R.Karbauskis: B.Matelio pasitraukimas brandintas kelis mėnesius
Sei­mo na­rio Bro­niaus Ma­te­lio pa­si­trau­ki­mas iš val­dan­čio­sios Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos bran­din­tas ke­lis mė­ne­sius ir nė­ra ne­ti­kė­tas, sa­ko šios frak­ci­jos se­niū­nas „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Anot jo, kal­bos apie ga­li­mą iš Sei­mo pa­si­trau­ku­sios Gre­tos Kil­di­šie­nės šan­ta­žą yra B.Ma­te­lio fan­ta­zi­ja, ku­ri ga­li bū­ti grin­džia­ma as­me­niš­ku­mais. Po ki­lu­sio ažio­ta­žo dėl san­ty­kių su G.Kil­di­šie­ne ku­rį lai­ką bu­vęs ne­pa­sie­kia­mas žur­na­lis­tams, R.Kar­baus­kis ket­vir­ta­die­nį at­sa­kė į BNS klau­si­mus.

„B.Ma­te­lio spren­di­mas bren­do ti­kriau­siai jau la­bai se­niai, nes ste­bė­da­vom jo straips­nius, ku­riuo­se bu­vo la­bai daug kri­ti­kos, tai nor­ma­lu. (...) Tie­siog la­bai keis­ta mo­ty­va­ci­ja, kad tai su­si­ję su kaž­kuo, kas vyks­ta da­bar, kad da­bar kaž­kas su­mo­ty­va­vo, ar įžei­dė. Sei­mo na­riai ga­lė­jo įsi­žeist se­niai dėl jo straips­nių apie tai, ką da­ro­me, ko­dėl da­ro­me. Tai ne­si­de­ri­na su pa­gar­ba ko­le­goms, ku­rie dir­ba vie­no­je frak­ci­jo­je. (...) Ne­nus­te­bi­no, bren­do mė­ne­siais, tie­siog rei­kė­jo pro­gos ir tie ko­men­ta­rai yra juo­ką ke­lian­tys“, – BNS sa­kė R.Kar­baus­kis.

Anot „vals­tie­čių“ va­do­vo, ir B.Ma­te­lis, ir G.Kil­di­šie­nė yra iš Pa­ne­vė­žio, tad ga­li bū­ti as­me­ni­nių prie­žas­čių, ko­dėl iš frak­ci­jos pa­si­trau­kęs par­la­men­ta­ras „ga­li ne­mėg­ti G.Kil­di­šie­nės“.

„Rei­kia tu­rėt la­bai la­kią fan­ta­zi­ją no­rint tai pa­sa­ky­ti (apie G.Kil­di­šie­nės šan­ta­žą R.Kar­baus­kiui). Ki­tas da­ly­kas, Sei­mo na­rys ga­li tu­rė­ti to­kių as­me­ni­nių mo­ty­vų, ko­dėl ga­lė­tų ne­mėg­ti bu­vu­sios Sei­mo na­rės G.Kil­di­šie­nės. Ne­ga­liu ko­men­tuo­ti, tai dar rin­ki­mi­nės ko­vos, rin­ki­mi­nio lai­ko­tar­pio mo­men­tai, nes jie abu iš Pa­ne­vė­žio, ne­la­bai nu­ste­bi­no toks no­ras tru­pu­tį įkas­ti“, – aiš­ki­no R.Kar­baus­kis. Ta­čiau jis ne­de­ta­li­za­vo, ko­kius as­me­niš­ku­mus tu­ri ome­ny.

B.Ma­te­lio svars­ty­mus apie tai, jog G.Kil­di­šie­nė ga­li lai­ky­ti R.Kar­baus­kį „pa­ka­bin­tą“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos va­do­vas va­di­no įžei­di­mu.

„Tai vi­siš­ka fan­ta­zi­ja, tai įžei­di­mas ir ma­no, ir bu­vu­sios Sei­mo na­rės įžei­di­mas, kad Sei­mo na­rį kas nors šan­ta­žuo­ja, kad bu­vu­si Sei­mo na­rė tu­ri to­kių ke­ti­ni­mų. Pa­pras­čiau­siai že­mi­na­mas žmo­gus ir tai da­ro­ma dėl as­me­ni­nių mo­ty­vų“, – kal­bė­jo R.Kar­baus­kis, klau­sia­mas, ar G.Kil­di­šie­nė tu­ri pa­grin­do jį šan­ta­žuo­ti.

At­ski­lęs B.Ma­te­lis, anot „vals­tie­čių“ frak­ci­jos se­niū­no, yra vie­nas iš dau­giau kaip 50 frak­ci­jos žmo­nių, tad tai ne­reiš­kia ski­li­mo. „Jei bus 5 ar­ba 10 – ta­da bus ga­li­ma kal­bėt apie ką nors“, – pri­dū­rė jis.

