R.Karbauskio pavaduotoja naudojasi „Agrokoncernui“ priklausančiu automobiliu
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos (LVŽS) se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­tvir­ti­no, kad jo pa­va­duo­to­ja par­la­men­ta­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si jo val­do­mam „Ag­ro­kon­cer­nui“ pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu.

Iš pra­džių ne­no­rė­jęs at­skleis­ti in­for­ma­ci­jos apie są­ly­gas, ku­rio­mis Sei­mo na­rė G.Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si au­to­mo­bi­liu „Ran­ge Ro­ver“, kiek vė­liau šeš­ta­die­nį R.Kar­baus­kis BNS pra­ne­šė, jog „Ag­ro­kon­cer­nas“ iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du šį au­to­mo­bi­lį nuo­mo­ja ki­tam ne­įvar­di­ja­mam pri­va­čiam as­me­niui. O pa­sta­ra­sis, anot R.Kar­baus­kio, tei­sė­tais bū­dais lei­džia juo nau­do­tis Sei­mo na­rei G.Kil­di­šie­nei. Kaip daž­nai par­la­men­ta­rė nau­do­ja­si šiuo au­to­mo­bi­liu, „vals­tie­čių“ ly­de­ris sa­kė ne­ži­nan­tis. Jis ti­ki­no, kad įsta­ty­mams šiuo at­ve­ju ne­nu­si­žen­gia­ma.

Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ šeš­ta­die­nį ra­šo, jog „vals­tie­tė“ G.Kil­di­šie­nė į dar­bą Sei­me at­vyks­ta „Ag­ro­kon­cer­nui“, ku­rio sa­vi­nin­kas yra R.Kar­baus­kis, pri­klau­san­čiu vi­su­rei­giu „Ran­ge Ro­ver“.

R.Kar­baus­kis: to­kią in­for­ma­ci­ją drau­džia­ma teikti

Su Sei­mo na­re G.Kil­di­šie­ne BNS šeš­ta­die­nį ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti. Jos mo­bi­lus te­le­fo­nas bu­vo iš­jung­tas.

Vie­šai skel­bia­mo­je G.Kil­di­šie­nės vie­šų­jų ir pri­va­čių dek­la­ra­ci­jo­je nė­ra jo­kių įra­šų.

Šeš­ta­die­nį BNS pa­klaus­tas, ar tie­sa, kad G.Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu, R.Kar­baus­kis iš pra­džių pri­myg­ti­nai tvir­ti­no ne­ga­lįs teik­ti to­kios in­for­ma­ci­jos, nes ne­tu­rįs to­kios tei­sės.

„Sei­mo na­rė lai­ko­si vi­sų įsta­ty­mų. (...) Ši­tos in­for­ma­ci­jos joks por­ta­las gau­ti ne­ga­lė­tų, nie­ka­da. Jie tie­siog pro­vo­kuo­ja vie­no­kius ar ki­to­kius da­ly­kus. Nes nė­ra nie­ko. Ne­ga­li Sei­mo na­rys nau­do­tis ko­kio­mis nors prie­mo­nė­mis, ku­rio­mis ne­ga­li nau­do­tis. No­riu pa­sa­ky­ti vie­na, Sei­mo na­rė nau­do­ja­si tuo, kuo ji ga­li nau­do­tis tei­siš­kai. Vis­kas“, – šeš­ta­die­nį kal­bė­jo R.Kar­baus­kis.

Dar kar­tą ke­lis kar­tus perk­laus­tas, ar G.Kil­di­šie­nės nau­do­ja­mas au­to­mo­bi­lis pri­klau­so jo val­do­mam „Ag­ro­kon­cer­nui“, R.Kar­baus­kis to­liau kar­to­jo ži­nąs si­tua­ci­ją, ta­čiau ne­ga­lįs jos at­skleis­ti, nes ga­li bū­ti pa­duo­tas į teis­mą.

„Juk tai ga­li pa­ti­krin­ti bet kas, jei bū­tų kaž­kos pa­žei­di­mas. Sei­mo na­rė ne­pa­žei­džia jo­kių įsta­ty­mų, ji ne­ga­li va­ži­nė­ti ko­kios nors įmo­nės au­to­mo­bi­liu, jei ji ne­tu­ri tei­sės. Ne­ga­li­ma sa­ky­ti in­for­ma­ci­jos, ku­rios ne­sa­ko pats žmo­gus“, – aiš­ki­no R.Kar­baus­kis.

