms, ku­rių iš­lai­dos ši­lu­mai vir­šys 10 proc., o ne 20 proc. jų pa­ja­mų ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų skir­tu­mo.

R.Kar­baus­kis tei­gė, kad leng­va­tą bus siū­lo­ma pra­tęs­ti, nors ki­tų me­tų iž­de nė­ra nu­ma­ty­ta lė­šų fi­nan­sų sky­lei pa­deng­ti.

„Kaž­kas nu­ken­tės, gal vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­ma, gal dar kaž­kas. Jie (Vy­riau­sy­bė – BNS) ras, tu­rės ieš­ko­ti“, – tei­gė jis.

R.Kar­baus­kis taip pat pa­brė­žė, kad dėl ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­džio bei pen­si­jų pa­di­di­ni­mo nuo sau­sio dėl kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą kreip­sis ne­be 130 tūkst. žmo­nių, kaip iki šiol, o maž­daug 80 tūks­tan­čių. Jis ma­no, kad ne­pra­tę­sus PVM leng­va­tos, bet pa­kei­tus kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą aps­kai­čia­vi­mo tvar­ką, fi­nan­si­nė par­ama pa­siek­tų dau­giau gy­ven­to­jų – apie 260 tūkst.

Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­tai­so­mis, ku­rios, pa­sak „vals­tie­čių“ ly­de­rio, tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo va­sa­ros, kai baig­sis PVM leng­va­tos cen­tra­li­zuo­tai ši­lu­mai ga­lio­ji­mas, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ma­žes­nius rei­ka­la­vi­mus gy­ven­to­jams, ku­rie no­rės fi­nan­si­nės par­amos.

Pa­kei­ti­mų au­to­riai – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas ir jo bend­ra­par­tie­tis And­rius Pa­lio­nis bei „vals­tie­čiai“ To­mas To­mi­li­nas ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sta­sys Ja­ke­liū­nas – siū­lo kom­pen­sa­ci­jas mo­kė­ti tiems žmo­nėms, ku­rių iš­lai­dos ši­lu­mai vir­šys 10 proc., o ne 20 proc., kaip yra da­bar, jų pa­ja­mų ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų skir­tu­mo.

Pa­vyz­džiui, jei žmo­gaus pa­ja­mos yra 600 eu­rų ir jis gy­ve­na vie­nas, jam už šil­dy­mą rei­kė­tų mo­kė­ti dau­giau­sia 24,8 eu­ro – jei šil­dy­mas kai­nuo­tų bran­giau, jis ga­lė­tų gau­ti kom­pen­sa­ci­ją. Da­bar jo mo­kė­ti­na mak­si­ma­li su­ma yra 49,6 eu­ro (20 proc. skir­tu­mas).

„Vals­tie­čiai“ tei­gia, kad taip pat bus iš­plės­tas ra­tas as­me­nų, gau­nan­čių kom­pen­sa­ci­jas – jas nu­ma­to­ma mo­kė­ti ne tik be­si­nau­do­jan­tiems cen­tri­niu šil­dy­mu, bet ir tiems, ku­rie šil­do­si elek­tra, du­jo­mis, mal­ko­mis.

Šiuo me­tu leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas cen­tri­niam šil­dy­mui yra 9 proc., o stan­dar­ti­nis – 21 pro­cen­tas.

Pri­ta­ria pre­zi­den­tės veto

Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad siū­lys frak­ci­jai pri­tar­ti pre­zi­den­tės ve­to Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­soms dėl vie­šų as­me­nų įžei­di­mo.

„Mes ap­ta­rė­me ke­li, sa­va­me ra­te, kad gal­būt bus da­bar tei­sin­ga pri­tar­ti ve­to, ma­žin­ti įtam­pą, ku­ri vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­ga, ta­da kreip­tis į Vy­riau­sy­bę, kad bū­tų pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, kaip su­re­gu­liuo­ti Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se taip, kad ir žur­na­lis­tams ne­kil­tų abe­jo­nių, kad nie­kas ne­no­ri užg­niauž­ti lais­vo žo­džio, kri­ti­kos su­stab­dy­ti, ir kad po­li­ti­kai taip pat ži­no­tų, kad tu­ri ke­lią gin­ti sa­vo tei­ses (...). Ar ry­toj frak­ci­jo­je siū­ly­siu pri­tar­ti ve­to“, – pir­ma­die­nį BNS sa­kė R.Kar­baus­kis.

Jis sa­ko, kad Vy­riau­sy­bė ne­bus sku­bi­na­ma teik­ti iš­va­dų, nes tai „nė­ra sku­bos klau­si­mas“.

„Bet mes ne­tu­ri­me ma­ny­ti, kad žur­na­lis­tai ga­li vis­ką, o po­li­ti­kai ne­ga­li nie­ko. Tai ir­gi bū­tų ne­tei­sin­ga nuo­mo­nė“, – dės­tė jis.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį po kon­sul­ta­ci­jų su tei­si­nin­kais, ži­niask­lai­dos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vais bei žur­na­lis­tais ve­ta­vo Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas dėl vie­šų as­me­nų įžei­di­mo. Jos tei­gi­mu, pa­tai­sos su­tei­kia ga­li­my­bę „per­se­kio­ti ne tik žur­na­lis­tus, bet kiek­vie­ną Lie­tu­vos žmo­gų vien už tai, kad jis tu­ri kri­ti­nę nuo­mo­nę apie vie­šuo­sius as­me­nis, apie Vy­riau­sy­bę, po­li­ti­kus“.

Sei­mas pa­tai­sas gruo­džio 8 die­ną pri­ėmė ar­gu­men­tuo­da­mas, kad įžei­di­mą iš­brau­kus iš Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, už jį rei­kia nu­ma­ty­ti ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę. Ži­niask­lai­dos at­sto­vams užk­liu­vo, kad kei­čiant įsta­ty­mą at­si­sa­ky­ta iš­ly­gos, jog at­sa­ko­my­bė ne­tai­ko­ma, kai in­for­ma­ci­jos ne­tiks­lu­mai at­si­ran­da sie­kiant są­ži­nin­gai in­for­muo­ti apie vie­šo as­mens vals­ty­bi­nę ir vi­suo­me­ni­nę veik­lą.

Kai ku­rie po­li­ti­kai tei­gia, kad ne­ri­mas dėl žo­džio lais­vės yra ne­pag­rįs­tas. Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras sa­ko, kad nuo­sta­ta Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­va įtrauk­ta at­siž­vel­giant į Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pra­kti­ką, tad ji bū­tų tai­ko­ma bet ko­kiu at­ve­ju, o ri­bą tarp kri­ti­kos ir įžei­di­mo vi­sa­da ver­tin­tų teis­mas.