R. Karbauskis atkartoja V. Uspaskicho sėkmę
Da­bar­ti­nis Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) po­pu­lia­ru­mas ly­giai toks pat, kaip Dar­bo par­ti­jos prieš 12 me­tų – Ra­mū­no Kar­baus­kio po­pu­lia­ru­mas ati­tin­ka Vik­to­ro Us­pas­ki­cho po­pu­lia­ru­mą tuo me­tu ir yra ge­riau­sias jo re­zul­ta­tas. 

Taip LRT RA­DI­JUI sa­ko vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius Vla­das Gai­dys. Anot jo, tei­gia­mų LVŽS ver­ti­ni­mų po rin­ki­mų net pa­dau­gė­jo – lai­mė­to­jai iš iner­ci­jos gau­na dau­giau.

– Kaip pra­ėję rin­ki­mai į Sei­mą pa­ko­re­ga­vo res­pon­den­tų po­žiū­rį į po­li­ti­nes par­ti­jas? Ko­kia tvar­ka jos ri­kiuo­ja­si da­bar?

– Ei­liš­ku­mas toks pat, koks man­da­tų skai­čius. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) – ne­abe­jo­ti­ni ly­de­riai. Nuo vi­sų gy­ven­to­jų jiems bal­są ati­duo­da 31,5 proc., o nuo bal­suo­jan­čių – 45,5 proc.

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) yra an­tro­je vie­to­je, to­liau Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, Li­be­ra­lų są­jū­dis. Tai at­spin­di rin­ki­mų si­tua­ci­ją, bet LVŽS po­pu­lia­ru­mas gal ne­tgi pa­di­dė­jo. Taip bū­na po rin­ki­mų – lai­mė­to­jai iš iner­ci­jos gau­na dau­giau.

– Kaip šian­dien at­ro­do pa­si­ti­kė­ji­mo aukš­čiau­siais ša­lies po­li­ti­kais len­te­lė?

– Žvel­giant į pa­lan­kių ir ne­pa­lan­kių ver­ti­ni­mų ro­dik­lius, pir­mo­je vie­to­je yra Sau­lius Skver­ne­lis – 68 proc. jį įver­ti­no tei­gia­mai. Ne­igia­mų ver­ti­ni­mų la­bai ma­žai. Da­lios Gry­baus­kai­tės rei­tin­gas kiek pa­ki­lo – 61 proc. Ta­čiau tai ma­žiau nei prem­je­ro. Tre­čio­je vie­to­je Ra­mū­nas Kar­baus­kis – 52 proc. jį ver­ti­na tei­gia­mai. Kiek esa­me ma­ta­vę, tai jo ge­riau­sias re­zul­ta­tas.

– Kaip prieš Ka­lė­das at­ro­do žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas įvai­rio­mis val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis?

– Tie re­zul­ta­tai vi­sai ne­blo­gi, gy­ven­to­jų nuo­tai­kos šiuo me­tu ga­na op­ti­mis­tiš­kos. Net Sei­mas ver­ti­na­mas tei­gia­mai – 15,3 proc. Tai ma­žai, bet, pa­ly­gi­nus su si­tua­ci­ja prieš rin­ki­mus, rug­sė­jo mė­ne­sį, dau­giau. Tuo me­tu vos 6 proc. gy­ven­to­jų Sei­mą ver­ti­no tei­gia­mai, da­bar – 15 proc., tai ne­blo­gas re­zul­ta­tas.

Pa­na­šus re­zul­ta­tas bu­vo tik prieš 12 me­tų, 2004 m. gruo­dį, kai, pra­ėjus rin­ki­mams, Dar­bo par­ti­ja la­bai stip­riai ap­len­kė ki­tus. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad da­bar­ti­nis LVŽS po­pu­lia­ru­mas ly­giai toks pat, kaip Dar­bo par­ti­jos prieš 12 m. R. Kar­baus­kio po­pu­lia­ru­mas ati­tin­ka Vik­to­ro Us­pas­ki­cho po­pu­lia­ru­mą tuo me­tu.

– Ar yra ko­kių nors di­des­nių ar ma­žes­nių pos­lin­kių vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­me ki­to­mis val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis, įstai­go­mis?

