R. Karbauskis: P. Žagunis neprivalo atsisakyti mero pareigų
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ne­ma­no, kad įta­ri­mų pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba su­lau­kęs Pa­ne­vė­žio ra­jo­no me­ras „vals­tie­tis“ Po­vi­las Ža­gu­nis tu­rė­tų pa­lik­ti par­ei­gas sa­vi­val­dy­bė­je.

P.Ža­gu­nis pa­tei­kė pra­šy­mą stab­dy­ti jo na­rys­tę par­ti­jo­je, ta­čiau BNS tei­gė dar ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, ar liks va­do­vau­ti ra­jo­nui. R.Kar­baus­kis sa­vo ruo­žtu sa­kė ne­ži­nąs nė vie­no me­ro, ku­ris po įta­ri­mų at­si­sa­ky­tų par­ei­gų.

„Ir Vi­sa­gi­no me­rės at­žvil­giu, ir Rad­vi­liš­kio me­ro at­žvil­giu bu­vo kaž­ko­kios si­tua­ci­jos, ne­si­do­mė­jau gi­liai, bet ir­gi bu­vo kal­ti­ni­mai, bu­vo dar kaž­kas, ana­lo­gi­jų yra, aš dar ne­ži­nau at­ve­jų, kad me­ras bū­tų at­sis­ta­ty­di­nęs dėl to, kad jam par­eikš­ti vie­no­kie ar ki­to­kie kal­ti­ni­mai“, – BNS sa­kė R.Kar­baus­kis.

Anot LVŽS pir­mi­nin­ko, šio­je ty­ri­mo fa­zė­je klau­si­mas dėl me­ro par­ei­gų ne­tu­rė­tų bū­ti ke­lia­mas, nes „tu­rė­jo­me ai­bę at­ve­jų, ka­da bu­vo par­eikš­ti įta­ri­mai įvai­raus ran­go (as­me­nims), me­rams ir taip to­liau, ir jūs pui­kiai ži­no­te, kad ne vi­sos by­los bai­gė­si kaž­ko­kiais teis­mais“.

R.Kar­baus­kio ma­ny­mu, jo pa­va­duo­to­jo par­ti­jo­je P.Ža­gu­nio spren­di­mas stab­dy­ti na­rys­tę LVŽS gre­to­se yra ge­ras.

„Aš ma­nau, kad me­ro ap­sisp­ren­di­mas yra gerb­ti­nas, ji­sai sie­kia, kad ty­ri­mas bū­tų sklan­dus ir ne­bū­tų jo­kių są­sa­jų, kad jis čia pri­klau­so par­ti­jai, ku­ri yra val­dan­čio­ji. Mes ly­giai taip pat ti­ki­mės, kad ty­ri­mas bus ne­ša­liš­kas ir duos at­sa­ky­mus į klau­si­mus, ku­rie yra iš­ki­lę“, – tei­gė R.Kar­baus­kis.

Įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba P.Ža­gu­niui bu­vo par­eikš­ti vyks­tant iki­teis­mi­niui dėl ke­lias­de­šim­ties ne­skaid­rių vie­šų­jų pir­ki­mų Pa­ne­vė­žio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Jų bend­ra ver­tė ga­li bū­ti di­des­nė nei mi­li­jo­nas eu­rų. Po­li­ti­kas įta­ria­mas da­ręs ne­tei­sė­tą įta­ką Pa­ne­vė­žio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jams, at­sa­kin­giems už vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mą.

Tei­sė­sau­gai įta­ri­mų ke­lia vie­šie­ji pir­ki­mai, su­si­ję su me­lio­ra­ci­jos, ke­lių ir gat­vių prie­žiū­ros, re­kons­truk­ci­jos ir pro­jek­ta­vi­mo dar­bais. Įta­ria­ma, kad Pa­ne­vė­žio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos kai ku­rie vals­ty­bės tar­nau­to­jai ga­lė­jo su­da­ry­ti pa­lan­kias są­ly­gas vie­nam pir­ki­mų da­ly­viui, ku­ris dėl ne­skaid­rių vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­so lai­mė­da­vo kon­kur­sus ir gau­da­vo fi­nan­si­nę nau­dą. Už tai Pa­ne­vė­žio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jams ga­li­mai bu­vo at­si­ly­gin­ta ky­šiais, nu­ro­do tei­sė­sau­ga.