R.Karbauskis dėl urėdijų sieks pakartotinio balsavimo komitete
Sei­mo Ap­lin­kos ko­mi­te­to na­riai, bal­suo­da­mi dėl opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­to urė­di­jų re­for­mos va­rian­to, ne­iš­ven­gė in­te­re­sų konf­lik­to, to­dėl bus sie­kia­ma pa­kar­to­ti­nio bal­sa­vi­mo ko­mi­te­te, sa­ko „vals­tie­čių“ frak­ci­jos ir par­ti­jos va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Jo nuo­mo­ne, nu­si­ša­lin­ti nuo spren­di­mo tu­rė­jo ir vie­nin­te­lis opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­mą ko­mi­te­te pa­lai­kęs „vals­tie­tis“, bu­vęs gi­ri­nin­kas Kęs­tu­tis Bac­vin­ka.

„Man tai ke­lia la­bai di­de­lį klau­si­mą, nes ši­tas žmo­gus (K.Bac­vin­ka – BNS) ne­ga­lė­jo bal­suo­ti, jis tu­rė­jo nu­si­ša­lin­ti, nes jis yra tie­sio­giai su­si­jęs su tuo klau­si­mu. Čia jau bet ko­kiu at­ve­ju Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja tai nag­ri­nės, po to mes ir par­ti­jo­je nag­ri­nė­si­me. Tai aki­vaiz­du, nes jis bu­vęs miš­ki­nin­kas, urė­das, dir­bęs urė­di­jo­je žmo­gus, iš ten at­ėjęs į Sei­mą (...), bet kaž­ko­dėl jis at­ėjo ir bal­sa­vo“, – penk­ta­die­nį BNS sa­kė R.Kar­baus­kis.

Pa­sak jo, su K.Bac­vin­ka ban­dė su­si­siek­ti ir Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, ir prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, ta­čiau ko­mi­te­to na­rys į skam­bu­čius nuo va­kar ne­at­sa­kė.

R.Kar­baus­kio nuo­mo­ne, dėl ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to ne­ga­lė­jo bal­suo­ti ir ki­ti ko­mi­te­to na­riai, ta­čiau ne­įvar­di­jo ku­rie.

„Mes nag­ri­nė­ja­me in­for­ma­ci­ją, kas tu­ri vers­lą, su­si­ju­sį su me­die­na, mums ky­la klau­si­mas ir dėl me­džio­to­jų, me­džio­jan­čių už urė­di­jų pi­ni­gus (...), tad jei kas nors da­bar la­bai džiau­gia­si, tai ma­nau, kad ne­il­gai, nes pa­aiš­kė­jus tam fak­tui, tai net ne­ke­lia abe­jo­nių, kad tai yra in­te­re­sų konf­lik­tas, bus iš nau­jo bal­suo­ja­ma. Ma­tyt, ir ta­da pa­kai­ti­nis Sei­mo na­rys ne­bus vei­kia­mas jo­kių in­te­re­sų“, – ti­ki­no „vals­tie­čių“ se­niū­nas.

Už opo­zi­ci­jos at­sto­vų siū­ly­mą, ku­ris iš­sau­go­tų 15–25 urė­di­jas, kar­tu nuo 2020-ųjų per­duo­dant urė­di­jų plo­tą nu­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bei, bal­sa­vo še­ši ko­mi­te­to na­riai: „vals­tie­tis“ Kęs­tu­tis Bac­vin­ka ir po vie­ną so­cial­de­mo­kra­tą, li­be­ra­lą, „tvar­kie­tį“, kon­ser­va­to­rių ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rį, o prieš – ke­tu­ri: trys „vals­tie­čiai“ ir kon­ser­va­to­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė.

R.Kar­baus­kis sa­kė, kad K.Bac­vin­ką pa­va­duo­jan­tis na­rys Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te yra vals­tie­tis Kęs­tu­tis Smir­no­vas. R.Kar­baus­kio skai­čia­vi­mais, K.Smir­no­vui bal­suo­jant prieš opo­zi­ci­jos re­for­mos va­rian­tą, bal­sai bū­tų pa­sis­kirs­tę po ly­giai, le­mia­mas bū­tų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Kęs­tu­čio Ma­žei­kos bal­sas. Jis penk­ta­die­nį ne­pri­ta­rė opo­zi­ci­jos siū­ly­mui.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vų pa­tai­sa, ku­riai pri­ta­rė Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, nu­ma­to, kad iki 2019 me­tų pa­bai­gos urė­di­jų plo­tas tu­rė­tų bū­ti nuo 30 tūkst. iki 70 tūkst. hek­ta­rų, o nuo 2020 me­tų jų plo­tą nu­sta­ty­tų Vy­riau­sy­bė. Tais me­tais įvyks nau­ji Sei­mo rin­ki­mai, to­dėl me­tų pa­bai­go­je jau dirbs nau­ja Vy­riau­sy­bė.

Toks plo­to nu­sta­ty­mas lem­tų urė­di­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mą nuo 15 iki 25 vie­toj da­bar­ti­nių 42.

Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos duo­me­ni­mis, urė­di­jos 2014 me­tais val­dė 1060,4 tūkst. hek­ta­ro vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kų. Vi­du­ti­nis urė­di­jos val­do­mas vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kų plo­tas bu­vo 25,2 tūkst. hek­ta­rų. Di­džiau­sia yra Šven­čio­nė­lių urė­di­ja, val­dan­ti 43,0 tūkst. hek­ta­ro, ma­žiau­sios – Dub­ra­vos, Ku­piš­kio ir Za­ra­sų miš­kų urė­di­jos, jų tu­ri­mi plo­tai yra ma­žes­ni už 15 tūkst. hek­ta­rų.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės siū­ly­tą mo­de­lį, vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus val­dy­tų vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“, ji bū­tų įsteig­ta su­jun­gus da­bar­ti­nes 42 miš­kų urė­di­jas, Vals­ty­bi­nį miš­kot­var­kos ins­ti­tu­tą ir Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją.