R. Karbauskis: mes naktį nesiderėsime
Dėl pir­mo­sios vie­tos šiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se be­si­var­žan­čių, bet ga­li­my­bės bend­ra­dar­biau­ti ne­nei­gian­čių Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­riai skir­tin­gai ma­to pir­muo­sius žings­nius su­ar­tė­ji­mo link.

Šian­dien TS-LKD ly­de­ris G. Lands­ber­gi par­eiš­kė, kad nau­jos val­dan­čio­sios rin­ki­mų koa­li­ci­jos for­ma­vi­mas ga­li pra­si­dė­ti dar šią­nakt. „Aš ma­tau, kad ma­no ve­da­mos par­ti­jos, Sau­liaus Skver­ne­lio (LVŽS są­ra­šo ly­de­ris, red.) ir Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo (Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) są­ra­šo ly­de­ris, red.) – tri­jų žmo­nių su­tar­tis – ga­lė­tų duo­ti pa­grin­dą iš ti­krų­jų sta­bi­liai Vy­riau­sy­bei“, – sa­kė jis.

G. Lands­ber­gis iš de­ry­bų „išb­rau­kė“ LVŽS pir­mi­nin­ką Ra­mū­ną Kar­baus­kį, nes esą tar­tis dėl val­džios tu­rė­tų par­ti­ją į sėk­mę at­ve­dę as­me­nys, tai­gi, są­ra­šų ly­de­riai.

R. Kar­baus­kis sa­vo ruo­žtu, kaip ir anks­čiau, tvir­ti­no, kad šią nak­tį jo ve­da­mi „vals­tie­čiai“ su nie­kuo ne­si­de­rės, ir sa­kė, kad po­kal­biai dėl val­džios tu­rė­tų pra­si­dė­ti pa­aiš­kė­jus rin­ki­mų lai­mė­to­jams. „Ne­ma­no­me, kad nak­ti­mis rei­kia koa­li­ci­jas su­da­ri­nė­ti“, – tvir­ti­no LVŽS pir­mi­nin­kas.

Kaip ži­nia, po 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų per­ga­lę juo­se lai­mė­ję so­cial­de­mo­kra­tai, taip pat jų par­tne­riai Dar­bo par­ti­ja bei „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pa­ma­tus bū­si­ma­jai koa­li­ci­jai pa­klo­jo jau an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro nak­tį.

V R. Kar­baus­kis šian­dien taip pat par­eiš­kė, kad de­ry­bo­se dėl bū­si­mo­sios val­džios da­ly­vaus jis ir S. Skver­ne­lis, o šiam ne­ga­lint, jis vie­nas. Be to, jis pa­kar­to­jo, jog „vals­tie­čių“ po­zi­ci­ja ne­si­kei­čia – jie ne­ma­to rei­ka­lo kal­bė­tis su LS. Tuo me­tu S. Skver­ne­lis, šian­dien bal­suo­da­mas sa­vo vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, žur­na­lis­tams tvir­ti­no, kad ga­lė­tų dirb­ti su vi­so­mis par­ti­jo­mis, bet vis dėl­to pa­žy­mė­jo, kad de­ry­bos su li­be­ra­lais pri­klau­sys nuo to, kaip ga­lės bū­ti de­ri­na­mos par­ti­jų rin­ki­mų prog­ra­mos.

Kaip ži­nia, LS iš kar­to po Sei­mo rin­ki­mų pir­mo­jo tu­ro vy­lė­si, kad į de­ry­bas dėl val­džios eis vie­nu blo­ku su anks­čiau val­džios par­tne­riais bu­vu­siais kon­ser­va­to­riais. LS va­do­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius spa­lio 10-ąją tie­siai par­eiš­kė, kad tuo at­ve­ju, jei kon­ser­va­to­riams ir li­be­ra­lams pa­vyk­tų su­de­rin­ti po­zi­ci­jas, po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro prie de­ry­bų dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos star­to li­ni­jos TS-LKD ir LS ga­lė­tų sto­ti kaip vie­nas blo­kas.

Aš­tuo­nis man­da­tus dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je pir­ma­ja­me tu­re iš­ko­vo­ję li­be­ral­są­jū­die­čiai spa­lio 10-ąją net su­da­rė dar­bo gru­pę de­ry­boms su ga­li­mais koa­li­ci­jos par­tne­riais ir su­ta­rė dėl nuo­sta­tų, ku­rios, jų ma­ny­mu, tu­rė­tų bū­ti įtrauk­tos į nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą. Ta­čiau apie tai, kad to­kį pat žings­nį bū­tų žen­gę ir kon­ser­va­to­riai, pra­ne­ši­mų vie­šu­mo­je ne­bu­vo. Prieš ke­lias die­nas LS pir­mi­nin­kas R. Ši­ma­šius jau pra­bi­lo, kad veik­los ši de­ry­bų gru­pė gal­būt tu­rės tik po Sei­mo rin­ki­mų an­tro­jo tu­ro.

Ver­ti­nant pir­mo­jo tu­ro re­zul­ta­tus, TS-LKD jau yra iš­ko­vo­ję 21 man­da­tą, LVŽS – 19. Šian­dien, an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se var­žė­si 42 kon­ser­va­to­rių ir 40 LVŽS at­sto­vai. Jei šioms par­ti­joms šyp­so­tų­si sėk­mė, val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją jie teo­riš­kai ga­lė­tų for­muo­ti be pa­pil­do­mų par­tne­rių. Mi­ni­ma­liai Sei­mo dau­gu­mai už­ti­krin­ti rei­kia tu­rė­ti 71 par­la­men­ta­ro man­da­tą.