R. Karbauskis: koalicijos sutartis – vėliausiai trečiadienį
So­cial­de­mo­kra­tams ga­lu­ti­nai ap­sisp­ren­dus da­ly­vau­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), koa­li­ci­jos su­tar­tis bus pa­si­ra­šo­ma vė­liau­siai at­ei­nan­tį tre­čia­die­nį, sa­ko LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Mums abe­jo­nių ne­ki­lo, kad jie tą sa­vo spren­di­mą pa­tvir­tins ir apie tai bu­vo sa­ko­ma jų pa­čių ir va­kar, ir už­va­kar. Svei­ki­na­me, kad žmo­nės ap­sisp­ren­dė ir to­kį spren­di­mą pa­tvir­ti­no“, – BNS sa­kė R.Kar­baus­kis po penk­ta­die­nio va­ka­rą pri­im­to so­cial­de­mo­kra­tų spren­di­mo su­da­ry­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su LVŽS.

Jis tei­gė, kad es­mi­nių klau­si­mų dėl dvie­jų po­li­ti­nių jė­gų ver­ty­bi­nių po­zi­ci­jų ne­ky­la – pir­ma­die­nį dar bus bai­gia­mos de­rin­ti par­ti­jų prog­ra­mos. Dau­giau­sia dis­ku­si­jų tarp „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų ky­la dėl Dar­bo ko­dek­so, so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mo, bet R.Kar­baus­kis ti­ki, kad tai ne­su­kels ypa­tin­gų prob­le­mų, nes ir da­lis pa­čių so­cial­de­mo­kra­tų abe­jo­ja kai ku­rių pri­im­tų nuo­sta­tų tei­sin­gu­mu.

„Kai pa­baig­si­me tai, pra­dė­si­me šne­kė­ti apie pro­por­ci­jas, apie da­ly­va­vi­mą vyk­do­mo­jo­je val­džio­je, Sei­mo va­do­vy­bė­je. Ta­da, ma­tyt, kad an­tra­die­nį ar­ba tre­čia­die­nį ga­lė­si­me in­for­muo­ti vi­suo­me­nę, kad pa­bai­gė­me de­ry­bas. Vė­liau­siai tre­čia­die­nį“, – sa­kė po­li­ti­kas, pa­klaus­tas, ka­da ti­ki­ma­si pa­si­ra­šy­ti koa­li­ci­jos su­tar­tį.

Jis pa­tvir­ti­no, kad LVŽS ne­at­si­sa­kys siū­ly­mų ati­dė­ti so­cia­li­nio mo­de­lio įsi­ga­lio­ji­mo me­tams. Jis ne­įvar­di­jo kon­kre­čių mi­nis­te­ri­jų, ku­rios tu­rė­tų ati­tek­ti so­cial­de­mo­kra­tams, ta­čiau tvir­ti­no, kad jų tu­rė­tų bū­ti ma­žiau nei pen­kios: „Šne­kant apie fak­ti­nius skai­čius, pen­kios mi­nis­te­ri­jos bū­tų ne­rea­lu net pra­dė­ti šne­kė­ti apie tai, nes yra pro­por­ci­jos. Šne­kant apie fak­ti­nius skai­čius, pa­aiš­kės, kai pra­dė­si­me kon­kre­čiai dės­ty­tis“.

So­cial­de­mo­kra­tų ta­ry­ba penk­ta­die­nio va­ka­rą ga­lu­ti­nai ap­sisp­ren­dė su­da­ry­ti val­dan­čią koa­li­ci­ją su LVŽS.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) Sei­mo rin­ki­muo­se ga­vo 17 man­da­tų Sei­me, LVŽS Sei­me tu­rės 56 Sei­mo na­rius. R.Kar­baus­kis BNS pa­tvir­ti­no, kad pri­si­jung­ti prie LVŽS frak­ci­jos Sei­me ke­ti­ni­mą yra iš­reiš­kę bu­vęs „tvar­kie­tis“, šiuo­se rin­ki­muo­se pats iš­si­kė­lęs Rai­mun­das Mar­ti­nė­lis, bu­vęs „dar­bie­tis“ Da­rius Ka­mins­kas, vien­man­da­tė­je Da­nės apy­gar­do­je iš­rink­tas Cen­tro par­ti­jos pir­mi­nin­kas Nag­lis Pu­tei­kis ir taip pat „dar vie­nas as­muo“.