R. Karbauskis: „Mes suprantame atsakomybę“
LVŽS va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, kal­bė­da­mas apie triuš­ki­nan­čią par­ti­jos per­ga­lę rin­ki­muo­se, tei­gia, kad par­ti­ja pa­si­ren­gu­sį ne­šti at­sa­ko­my­bės naš­tą.

R. Kar­baus­kio tei­gi­mu, po­ten­cia­lios koa­li­ci­jos par­tne­rės yra an­trą ir tre­čią vie­tą užė­mu­sios par­ti­jos – kon­ser­va­to­riai ir so­cial­de­mo­kra­tai. „Da­bar, kai mes tu­rė­si­me aiš­kią ini­cia­ty­vą, pa­kvie­si­me jas de­rin­ti prog­ra­mas. O tik ta­da ga­lė­si­me kal­bė­ti apie koa­li­ci­ją“, – „Lry­to“ te­le­vi­zi­jai sa­kė R. Kar­baus­kis. Jis dar kar­tą pa­kar­to­jo, kad kvies­ti bend­ram dar­bui Li­be­ra­lų są­jū­dį „ne­ma­to jo­kios ga­li­my­bės“.

De­rė­tis su ki­to­mis ma­žiau man­da­tų ga­vu­sio­mis par­ti­jo­mis, anot jo, taip pat ne­ke­ti­na­ma. „Jie per ma­ži, tai tik su­nkins dar­bą“, – tei­gė LVŽS ly­de­ris.