– Kal­bant apie vy­riau­sy­bę, dis­ba­lan­sas ne­igia­mas, nes apk­lau­sa vy­ko tuo me­tu, kai dar vei­kė se­no­ji vy­riau­sy­bė. Nau­jo­ji vei­kia dar tik ke­lias die­nas, tad nė­ra ką įver­tin­ti. Ta­čiau ga­li­ma ma­ny­ti, kad re­zul­ta­tai bus ge­res­ni.

Pa­si­ti­kė­ji­mas Baž­ny­čia sie­kia 60 proc., po­li­ci­ja – dau­giau nei 60 proc. Pa­au­go pa­si­ti­kė­ji­mas pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ja – šiuo me­tu tai 57 proc. Pa­si­ti­kė­ji­mas Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne vir­ši­ja 50 proc. Is­to­ri­ja su šaukš­tais pa­da­rė ne­igia­mą po­vei­kį, bet pa­si­ti­kė­ji­mas po tru­pu­tį at­si­gau­na.

– Ga­li­te pa­ste­bė­ti, kad vi­suo­me­nės op­ti­miz­mas iš­au­gęs, ar ne?

– Taip, op­ti­miz­mas iš­au­gęs. Yra ir ki­tų ro­dik­lių, tai ir va­di­na­ma­sis var­to­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mo ro­dik­lis, ma­tuo­ja­mas kas mė­ne­sį vi­so­je ES. Jis ženk­liai pa­ki­lo, yra vie­nas aukš­čiau­sių per daug me­tų. Op­ti­miz­mo šiuo me­tu ti­krai yra dau­giau, nei bu­vo prieš me­tus ar pu­sę me­tų.

– Trum­pai pa­pa­sa­ko­ki­te, kaip ren­gia­mos jū­sų bend­ro­vės apk­lau­sos. Ko­kiais bū­dais žmo­nės apk­lau­sia­mi?

– Ta pro­ce­dū­ra ne­si­kei­čia jau 25 me­tus, nau­do­ja­me tą pa­čią apk­lau­są. Gal gy­ve­ni­mas ir kei­čia­si, at­si­ran­da in­ter­ne­ti­nės apk­lau­sos, įvai­rūs bū­dai, bet mes nau­do­ja­me tą pa­tį. Tu­ri­me marš­ru­tą į at­si­tik­ti­nį, kas penk­tą, bu­tą. Ja­me at­ren­ka­me žmo­gų – ne tą, ku­ris ati­da­rė du­ris ar no­ri kal­bė­ti, bet pa­gal gi­mi­mo die­nos tai­syk­lę. Tą žmo­gų, ku­rio gi­mi­mo die­na grei­čiau­siai.

Gal tai juo­kin­gai skam­ba, bet taip už­ti­kri­na­mas ti­ki­my­biš­ku­mas. Jei to žmo­gaus ne­bū­na, at­ei­na­me ki­tą kar­tą, kai jis na­muo­se. Kal­ba­mės, o at­sa­ky­mai lie­ka ano­ni­miš­ki. Kai­mo vie­to­vė­se apk­lau­sia­ma 30 proc. žmo­nių. Vil­nius su­da­ro maž­daug 16–17 proc. vi­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, tiek ir apk­lau­sia­ma. Ati­tin­ka­mai Kau­ne ir ki­tur.

– Ko no­rė­tu­mė­te pa­lin­kė­ti res­pon­den­tams, da­ly­vau­jan­tiems apk­lau­so­se?

– Pir­miau­sia no­riu pa­dė­ko­ti mū­sų apk­lau­sų in­ter­viu ėmė­jams, ku­rie dir­ba su­nkų dar­bą. Net šiuo me­tu, kai va­ka­rais tam­su, ly­ja ir snin­ga, jie ei­na ir at­lie­ka dar­bą. Taip pat no­riu pa­dė­ko­ti res­pon­den­tams, ku­rie ge­ra­no­riš­kai ati­da­ro mums du­ris.

Gal­būt ne vi­si klau­si­mai to­bu­li, kar­tais in­ter­viu il­gai už­trun­ka, bet tie, ku­rie at­sa­ki­nė­ja, lei­džia pa­žiū­rė­ti į nuo­tai­kas, nuo­mo­nes, kaip tai kei­čia­si. Ma­nau, kad dau­ge­liui žmo­nių tai yra įdo­mu. Bū­tent jiems ir rei­kia pa­dė­ko­ti.

Apk­lau­sa at­lie­ka­ma dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ užsakymu