Jis tei­gė ne­tu­rin­tis ži­nių apie tai, kad Sei­mo „vals­tie­čių“ frak­ci­jo­je bu­vo ren­ka­mi par­ašai dėl par­amos G.Kil­di­šie­nei, ra­gi­nant ją ne­si­trauk­ti iš Sei­mo. Ta­čiau R.Kar­baus­kis pri­pa­ži­no, jog frak­ci­jo­je nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu iš­sis­ky­rė.

„Aš esu gir­dė­jęs apie tai, kad Sei­mo na­riai tar­pu­sa­vy šne­kė­jo­si, kad ne­bu­vo ren­ka­mi par­ašai. Jie ne­bu­vo ren­ka­mi, nes aš ži­no­čiau apie tai, kaip frak­ci­jos va­do­vas. Bet Sei­mo na­riai tu­rė­jo skir­tin­gas nuo­mo­nes – vie­ni bu­vo už tai, kad ta is­to­ri­ja tu­ri taip pa­si­baig­ti, ki­ti bu­vo už tai, kad ta is­to­ri­ja ne­tu­ri jo­kios tei­si­nės prie­žas­ties, kad Sei­mo na­rė at­sis­ta­ty­din­tų. Pri­im­tas spren­di­mas – jis gerb­ti­nas“, – sa­kė R.Kar­baus­kis.

Pa­klaus­tas, ar pri­pa­žįs­ta pats pa­da­ręs klai­dų, R.Kar­baus­kis tei­gė jau anks­čiau ne kar­tą tai pri­pa­ži­nęs ir at­sip­ra­šęs. Ket­vir­ta­die­nį BNS jis tei­gė pa­da­ręs ko­mu­ni­ka­ci­jos klai­dų, o pa­sta­ruo­ju me­tu nu­spren­dė ma­žiau bend­rau­ti su ži­niask­lai­da, kad bū­tų ma­žiau erd­vės in­terp­re­ta­ci­joms.

„Taip, aš tą vi­są lai­ką ir sa­kiau, tik man keis­ta, kad nie­kas to taip ne­pers­kai­tė. Ir aš net at­sip­ra­ši­nė­jau žmo­nių Lie­tu­vos per Fa­ce­book'ą, kad taip mes, aš pa­da­riau daug klai­dų. Ir ko­mu­ni­ka­ci­ja, ir kaž­ko­kiais mo­men­tais sa­ky­da­mas, ką gal­vo­ju. Ne­ma­niau, kad na­no žo­džius ga­li­ma in­terp­re­tuo­ti kaip kaž­ko­kį ban­dy­mą sa­ky­ti ne­tie­są. Bu­vau nuo­šir­dus nuo pra­džių iki ga­lo“, – sa­kė „vals­tie­čių“ va­do­vas.

Anot R.Kar­baus­kio, spren­di­mas su­spen­duo­ti G.Kil­di­šie­nę par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos par­ei­go­se bu­vęs tei­sin­gas, o dėl jos li­ki­mo ki­to­se par­ei­go­se – Pa­ne­vė­žio sky­riaus pir­mi­nin­kės ar aps­kri­tai par­ti­jo­je, R.Kar­baus­kio žo­džiais, nė­ra tei­si­nio pa­grin­do svars­ty­ti.

„Bu­vu­si Sei­mo na­rė no­ri ir pa­ti vis­ką įver­tin­ti“ kas čia klos­tė­si per tą sa­vai­tę ir gal­būt pa­si­ruoš­ti at­sa­ky­ti į tuos klau­si­mus, ku­rie bu­vo pa­teik­ti. Nes bu­vo la­bai daug klau­si­mų, taip pat ir me­lo, ir daug ko bu­vo“– tei­gė par­la­men­ta­ras.

Par­la­men­ta­ras B.Ma­te­lis ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė pa­lie­kan­tis „vals­tie­čių“ frak­ci­ją Sei­me. Jis tei­gė iš frak­ci­jos iš­ei­nan­tis dėl pa­sta­rų­jų ak­tua­li­jų, su­si­ju­sių R.Kar­baus­kiu ir G.Kil­di­šie­ne.

B.Ma­te­lis sa­kė kol kas ne­ke­ti­nąs šlie­tis prie jo­kios po­li­ti­nės jė­gos, to­dėl dirb­siąs Miš­rio­je Sei­mo na­rių gru­pė­je. Jis į Sei­mą bu­vo iš­rink­tas vien­man­da­tė­je Ne­vė­žio apy­gar­do­je, ta­čiau kaip ne­par­ti­nis kan­di­da­tas bu­vo įra­šy­tas ir į „vals­tie­čių“ kan­di­da­tų są­ra­šą.

Šiam po­li­ti­kui pa­si­trau­kus iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos, jo­je liks 56 na­riai. „Vals­tie­čių“ de­le­guo­tas Sei­mo pir­mi­nin­kas V.Pra­nckie­tis ne­prik­lau­so jo­kiai frak­ci­jai.