R. Karbauskis: kai šnekiesi telefonu, netrukus sužino visi
Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­sių Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis tre­čia­die­nio po­pie­tę Vy­riau­sy­bė­je su­si­ti­ko su prem­je­ru, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vu Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi.

S.Skver­ne­lis į Vy­riau­sy­bę at­vy­ko prieš 16 val. ir čia už­tru­ko apie 20 mi­nu­čių. Iš­ėjęs iš Vy­riau­sy­bės jis BNS sa­kė, kad čia lan­kė­si as­me­ni­niu rei­ka­lu ir jo ne­de­ta­li­za­vo.

S.Skver­ne­lis pa­tvir­ti­no, kad apie jo vi­zi­tą in­for­muo­tas par­ti­jos va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Perk­laus­tas, ko­dėl apie tai ži­no R.Kar­baus­kis, jei tai, kaip jis pats tei­gė, ne­su­si­ję su koa­li­ci­jos for­ma­vi­mu, S.Skver­ne­lis sa­kė, kad jis su R.Kar­baus­kiu ne­sle­pia vie­nas nuo ki­to sa­vo pla­nų. Jis taip pat ti­ki­no, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga iki sa­vai­tės pa­bai­gos ne­da­rys spren­di­mų dėl koa­li­ci­jos – lau­kia ga­li­mų par­tne­rių at­sa­ky­mų į siū­ly­mą bend­ra­dar­biau­ti.

LVŽS va­do­vas R.Kar­baus­kis sa­ko, kad S.Skver­ne­lio vi­zi­tas pas prem­je­rą yra „kon­sul­ta­ci­nio po­bū­džio“ ir „dar nie­ko ne­reiš­kia“.

„Čia nė­ra kaž­koks ypa­tin­gas rei­ka­las – pa­pras­čiau­siai yra bend­ra­vi­mas, ta bend­ra­vi­mo pra­kti­ka yra su vi­sais Sei­mo na­riais – taip ir rei­kė­tų trak­tuo­ti: čia nė­ra su­si­ta­ri­mų da­ry­mas ar­ba koa­li­ci­jų kū­ri­mas. Tai nė­ra ti­krai (de­ry­bos) – pats ži­no­te pui­kiai, kad spren­di­mai bus pri­ima­mi penk­ta­die­nį. Kol to spren­di­mo ne­bus, tol ne­bus nie­ko, (...) bet ko­kiu at­ve­ju, to­kie vi­zi­tai, to­kie skam­bu­čiai ne­reiš­kia nie­ko“, – dės­tė jis.

Prem­je­ro at­sto­vas Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis BNS tei­gė, kad ne­skelb­tas A.But­ke­vi­čiaus ir S.Skver­ne­lio su­si­ti­ki­mas vy­ko pa­sta­ro­jo ini­cia­ty­va. Anot M.Ja­nu­lio­nio, S.Skver­ne­lis at­vy­ko pa­si­do­mė­ti ki­tų me­tų biu­dže­tu ir su sta­tu­ti­nių dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mu su­si­ju­siais klau­si­mais.

BNS pa­pra­šė R.Kar­baus­kio pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti su­si­ti­ki­mą.

– Į Vy­riau­sy­bę at­vy­kęs S.Skver­ne­lis sa­ko, kad jūs apie vi­zi­tą in­for­muo­tas. Gal pa­sa­ky­si­te, ko­kiu rei­ka­lu?

– Aš apie vis­ką in­for­muo­tas, bet čia nė­ra kaž­koks rei­ka­las ypa­tin­gas, tai pa­pras­čiau­siai yra bend­ra­vi­mas, ta pra­kti­ka yra su vi­sais Sei­mo na­riais iš­rink­tai­siais, taip ir rei­kė­tų trak­tuo­ti. Čia nė­ra kaž­koks su­si­ta­ri­mų da­ry­mas ar­ba koa­li­ci­jų kū­ri­mas.

– Bet su­si­tin­ka­ma ne su bet kuo, o su par­ti­jos ly­de­riu, prem­je­ru. Ar tai yra kon­kre­tes­nės de­ry­bos dėl koa­li­ci­jos?