„Šiuo at­ve­ju aš ži­nau tiks­liai, kad Sei­mo na­rė nau­do­ja­si au­to­mo­bi­liu tei­siš­kai, tei­sė­tai. (...) To­kia in­for­ma­ci­ja ne­tei­kia­ma, aš ne­ga­liu to­kios in­for­ma­ci­jos teik­ti, kaip ir nie­kas ne­ga­li teik­ti. Tai tei­gi­niai, ku­rių ne­įma­no­ma pa­ti­krin­ti, nes tai yra drau­džia­ma. (...) Tei­siš­kai ban­dau jums pa­sa­kyt, jei tai ban­dy­čiau pa­da­ryt da­bar, aš ga­lė­čiau bū­ti pa­duo­tas į teis­mas. Tai yra fak­tas, aš tą ži­nau tiks­liai. (...) Ga­lė­tų bet kas pa­duo­ti į teis­mą, kas yra šio au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas“, – tei­gė „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

R.Kar­baus­kis taip pat ti­ki­no, ne­no­rįs su­kur­ti pre­ce­den­to, kad at­ei­ty­je ne­tek­tų aiš­kin­tis ir ki­tiems par­la­men­ta­rams.

„Aš ži­nau tą si­tua­ci­ją, ži­nau tik tiek, kad Sei­mo na­rė ga­li ne­pa­žeis­da­ma jo­kių vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų vai­ruo­ti šį au­to­mo­bi­lį. Aš tą ži­nau ir dėl to esu ra­mus. O klau­si­mas koks san­ty­kis su tuo au­to­mo­bi­liu yra – aš ne­pri­va­lau tek­ti in­for­ma­ci­jos ir ne­ga­liu jos teik­ti. Nes gau­sis pre­ce­den­tas. Aš pa­sa­ky­siu kaž­ką ir ta­da par­ašys apie bet ku­rį ki­tą Sei­mo na­rį, bet ku­rį ki­tą žmo­gų ir kaž­kas tu­rės teik­ti in­for­ma­ci­ją, ku­rios jis ne­pri­va­lo teik­ti. (...) Jei aš pra­dė­siu teik­ti in­for­ma­ci­ją, ku­rią drau­džia­ma teik­ti, tai ma­ne ta pa­ti Sei­mo na­rė, ar bet ku­ris ki­tas ga­li pa­duo­ti į teis­mą. Jūs to ne­sup­ran­tat?“, – svars­tė R.Kar­baus­kis.

Tuo me­tu pats Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos va­do­vas in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je yra pa­tei­kęs iš­sa­mius duo­me­nis apie sa­vo nuo­mo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „Ca­di­lac“ – nu­ro­dy­da­mas ir nuo­mos su­tar­ties nu­me­rį, ir au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nį nu­me­rį.

Pri­mi­nus, kad Sei­mo na­riai yra vie­ši as­me­nys, in­for­ma­ci­ja apie jų ry­šius su vers­lo gru­pė­mis vi­suo­me­nei svar­bi ži­no­ti, ir tai, jog pats „vals­tie­čių“ ly­de­ris ne kar­tą yra pa­brė­žęs skaid­ru­mo sie­kį, R.Kar­baus­kis ga­liau­siai tei­gė tu­rin­tis pa­si­tar­ti su ad­vo­ka­tais dėl in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo apie G.Kil­di­šie­nės nau­do­ja­mą au­to­mo­bi­lį.

„Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­lis nuo­mo­ja­mas ne G.Kildišienei

Pa­si­ta­ręs su tei­si­nin­kas, vė­liau šeš­ta­die­nį R.Kar­baus­kis in­for­ma­vo BNS, kad „Lie­tu­vos ry­to“ pub­li­ka­ci­jo­je mi­ni­mas au­to­mo­bi­lis, ku­riuo nau­do­ja­si G.Kil­di­šie­nė, pri­klau­so „Ag­ro­kon­cer­nui“. Pa­sta­ra­sis iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du au­to­mo­bi­lį nuo­mo­ja ki­tam pri­va­čiam as­me­niui, ku­rio ta­pa­ty­bė ne­atsk­lei­džia­ma.

