R. Karbauskis į Seimą kandidatuos Kaune
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis dėl Sei­mo na­rio man­da­to nu­ta­rė var­žy­tis vie­no­je iš Kau­no vien­man­da­čių apy­gar­dų, pra­ne­šė par­ti­ja.

Anks­čiau skelb­ta, kad R.Kar­baus­kis kan­di­da­tū­rą kels Aukš­tai­ti­jos apy­gar­do­je Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne.

„Tai lė­mė dvi pa­grin­di­nės prie­žas­tys. Pir­mo­ji – LVŽS są­ra­šo ly­de­rio Sau­liaus Skver­ne­lio spren­di­mas kan­di­da­tuo­ti Vil­niu­je, an­tro­ji – la­bai stip­rios LVŽS są­ra­šo at­sto­vės su­ti­ki­mas kan­di­da­tuo­ti Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, Aukš­tai­ti­jos apy­gar­do­je, kur pa­gal pre­li­mi­na­rius pla­nus, tu­rė­jau ei­ti aš“, – pra­ne­ši­me sa­ko R.Kar­baus­kis.

Aukš­tai­ti­jos apy­gar­do­je LVŽS ke­lia Lie­tu­vos kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kės Guo­dos Bu­ro­kie­nės kan­di­da­tū­rą.

LVŽS kol kas ne­skel­bia, ku­rio­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se kan­di­da­tuos jos at­sto­vai, tarp jų ir pats R.Kar­baus­kis, ir są­ra­šo ly­de­ris, bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras S.Skver­ne­lis.

LVŽS kan­di­da­tais į Sei­mą taip pat ap­sisp­ren­dė kel­ti ne tik par­ti­jos na­rius, bet ir du ju­dė­ji­mo „Vie­nin­gas Kau­nas“ at­sto­vus: Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius Auš­rą Pa­pir­tie­nę bei Ge­di­mi­ną Va­si­liaus­ką. Vie­nam jų, anot R.Kar­baus­kio, bus su­teik­ta vie­ta są­ra­šo an­tra­ja­me de­šim­tu­ke, ki­tam – kiek že­miau.

Sei­mo rin­ki­mai Lie­tu­vo­je vyks spa­lį.