– Ne, ne, ne, tai nė­ra ti­krai. Jūs pats ži­no­te pui­kiai – spren­di­mai bus pri­ima­mi penk­ta­die­nį, kol to spren­di­mo ne­bus, ne­bus nie­ko. Ši­to­je vie­to­je mes la­bai ra­miai lau­kia­me, kol par­ti­ja ap­sisp­ręs, ką ji­nai da­ro. O vi­si ki­ti da­ly­kai, vi­si skam­bu­čiai ar ko­kie nors su­si­ti­ki­mai, jie tu­ri kon­sul­ta­ci­nio po­bū­džio... tie­siog, gal­būt, šiuo at­ve­ju gal­būt ko­kį klau­si­mą no­rė­jo už­duo­ti dar par­ti­jos pir­mi­nin­kui.

– O te­le­fo­nu ne­ga­lė­jo?

– Ne­ži­nau, ne­ko­men­tuo­siu to. Mes su Sau­liu­mi vis­ką de­ri­na­me, nė­ra kaž­ko­kių po­van­de­ni­nių sro­vių – yra nor­ma­lus pro­ce­sas, mes lau­kia­me penk­ta­die­nio.

– Tai su­pran­ta­me tei­sin­gai, kad su kon­ser­va­to­rių ly­de­riu Gab­rie­liu­mi Lands­ber­giu ne­pla­nuo­ja­te su­si­tik­ti ar­ti­miau­siu me­tu?

– Tai mes ne­tu­ri­me pa­kvie­ti­mų jo­kių, jo­kių dis­ku­si­jų su mu­mis da­bar nie­kas ne­ve­da – iš­gir­do­me vi­są ei­lę kaž­ko­kių rei­ka­la­vi­mų ir da­bar lau­kia­me ra­miai.

– Bet Po­nas And­rius Ku­bi­lius sa­ko, kad ne­la­bai ži­no, ką jie tu­rė­tų spręs­ti, tei­gia, kad ne­la­bai su­pran­ta si­tua­ci­jos.

– Tai aš su­pran­tu – jei no­ri­ma pa­sa­ky­ti „ne“, jei no­ri­ma dirb­ti opo­zi­ci­jo­je, tai rei­kia tą ir pa­sa­ky­ti. O jei no­ri­ma su­lauk­ti ar­ba su­kur­ti prie­žas­tį ko­kią nors, ku­ri leis­tų jiems pa­sa­ky­ti, kad to ne­ga­li­ma – ma­nau, kad vi­sa re­to­ri­ka yra tam skir­ta, kad sa­vo rin­kė­jui pa­sa­ky­tų – tu­ri­me prie­žas­tį ne­iti. Mes jiems prie­žas­ties ne­do­va­no­si­me. O jei ne­ran­da – te­gu ieš­ko.

– Bet ar tei­sin­gai su­pran­ta­me jū­sų pa­siū­ly­mą: ar­ba dirb­ti trims par­ti­joms, ar­ba jums tik su so­cial­de­mo­kra­tais? Ar siū­lo­te ga­li­my­bę dirb­ti koa­li­ci­jo­je tik jums su kon­ser­va­to­riais?

– Mes pa­sa­kė­me: esa­me pa­si­ren­gę šne­kė­tis dėl bet ko­kio va­rian­to, mes gi ne­at­me­tė­me. Tie­siog mū­sų po­ten­cia­lūs ga­li­mi par­tne­riai stai­ga iš­dės­tė vi­są ei­lę rei­ka­la­vi­mų ne­su­vo­kia­mų, pra­dė­jo šne­kė­ti apie vi­siš­kai ne­sup­ran­ta­mus, lo­giš­kai ne­paaiš­ki­na­mus da­ly­kus ir da­bar sa­ko, kad jie ne­ži­no, ko mes iš jų no­ri­me.

– Grįž­tant prie po­no Skver­ne­lio su­si­ti­ki­mo su A.But­ke­vi­čium – ka­dan­gi jis at­vy­kęs pas prem­je­rą, sa­ko­te, kad tai tie­siog bui­ti­nis vi­zi­tas. Bet pa­na­šu, kad taip nė­ra. Gal vis dėl­to jau ga­li­ma ti­kė­tis ir grei­tes­nių spren­di­mų?

– Ne. Kaip su­pran­tu, spren­di­mas tu­ri bū­ti par­ti­jos, frak­ci­jos. Tai net teo­riš­kai ne­įma­no­ma – spren­di­mų ti­krai nie­kas ne­prii­mi­nės vie­nas ka­bi­ne­te. O apie ką da­bar šne­ka­si Sau­lius – pa­lik­si­me jų po­kal­biui ir ka­vai.

– Bet apie ką šne­ka­si, jūs ži­no­te?

– Aš ne­klau­siu tiks­liai, ko, bet esa­me tiks­liai su­si­de­ri­nę, kad to­kie vi­zi­tai, skam­bu­čiai bet ko­kiu at­ve­ju ne­reiš­kia ko nors to­kio, kas bū­tų ver­tin­ti­na kaip de­ry­bos.

– Bet šne­ka­ma juk ne apie orą, ne apie me­džiok­lę – tur­būt apie koa­li­ci­ją?

– Ne­ži­nau, ne­ga­lė­čiau bū­ti tuo ti­kras. Nes ke­le­tą sy­kių, ka­da aš bu­vau in­for­muo­ja­mas, kad jie su­si­tiks, bu­vo šne­ka­ma ti­krai ne apie rin­ki­mus, ne apie koa­li­ci­jas. Pa­pras­čiau­siai, gal šne­ka­ma­si apie ver­ty­bes, gal klau­si­mas... aš pa­klau­siu Sau­liaus, kas bu­vo klau­si­mas. Bet ta pra­kti­ka ne­šne­kė­ti te­le­fo­nu ji nė­ra jau to­kia ne­tei­sin­ga ta pra­sme, ka­da iš ti­krų­jų kaž­ką tai pa­sa­kai, o ry­to­jaus die­ną tai ži­no be­veik vi­si. Da­bar klau­si­mas – iš kur tie vi­si ži­no? Tai nu­plau­kia, kaip tai pa­sie­kia – ar kaž­kaip per te­le­fo­ni­nius po­kal­bius tai pa­sie­kia, ar ne. Ne­ži­nau, ne­sup­ran­tu.

– Sa­ko­te, kad te­le­fo­ni­niai po­kal­biai tam­pa vie­ši. Gal ga­li­te pa­tiks­lin­ti, ką tu­ri­te ome­ny?

– Ne, aš tie­siog šiaip sau ple­pė­jau, kaip mes daž­nai da­ro­me.

– Ar jūs tu­ri­te kaž­ko­kių kon­kre­čių įta­ri­mų?

– Ne, ne, ne, jo­kių kon­kre­čių, tie­siog toks gy­ve­ni­mas.

BNS po va­lan­dos perk­lau­sė R.Kar­baus­kio, ar jam pa­vy­ko su­ži­no­ti po­kal­bio tu­ri­nį. Per šį lai­ką ko­men­ta­rą BNS pa­tei­kė ir prem­je­ro at­sto­vas spau­dai.

– Gal jau ži­no­te, apie ką tiks­liai bu­vo kal­ba­ma­si?

– Bu­vo šne­ka­ma­si apie biu­dže­tą. La­bai svar­bus po­kal­bis. Biu­dže­tas – toks da­ly­kas, ku­riam tu­rė­si­me la­bai ma­žai lai­ko tie­siog.

– Ki­tais klau­si­mais ti­krai ne­bu­vo kal­bė­ta?

– Ne, tik biu­dže­tas, taip.

Pir­ma­die­nį po rin­ki­mų pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­kvie­tė su­si­tik­ti rin­ki­mus lai­mė­ju­sius LVŽS ly­de­rius bei an­trais li­ku­sius kon­ser­va­to­rius, ji pa­lin­kė­jo „vals­tie­čiams“ su­bur­ti skaid­rią ir at­sa­kin­gą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.

„Vals­tie­čiai“ yra su­da­rę kon­sul­ta­ci­nę gru­pę dėl, kaip pa­tys tei­gia, ver­ty­bi­nių par­ti­jų po­zi­ci­jų – su­ta­rus dėl jų „vals­tie­čiai“ ža­da pra­dė­ti kon­kre­čias de­ry­bas dėl koa­li­ci­jos. Kon­sul­ta­ci­nės gru­pės va­do­vas Po­vi­las Urb­šys tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams tei­gė, kad LVŽS ir so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos prog­ra­mi­nės nuo­sta­tos dau­ge­liu at­ve­jų su­tam­pa.

LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.