R. Karbauskis: lyderiai negelbės, jei nebus vertybių
Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ved­lys Ra­mū­nas Kar­baus­kis ma­no, kad ir koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų ir opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių prob­le­ma ne ly­de­rių sto­ka, o idė­jų kri­zė.

R. Kar­baus­kio tei­gi­mu, po Sei­mo rin­ki­mų So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją (LSDP) ir Tė­vy­nės są­jun­gą-Lie­tu­vos krkščio­nis de­mo­kra­tus (TS-LKD) iš­ti­ko „di­de­lė idė­jų kri­zė“. „Mums to­kių prob­le­mų ne­ky­la, nes mes vi­suo­met va­do­va­vo­mės ir va­do­vau­ja­mės ver­ty­bi­niu pri­nci­pu. Man vi­si­da bu­vo keis­ta, kad ki­tos par­ti­jos kaip tik nuo ver­ty­bių trau­kia­si. Įspė­jau, kad dėl to at­ei­ty­je joms kils daug prob­le­mų“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė po­li­ti­kas. Jis pri­pa­ži­no, kad LVŽS bū­tų kur kas leng­viau dirb­ti, jei pa­ga­liau pa­aiš­kė­tų, ko­kios ver­ty­bes iš­pa­žįs­ta LSDP ir TS-LKD, kam jos at­sto­vau­ja. „Kai rei­kia pri­im­ti ver­ty­bi­nį spren­di­mą, nie­ka­da ne­sup­ra­si, pa­lai­kys mus par­tne­riai, ar ne“, – tu­rė­da­mas gal­vo­je so­cial­de­mo­kra­tus sa­kė R. Kar­baus­kis. Jei šioms dviem di­džiau­sioms ša­lies par­ti­joms pa­vyk­tų iš­si­rink­ti ne tik ly­de­rius, bet ir su­ri­kiuo­ti ver­ty­bes, bus pa­pras­čiau pa­si­rink­ti ir rin­kė­jams, ma­no LVŽS va­do­vas. „Mes gerb­si­me jų pa­si­rin­ki­mą. Bent jau so­cial­de­mo­kra­tų at­ve­ju mums svar­bu, kad ly­de­rys­tės prob­le­ma bū­tų iš­spręs­ta grei­čiau , nes ne­re­tai dirb­ti bū­na su­nku. Kar­tais net ne­sup­ran­ti, su kuo to­je par­ti­jo­je rei­kia šne­kė­tis“, – pa­ste­bė­jo R. Kar­baus­kis.

Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, LVŽS ne­rei­ka­lin­ga to­kia su­dė­tin­ga pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tvar­ka, ko­kią tu­ri TS-LKD ir ne­se­niai pa­si­rin­ko LSDP. „Ly­de­rys­tė su­sik­los­to per veik­lą. O to­se par­ti­jo­se pra­ktiš­kai ne­sup­ran­ti, kas ga­li bū­ti ly­de­riu. Gal pas kon­ser­va­to­rius kiek aiš­kiau ma­ty­ti. Bet prob­le­ma ne ta, kad tiek daug no­rin­čių­jų bū­ti pir­mi­nin­kais. Jei vi­sa ko pra­džia bū­tų ver­ty­bės, jo­kių vi­di­nių gin­čų par­ti­jo­se ne­bū­tų“, – įsi­ti­ki­nęs R. Kar­baus­kis.