R. Karbauskis: apie valdančiąją koaliciją bus galima kalbėti kitą savaitę
Val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją for­muo­jan­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) ti­ki­si iki penk­ta­die­nio iš­girs­ti kon­ser­va­to­rių ir so­cial­de­mo­kra­tų at­sa­ky­mus, ar jie pa­si­ren­gę de­rė­tis dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo. Ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad pla­čio­sios ar­ba va­di­na­mo­sios na­cio­na­li­nės vie­ny­bės koa­li­ci­jos ne­bus, sa­ko LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Ma­nau, kad penk­ta­die­nį tu­rė­si­me daug at­sa­ky­mų į klau­si­mus. Ma­nau, kad po penk­ta­die­nio bus ga­li­ma kal­bė­ti apie tai, su kuo bus ga­li­ma pra­dė­ti de­ry­bas. Ti­kiuo­si, kad ki­tą sa­vai­tę tu­rė­si­me ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų, ga­lė­si­me kal­bė­ti apie val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją“, – an­tra­die­nį Sei­me BNS sa­kė R.Kar­baus­kis.

An­tra­die­nio va­ka­rą „vals­tie­čių“ kon­sul­ta­ci­nė gru­pė par­ti­jos ir są­ra­šo ly­de­riams pri­sta­tė su­si­ti­ki­mų su kon­ser­va­to­riais bei so­cial­de­mo­kra­tais re­zul­ta­tus.

„Iš kon­ser­va­to­rių gir­dė­ti ta pa­ti re­to­ri­ka kol kas, bet mes su­pran­ta­me, kad jie mus gir­dė­jo. So­cial­de­mo­kra­tai penk­ta­die­nį tu­rės pre­zi­diu­mo po­sė­dį, jie tu­rė­tų ko­men­tuo­ti sa­vo spren­di­mą. Gal­būt ten (pas so­cial­de­mo­kra­tus – BNS) kons­truk­ty­vu­mo yra dau­giau šian­dien. Mū­sų po­žiū­riu, mes to lai­ko­mės, kad na­cio­na­li­nės vie­ny­bės koa­li­ci­ja ar­ba di­džio­ji koa­li­ci­ja bū­tų Lie­tu­vai pa­lan­kiau­sias va­rian­tas. Jei­gu taip ne­išeis, ta­da ti­kriau­siai su kaž­ku­ria iš tų par­ti­jų ga­li­ma koa­li­ci­ja“, – tei­gė R.Kar­baus­kis.

Per an­tra­die­nio su­si­ti­ki­mus ir kon­ser­va­to­riai, ir so­cial­de­mo­kra­tai par­eiš­kė ne­ma­tan­tys ga­li­my­bės dirb­ti bend­ro­je val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. To­dėl LŽVS pir­mi­nin­kas pri­pa­ži­no, kad jų su­ma­ny­mas dėl pla­čio­sios koa­li­ci­jos grei­čiau­siai ne­bus įgy­ven­din­tas.

„Na­cio­na­li­nės vie­ny­bės koa­li­ci­ja, at­ro­do, kad ne­įma­no­ma. Kaip su­pran­tu po­ten­cia­lūs mū­sų par­tne­riai, nė­ra pa­si­ren­gę per­lip­ti per sa­vo am­bi­ci­jas ir su­pras­ti, kad yra da­ly­kai, dėl ko ne­ga­li­me bū­ti opo­zi­ci­ja: tai ir emig­ra­ci­ja, ir de­mog­ra­fi­nė si­tua­ci­ja, skur­das. Bet, ma­tyt, yra ko­kie nors in­te­re­sai, gal­būt as­me­ni­niai įsi­žei­di­mai“, – svars­tė R.Kar­baus­kis.

Anot jo, es­mi­nis klau­si­mas, į ku­rį tu­ri sau at­sa­ky­ti so­cial­de­mo­kra­tai ir kon­ser­va­to­riai, – ar ket­ve­rius me­tus jie no­ri dir­bi opo­zi­ci­jo­je, ar val­džio­je.

R.Kar­baus­kio tei­gi­mu, jei­gu vis dėl­to abi par­ti­jos nu­spręs­tų pa­si­rink­ti dar­bą opo­zi­ci­jo­je, „vals­tie­čiai“ mė­gin­tų su­bur­ti koa­li­ci­ją iš ma­žų­jų par­ti­jų.

„Jei­gu ir taip ne­išei­tų, nė su vie­na iš jų, ga­liu už­ti­krin­ti, kad dau­gu­ma vis tiek bus su­da­ry­ta, nes yra dar per 20 Sei­mo na­rių. Dėl koa­li­ci­jos su­da­ry­mo abe­jo­nių ne­tu­riu. Tik tre­čias va­rian­tas yra ne pats pa­lan­kiau­sias Lie­tu­vai, nes val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja bū­tų ne­skait­lin­ga“, – sa­kė jis.

Pa­sak po­li­ti­ko, to­kiu at­ve­ju ga­lė­tų bū­ti su­da­ry­ta ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė, už­si­ti­kri­nus „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos par­amą, ke­liais na­riais pa­di­di­nus sa­vo frak­ci­ją.

R.Kar­baus­kis at­me­tė nuo­gąs­ta­vi­mus dėl pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­ki­mų grės­mės.

„Ki­ta ver­tus, dėl dau­ge­lio svar­bių, ver­ty­bi­nių spren­di­mų mes vi­są lai­ką gau­si­me daug dau­giau bal­sų ne­gu bus val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Ži­nau, kad kon­ser­va­to­rių frak­ci­jo­je yra ai­bė žmo­nių, ku­rie mums dėl al­ko­ho­lio kon­tro­lės pri­tars ir dau­ge­liu ki­tų klau­si­mų“, – sa­kė jis.

Ki­ta ver­tus, R.Kar­baus­kis tei­gė esąs be­veik ti­kras, kad pa­vyks dėl koa­li­ci­jos su­si­tar­ti ar­ba su kon­ser­va­to­riais, ar­ba su so­cial­de­mo­kra­tais.

„E­su be­veik ti­kras, kad su kaž­ku­riuo iš par­tne­rių, su ku­riais šian­dien pra­dė­jo­me kal­bas, mes su­si­tar­si­me“, – sa­kė jis.

LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus, kon­ser­va­to­riai Sei­mo rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 31 man­da­tą, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį su­si­ti­ko su LVŽS bei Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų va­do­vais ir pa­lin­kė­jo Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siems „vals­tie­čiams“ su­bur­ti skaid­rią ir at­sa­kin­gą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.