R. Karbauskis: deklaracijose pasitaikančios klaidos nėra sąmoningos
Sek­ma­die­nio po­pie­tę Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pro­fi­ly­je pa­tei­kė sa­vo pa­aiš­ki­ni­mus apie dek­la­ra­ci­jas, ku­rias pa­tei­kė Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai. 

„Vie­šu­mo­je pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja, kad sa­vo tur­to dek­la­ra­ci­jo­je esą esu nu­ro­dęs ne vi­sus man pri­klau­san­čius ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tus Is­pa­ni­jo­je, yra vi­siš­kai ne­tei­sin­ga. Taip, pa­si­tai­ko klai­dų, bet jos nė­ra są­mo­nin­gos ar pik­ty­biš­kos,“ – so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pro­fi­ly­je par­ašė LVŽS pi­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Ta­čiau pri­pa­ži­no klai­dą dek­la­ra­ci­jo­je: „ Iš tie­sų, ne­bu­vau dek­la­ra­vęs na­mo sta­ty­bai Is­pa­ni­jo­je iš ban­ko pa­im­to kre­di­to. Ta­čiau, no­riu pa­brėž­ti, tai ne­su­ku­ria jo­kių mo­kes­ti­nių prie­vo­lių vals­ty­bei, o dek­la­ra­ci­ja jau pa­tiks­lin­ta.“

O apie ži­niask­lai­do­je pa­sid­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją, jog R.Kar­baus­kio val­do­ma Is­pa­ni­jos įmo­nės „Cor­po­ra­tion Mo­bi­lia­ria del Bal­ti­co“ įkur­tas bal­dų sa­lo­nas „Co­mo Mob­les“ veik­la – bal­dų, teks­ti­lės, ap­mu­ša­lų par­da­vi­mas, nuo­ma, im­por­tas, taip pat vy­no ir stip­rių­jų gė­ri­mų par­da­vi­mas, eks­por­tas ir im­por­tas, R. Kar­baus­kis pa­nei­gė. „Nie­ka­da jo­kia įmo­nė, ku­rio­je tu­riu ak­ci­jų, ne­pre­kia­vo, ne­pre­kiau­ja ir ne­pre­kiaus al­ko­ho­liu. Is­pa­ni­jo­je įsteig­ta įmo­nė, ku­rios ak­ci­nin­ku esu, ne­tu­ri lei­di­mo to­kiai eko­no­mi­nei veik­lai kaip pre­ky­ba al­ko­ho­liu, nie­kuo­met to­kio lei­di­mo ne­tu­rė­jo ir nie­ka­da ne­bu­vo kreip­ta­si į ati­tin­ka­mas vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas dėl to­kio lei­di­mo ga­vi­mo. Tai, kad Is­pa­ni­jo­je įre­gis­truo­tos įmo­nės vie­nas iš stei­gė­jų is­pa­nas prieš še­šio­li­ka me­tų į įmo­nės įsta­tus tarp ki­tų veik­lų įra­šė ir pre­ky­bą al­ko­ho­liu, ne­reiš­kia, jog toks rea­lus ke­ti­ni­mas bu­vo, yra ar bus. Tai pa­tvir­ti­na ir pra­ėję še­šio­li­ka me­tų – mi­nė­ta įmo­nė nie­ka­da ne­pir­ko ir ne­par­da­vė nė la­šo al­ko­ho­lio,“ – ra­šo jis.

Apie ne­dek­la­ruo­tą tur­tą šeš­ta­die­nį pra­ne­šė „Lie­tu­vos ry­tas“. Dien­raš­čio tei­gi­mu, Is­pa­ni­jo­je R.Kar­baus­kis tu­ri dve­jus pra­ban­gius apar­ta­men­tus Bar­se­lo­no­je, du erd­vius na­mus su ba­sei­nais Is­pa­ni­jos ku­ror­tuo­se ir dvie­jų aukš­tų bal­dų par­duo­tu­vę. „Lie­tu­vos ry­to“ ži­nio­mis, Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai pa­teik­to­je tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jo­je R.Kar­baus­kis yra įra­šęs ne vi­sus jam pri­klau­san­čius ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tus Is­pa­ni­jo­je. Be to, „vals­tie­čių“ ly­de­ris už­sie­nio ban­ke yra pa­ėmęs so­li­džių pa­sko­lų, bet jo dek­la­ra­ci­jo­je tai ne­at­sis­pin­di.