R. Karbauskis daugiau aiškumo dėl socialinio modelio žada kitą savaitę
Ki­tą sa­vai­tę pa­aiš­kės, ku­riam lai­kui – pus­me­čiui ar me­tams – bus siū­lo­ma ati­dė­ti nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so ir ki­tų so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą, sa­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris.

Ra­mū­no Kar­baus­kio tei­gi­mu, Dar­bo ko­dek­sas ma­žiau­siai su­si­jęs su biu­dže­tu, to­dėl jis ga­li įsi­ga­lio­ti ir anks­čiau ne­gu ki­ti so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mai.

„Dar ga­lu­ti­nio spren­di­mo (iki ka­da ati­de­da­mas so­cia­li­nio mo­de­lio įsi­ga­lio­ji­mas – BNS) nė­ra, nes tu­ri­me lai­ko. Ki­tą sa­vai­tę bus spren­di­mas“, – penk­ta­die­nį BNS tei­gė R.Kar­baus­kis.

Pa­sak jo, tai yra ap­tar­ta su koa­li­ci­jos par­tne­riais so­cial­de­mo­kra­tais, jie ma­no, kad po­li­ti­nė at­sa­ko­my­bė dėl ati­dė­to įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mo teks „vals­tie­čiams“.

„Jų aiš­kus ma­ty­mas – mes tu­ri­me ap­sisp­ręs­ti, čia yra mū­sų po­li­ti­nė at­sa­ko­my­bė“, – tei­gė R.Kar­baus­kis.

Pa­sak jo, iš pra­džių bu­vo su­tar­ta, kad Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mas ati­de­da­mas pus­me­čiui, o ki­tų so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų – me­tams.

„Ar tie lai­ko­tar­piai bus su­vie­no­din­ti, dar ne­ga­liu at­sa­ky­ti, daug kad pri­klau­sys nuo for­muo­ja­mos Vy­riau­sy­bės, nuo bū­si­mų mi­nis­trų nuo­mo­nės. At­siž­velg­si­me į tą bend­rą ma­ty­mą, šian­dien tas ma­ty­mas yra kan­di­da­tų“, – sa­kė R.Kar­baus­kis.

Tuo me­tu bū­si­ma Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ke įvar­di­ja­ma LVŽS at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė BNS tei­gė, kad tei­sės ak­tų įsi­ga­lio­ji­mą rei­kia ati­dė­ti me­tams dėl biu­dže­to pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rų.

„Stab­dy­si­me me­tams įsi­ga­lio­ji­mą ir ma­ty­si­me, kaip grei­tai vis­ką ga­li­me... per­žiū­rą, per­ti­krą pa­da­ry­ti su Tri­ša­le ta­ry­ba, su prof­są­jun­go­mis. Ga­li­mai bū­si­ma­sis fi­nan­sų mi­nis­tras (Sta­sys Ja­ke­liū­nas – BNS) ma­no, kad ga­li pri­reik­ti me­tų dėl biu­dže­to for­ma­vi­mo rei­ka­lų“, – sa­kė R.Baš­kie­nė.

Anot R.Baš­kie­nės, ati­tin­ka­mos pa­tai­sos bus už­re­gis­truo­tos iki gruo­džio.

„I­ki Nau­jų­jų me­tų tu­ri­me su­spė­ti pa­skelb­ti (kad ati­de­da­mas įsi­ga­lio­ji­mas – BNS), tu­rė­da­mi vi­sų koa­li­ci­jos par­tne­rių va­lią. Tik su­for­muo­ja­me vi­sus ko­mi­te­tus, pra­de­da dirb­ti val­dy­ba. Po po­ros, tre­je­tos sa­vai­čių“, – tei­gė R.Baš­kie­nė.

2017 me­tų biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad iš­lai­dos, su­si­ju­sios su nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mu, sieks apie 250 mln. eu­rų. Jos su­da­rys apie 0,6 proc. prog­no­zuo­ja­mo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP). Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pra­šo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) so­cia­li­nį mo­de­lį pri­pa­žin­ti struk­tū­ri­ne re­for­ma ir su juo su­si­ju­sioms iš­lai­doms tai­ky­ti iš­ly­gą, skai­čiuo­jant ki­tų me­tų vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą.

EK tei­gia­mai ver­ti­na Lie­tu­vos pa­stan­gas mo­der­ni­zuo­ti dar­bo san­ty­kius, ta­čiau iš­sa­mią nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio ana­li­zę ža­da pa­teik­ti vė­liau.

Dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­tį nau­ją Dar­bo ko­dek­są šios ka­den­ci­jos Sei­mas pri­ėmė pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė kai ku­rias jo nuo­sta­tas bu­vo ve­ta­vu­si, bet par­la­men­tas ve­to at­me­tė.