„Au­to­mo­bi­lis nau­do­ja­mas iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du. Šio au­to­mo­bi­lio tu­rė­to­jas nė­ra Se­mo na­rė G.Kil­di­šie­nė. Šis žmo­gus, ku­ris nuo­mo­ja šį au­to­mo­bi­lį yra to­kia­me ry­šy­je su Sei­mo na­re, kad ji ga­li nau­do­tis šiuo au­to­mo­bi­liu ne­dek­la­ruo­da­ma kaž­ko­kių in­te­re­sų. O tas žmo­gus (nuo­mi­nin­kas – red.) nė­ra vie­šas as­muo, jis yra pri­va­tus as­muo“, – sa­kė R.Kar­baus­kis.

Jis už­si­mi­nė, kad G.Kil­die­šie­nę ir au­to­mo­bi­lio nuo­mi­nin­ką sie­ja gi­mi­nys­tės ry­šiai.

Anot R.Kar­baus­kio, „Ag­ro­kon­cer­no“ ir ne­įvar­di­ja­mo pri­va­taus as­mens su­tar­tis dėl au­to­mo­bi­lio iš­per­ka­mo­sios nuo­mos pa­si­ra­šy­ta prieš me­tus. G.Kil­di­šie­nei ta­pus vie­šu as­me­niu svars­to­ma au­to­mo­bi­lio nuo­sa­vy­bę per­ra­šy­ti jį sie­kian­čiam iš­si­pirk­ti as­me­niui.

„Ka­dan­gi ji dar ne­bu­vo Sei­mo na­rė, kai ta su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta ir iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du bu­vo ta ma­ši­na iš­nuo­mo­ta, bū­tų tei­sin­ga per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sę tam žmo­gui ir iš­per­ka­ma­ją nuo­mą to­liau vyk­dy­ti pa­gal tą su­tar­tį, bet kad bū­tų ne įmo­nės var­du tas au­to­mo­bi­lis. Nes mes esa­me da­rę, vers­lo pra­kti­ka to­kia yra“, – aiš­ki­no R.Kar­baus­kis.

Vie­nas pir­mų­jų nau­jo­jo Sei­mo val­dy­bos pri­im­tų spren­di­mų bu­vo spren­di­mas Sei­mo na­riams ne­leis­ti už par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lių. Ta­čiau Sei­mo na­riai šio­mis lė­šo­mis to­liau ga­li deng­ti ku­ro, au­to­mo­bi­lių re­mon­to iš­lai­das.

R.Kar­baus­kis to­kį siū­ly­mas tuo­met aiš­ki­no bū­ti­ny­be skaid­rin­ti par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mų lė­šų nau­do­ji­mą.

Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ šeš­ta­die­nį be ki­ta ko ra­šo, kad G.Kil­di­šie­nė ga­lė­jo teik­ti ne­tiks­lius duo­me­nis kan­di­da­tės į Sei­mą an­ke­to­je apie sa­vo moks­lus. Pa­sak dien­raš­čio, G.Kil­di­šie­nė šios in­for­ma­ci­jos ne­ko­men­ta­vo.

R.Kar­baus­kis tei­gia, kad pub­li­ka­ci­jos apie apie jo pa­va­duo­to­ją G.Kil­di­šie­nę yra iš­krai­pan­čios tie­są ir už­sa­ky­tos in­te­re­sų gru­pių, mat Sei­mo na­rė ren­gia Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios ga­li už­ka­bin­ti me­džio­to­jų in­te­re­sus: „Ki­tą sa­vai­tę da­ry­si­me spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ir pa­sa­ky­si­me, kas čia vyks­ta. Sei­mo na­rė, ma­no pa­va­duo­to­ja frak­ci­jo­je pa­lie­tė la­bai skau­dų rei­ka­lą – pa­lie­tė me­džiok­lės įsta­ty­mą ir san­ty­kį tarp me­džio­to­jų bū­re­lių ir že­mės sa­vi­nin­kų“.