R. Karbauskis: Energetikos ministerija bus naikinama
Par­la­men­to rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad nu­ma­to­ma nai­kin­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją, ku­ri esą bu­vo su­kur­ta nau­jos at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bai. Jos funk­ci­jas nu­ma­to­ma per­duo­ti at­ski­ram Ūkio mi­nis­te­ri­jos de­par­ta­men­tui.

„Ka­da ji (Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja – BNS) bu­vo įsteig­ta, jos pa­grin­di­nė funk­ci­ja bu­vo Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos, toks už­da­vi­nys bu­vo ke­lia­mas. Ka­dan­gi ši­tas pro­jek­tas ne­bus vyk­do­mas – tai vi­siš­kai aki­vaiz­du vi­siems – tai to­kiu at­ve­ju ir tas bū­ti­nu­mas... Su­pran­tu, kad pri­pran­ta­ma yra, kad yra mi­nis­te­ri­ja, mi­nis­tras, bet ji pa­gal sa­vo funk­ci­jas, pa­gal sa­vo už­duo­tis ne­sun­kiai in­teg­ruo­tų­si kaip de­par­ta­men­tas į Ūkio mi­nis­te­ri­ją. Mes ne­ma­to­me bū­ti­ny­bės ją (Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją – BNS) tu­rė­ti“, – BNS tei­gė R. Kar­baus­kis.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius BNS tei­gė pri­ta­rian­tis siū­ly­mui nai­kin­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją.

„Prem­je­ras pri­tar­tų to­kiam R.Kar­baus­kio siū­ly­mui, kad (Ener­ge­ti­kos – BNS) mi­nis­te­ri­ją bū­tų ga­li­ma nai­kin­ti ir kad už­tek­tų de­par­ta­men­to prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos (...) Nes yra funk­ci­jų su­ma­žė­ju­sių Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je, dau­gu­ma pro­jek­tų jau yra įgy­ven­din­ti. Aiš­ku, dar yra GIPL (du­jo­tie­kio su Len­ki­ja – BNS) pro­jek­tas, bet ma­no­ma, kad tam už­tek­tų ir de­par­ta­men­to veik­los“, – prem­je­ro po­zi­ci­ją BNS per­da­vė jo at­sto­vas Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.

„Vals­tie­čių“ rin­ki­mų prog­ra­mo­je ra­šo­ma, kad „nė­ra sau­gios bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos, to­dėl pa­si­sa­ko­me prieš at­omi­nių elek­tri­nių sta­ty­bą mū­sų re­gio­ne“. R. Kar­baus­kis ir LVŽS ir anks­čiau ak­ty­viai pa­si­sa­kė prieš at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bas, o prieš 2012 me­tų re­fe­ren­du­mą jis ir par­ti­ja ak­ty­viai agi­ta­vo bal­suo­ti prieš jė­gai­nę.

Anks­čiau LVŽS kan­di­da­tu į ener­ge­ti­kos mi­nis­trus įvar­dy­tas bu­vęs Kai­nų ko­mi­si­jos ir ener­ge­ti­kos įmo­nių hol­din­go „Ep­so-G“ va­do­vas Vir­gi­li­jus Po­de­rys.

„Vi­si žmo­nės pui­kiai su­pran­ta, kad jie ėjo į Sei­mą, da­ly­va­vo rin­ki­muo­se ne dėl to, kad gau­tų kaž­ko­kius pos­tus, o dėl to, kad įgy­ven­din­tu­me tuos spren­di­mus, ku­riuos esa­me nu­si­ma­tę. Apie tai pui­kiai ži­no­jo V.Po­de­rys ir vi­si ki­ti, kad ši­toj ad­mi­nis­tra­ci­nė­je vals­ty­bės val­dy­mo re­for­mo­je yra toks kei­ti­mas ir ši­to­je vie­to­je nė­ra kad kaž­kas kaž­kam tu­ri bū­ti duo­ta už kaž­ką“, – BNS sa­kė R. Kar­baus­kis.

Anot jo, taip pat bus sie­kia­ma de­šim­ti­mis pro­cen­tų su­ma­žin­ti val­di­nin­kų skai­čių, op­ti­mi­zuo­ti vals­ty­bės val­dy­mą.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja įsteig­ta po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990 me­tų spa­lį, ta­čiau 1997 me­tų ge­gu­žę ji bu­vo pa­nai­kin­ta, o jos funk­ci­jos per­duo­tos Ūkio mi­nis­te­ri­jai. Už ener­ge­ti­ką at­sa­kin­ga mi­nis­te­ri­ja bu­vo at­kur­ta 2009 me­tų sau­sį, o mi­nis­tro pos­tą užė­mė kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Sek­mo­kas. Da­bar­ti­nė­je Vy­riau­sy­bė­je mi­nis­tru dir­bo Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius, o šiam at­sis­ta­ty­di­nus – Ro­kas Ma­siu­lis.

Lie­tu­va 2011 me­tų va­sa­rą par­in­ko Ja­po­ni­jos kom­pa­ni­ją „Hi­ta­chi“ stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju į Vi­sa­gi­no at­omi­nę elek­tri­nę, bet po me­tų su­reng­ta­me pa­ta­ria­ma­ja­me re­fe­ren­du­me pro­jek­tas ne­su­lau­kė par­amos. Da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė ke­lis kar­tus skel­bė nau­jus ter­mi­nus, ka­da bus pri­im­ti spren­di­mai dėl VAE, ta­čiau iš es­mės pro­jek­tas yra žlu­gęs.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos kom­pe­ten­ci­ja yra ener­ge­ti­nis sau­gu­mas, bran­duo­li­nė ener­ge­ti­ka, iš­kas­ti­niai ener­gi­jos iš­tek­liai, at­si­nau­ji­nan­tys ener­gi­jos iš­tek­liai, elek­tra ir ši­lu­ma, ener­gi­jos var­to­ji­mo efek­ty­vu­mas.

Mi­nis­te­ri­ja val­do stra­te­gi­nius ša­lies pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­čią elek­tros ir du­jų per­da­vi­mo sis­te­mų ope­ra­to­rių ir ener­gi­jos iš­tek­lių bei gam­ti­nių du­jų bir­žų ope­ra­to­rių gru­pę „Ep­so-G“, Klai­pė­dos su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ope­ra­to­rę ir naf­tos kro­vos bend­ro­vę „Klai­pė­dos naf­ta“. Mi­nis­te­ri­jai taip pat yra pa­val­di vals­ty­bi­nė įmo­nė Ig­na­li­nos at­omi­nė elek­tri­nė, Ener­ge­ti­kos agen­tū­ra, Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų agen­tū­ra, Ra­dioak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo agen­tū­ra ir Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja.