R. Juknevičienė: V. Putinas ims tiek, kiek jam leis
Ki­je­ve vie­šin­ti par­la­men­ta­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė sa­ko, kad Kry­mo anek­si­ja ir Ru­si­jos ka­ri­nių ba­zių įtvir­ti­ni­mas Si­ri­jo­je par­odė, jog Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ims tiek, kiek jam leis. Va­ka­ruo­se grės­mės iš Ry­tų su­pran­ta­mos ge­riau nei anks­čiau, ta­čiau vis tiek ne­pa­kan­ka­mai. 

Šian­dien R. Juk­ne­vi­čie­nė da­ly­va­vo lei­di­nio „Kyiv Post“ or­ga­ni­zuo­ja­mo­je „Ti­ger“ kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rio­je tarp­tau­ti­niai ir Ukrai­nos eks­per­tai, spren­di­mų pri­ėmė­jai, vers­lo, pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės at­sto­vai dis­ku­tuo­ja apie tai, kur Ukrai­na tu­rė­tų bū­ti po tri­jų me­tų. Sa­vo pra­ne­ši­me ji ak­cen­ta­vo Ukrai­nos svar­bą Eu­ro­pai, kaip ko­vos prieš Krem­liaus po­li­ti­ką sim­bo­lio. „Eu­ro­pai rei­ka­lin­ga sėk­min­ga Ukrai­na, jei ne­no­ri­me ag­re­sy­vios Ru­si­jos im­pe­ri­jos ša­lia. Su­for­muo­ta nuo­mo­nė, kad tik Ukrai­nai rei­kia Eu­ro­pos, bet Eu­ro­pai ji lyg ir ne­rei­ka­lin­ga. Ta­čiau yra ki­taip. Eu­ro­pai, jei ji no­ri su­stab­dy­ti ag­re­sy­vaus Krem­liaus ver­ži­mą­si į kai­my­nų te­ri­to­ri­jas, yra gy­vy­biš­kai bū­ti­na pa­dė­ti Ukrai­nai tap­ti va­ka­rie­tiš­ka, de­mo­kra­tiš­ka, iš­va­ly­ta nuo ko­rup­ci­jos vals­ty­be“, – tei­gė Sei­mo na­rė.

Anot R. Juk­ne­vi­čie­nės, nuo ag­re­sy­vios Mask­vos ku­ni­gaikš­tys­tės lai­kų, kai ji XV-XXI am­žiais pri­si­jun­gė ry­ti­nes Lie­tu­vos Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tys­tės že­mes, Ukrai­na bu­vo ir te­bė­ra ker­ti­niu Ru­si­jos im­pe­ri­jos ak­me­niu. „Be Ukrai­nos ne­įma­no­ma ir Ru­si­jos im­pe­ri­ja. Ne­svar­bu, ko­kia ta im­pe­ri­ja bū­tų: ca­ro, bol­še­vi­kų ar val­do­ma KGB, kaip yra da­bar. To­dėl, jei de­mo­kra­ti­nė Eu­ro­pa ne­no­ri gy­ven­ti ša­lia ag­re­sy­vios, pa­vo­jin­gos, ne­nus­pė­ja­mos Ru­si­jos, tu­ri su­pras­ti, ko­kia svar­bi yra Ukrai­na vi­sai Eu­ro­pai ir mū­sų vi­sų at­ei­čiai, – aiš­ki­na po­li­ti­kė. – Vie­nin­te­lis bū­das pa­gel­bė­ti Ru­si­jai – Ukrai­nos sėk­mė. Ta­čiau tam vi­sų pir­ma rei­kia, kad Eu­ro­pos po­li­ti­kos ly­de­riai su­vok­tų da­bar­ti­nio Krem­liaus tiks­lus ir pa­dė­ties rim­tu­mą“.

R. Juk­ne­vi­čie­nei aki­vaiz­du, kad Krem­liaus pla­nas yra kur kas rim­tes­nis, nei tik Kry­mo anek­sa­vi­mas ar at­aka prieš Bal­ti­jos vals­ty­bes. Anot jos, Ru­si­ja sie­kia su­dau­žy­ti Va­ka­rų de­mo­kra­ti­ją ir tik ta­da im­pe­ri­ja su klep­to­kra­ti­niu re­ži­mu jau­sis sau­gi. „Bal­ti­jos vals­ty­bė­se, ku­rios yra NA­TO na­rės, jis tai­ko ly­giai to­kius pa­čius hib­ri­di­nio ka­ro me­to­dus, ko­kius ir ne NA­TO vals­ty­bėms. Skver­bia­si vi­sur. Į po­li­ti­nius pro­ce­sus taip pat. Ta­čiau ne­rei­kia ma­ny­ti, kad yra kaž­ko­kie spe­cia­lūs pla­nai ir tiks­lai Bal­ti­jos vals­ty­bėms. Tai yra bend­ros Va­ka­rų-Pie­tų kryp­ties su­dė­ti­nė da­lis. Ir Ukrai­na čia yra cen­tri­nė, es­mi­nė ša­lis, be ku­rios ši­tas im­pe­ri­jos kū­ri­mo pla­nas ne­bū­tų įma­no­mas. Kry­mas – cen­tri­nis taš­kas, rak­ti­nė stra­te­gi­nė vie­ta. Tik su­pra­tę V. Pu­ti­no tiks­lus, mes su­pra­si­me, ko­kia tu­ri bū­ti mū­sų po­li­ti­ka. Su­pra­ti­mo Va­ka­ruo­se yra daug dau­giau, nei bu­vo iki Kry­mo anek­si­jos. Ir tai la­bai ge­rai. Ta­čiau to­li gra­žu ne tiek, kiek reik­tų. O rei­kia dar daug ko. Vi­sų pir­ma, su­pras­ti, jog V. Pu­ti­nas ims tiek, kiek jam leis. Tai par­odė ne tik Kry­mo anek­si­ja, bet ir Ru­si­jos ka­ri­nių ba­zių su A2­/AD pa­jė­gu­mais įtvir­ti­ni­mas Si­ri­jo­je“, – pa­brė­žė ji.

R. Juk­ne­vi­čie­nės tei­gi­mu, Si­ri­jo­je Krem­liaus tiks­las yra ne ko­va su te­ro­ris­tais, o ka­ri­nis įsit­vir­ti­ni­mas Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se. Ji ak­cen­tuo­ja, kad Ru­si­jos su­lai­ky­mas yra vie­nin­te­lė tei­sin­ga Eu­ro­pos ir JAV stra­te­gi­ja šian­dien. „U­krai­na šio­je stra­te­gi­jo­je tu­ri užim­ti vie­ną svar­biau­sių vaid­me­nų. Jos iš­va­ly­mas nuo ko­rup­ci­jos, de­mo­kra­ti­jos įtvir­ti­ni­mas, na­rys­tė NA­TO ir ES. Vi­si ki­ti pu­siau ke­liai ne­duos vai­sių“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rė.