R.Karbauskis kartoja: Darbo kodeksas bus taisomas
Nuo ki­tų me­tų tu­rin­tis įsi­ga­lio­ti nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ne­nau­din­gas dar­buo­to­jams, o pa­lan­kus tiems, ku­rie pla­nuo­ja įsi­vež­ti pi­gią dar­bo jė­gą iš už­sie­ni­nio, sa­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris.

Ra­mū­nas Kar­baus­kis taip pat kar­to­ja, kad toks ko­dek­sas, ko­kį pri­ėmė Sei­mas, ne­ga­lė­tų lik­ti – po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro su kon­ser­va­to­riais ly­de­rio po­zi­ci­jas be­si­da­li­jan­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ko­dek­so kei­ti­mą va­di­na vie­nu svar­biau­sių dar­bų.

Tuo tar­pu vers­las su ne­ri­mu klau­so vals­tie­čių kal­bų ir ra­gi­na juos ne­pa­si­duo­ti po­pu­liz­mui.

„Se­niai sa­ko­me, kad ši­tas Dar­bo ko­dek­sas, kai jis bu­vo pri­im­tas, kad jis yra pa­si­ty­čio­ji­mas iš Lie­tu­vos žmo­nių bei darb­da­vių iš dar­buo­to­jų, tar­nau­ja in­te­re­sams tų, ku­rie pla­nuo­ja įsi­vež­ti pi­gią dar­bo jė­gą iš už­sie­ni­nio ir tai yra aki­vaiz­du. Aš ne­su vi­siš­kai ti­kras, ką jie (li­be­ra­lai –BNS) gal­vo­ja apie šį ko­dek­są, bet jei­gu jie ma­no, kad toks ko­dek­sas ga­lė­tų lik­ti, jie ma­no ne­tei­sin­gai“, – pir­ma­die­nį LNK „Ži­nioms“ par­eiš­kė R.Kar­baus­kis, pa­klaus­tas, ar pri­pa­žįs­tan­tiems, kad šis ko­dek­sas yra per li­be­ra­lus, pa­ke­liui bū­tų su li­be­ra­lais, ku­rie ko­dek­są re­mia.

Po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­ko Kęs­tu­čio Gir­niaus R.Kar­baus­kio po­zi­ci­ja dėl Dar­bo ko­dek­so ne­nus­te­bi­no.

„Vie­na iš pa­grin­di­nių prie­žas­čių, dėl ku­rių so­cial­de­mo­kra­tai pra­lai­mė­jo, bu­vo tai, kad jie pa­lai­kė Dar­bo ko­dek­są. Apk­lau­sos par­odė, kad pu­sė Lie­tu­vos žmo­nių jam ir­gi ne­pri­ta­ria. Ir jo (R.Kar­baus­kio – BNS) tiks­las da­bar par­ody­ti, kuo jie (Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris – BNS) ski­ria­si nuo so­cial­de­mo­kra­tų, su ku­riais jis var­žy­sis kai­me, ir nuo kon­ser­va­to­rių, su ku­riais var­žy­sis ke­lio­se apy­gar­do­se“, – tei­gė K.Gir­nius.

In­ves­tuo­to­jų fo­ru­mo vyk­dan­čio­sios di­rek­to­rės Rū­tos Sky­rie­nės tei­gi­mu, bū­tent dar­bo rin­kos re­gu­lia­vi­me po­ky­čių rei­kia la­biau­siai.

„Jiems pir­miau­sia rei­kė­tų įsi­gi­lin­ti į Dar­bo ko­dek­są. Jei­gu jie iš ti­krų­jų at­ei­na su po­ky­čiais Lie­tu­vo­je, tu­rė­tų pa­ma­ty­tų, kad di­džiau­si po­ky­čių Lie­tu­vo­je rei­ka­lau­ja dar­bo rin­kos re­gu­lia­vi­mas“,– tei­gė ji.

BNS jau ra­šė, kad Sei­me šią sa­vai­tę nu­ma­ty­tas nuo ki­tų me­tų ga­lio­sian­čio nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų pri­ėmi­mas ga­li bū­ti nu­kel­tas į ple­na­ri­nius po­sė­džius, ku­rie vyks jau po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro.

Anks­čiau ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ir Sei­mo va­do­vė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė tvir­ti­no, kad ko­dek­są pa­to­bu­lins ka­den­ci­ją bai­gian­tis Sei­mas. .

Da­lis Sei­mo na­rių siū­lo­mų pa­tai­sų su­tam­pa su at­mes­to­mis pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės siū­ly­to­mis pa­tai­so­mis – ji nuo sau­sio tu­rin­tį įsi­ga­lio­ti tu­rin­tį ko­dek­są ve­ta­vo, sa­ky­da­ma, kad jis ne­pa­kan­ka­mai už­ti­kri­na dar­buo­to­jų tei­ses ir „į­tei­si­na darb­da­vių do­mi­na­vi­mą“. Sei­mas prieš po­rą sa­vai­tę at­me­tė ša­lies va­do­vės ve­to ir pa­li­ko bir­že­lį pri­im­tą ko­dek­so va­rian­tą, bet da­bar jį to­bu­li­na.