R. Juknevičienė sulaukė atsakymo dėl „raudonųjų utėlių“
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas at­sa­kė į par­la­men­ta­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės krei­pi­mą­si, ku­ria­me jo pra­šy­ta pa­siaiš­kin­ti dėl vie­šai apie Aukš­čiau­sio­sios ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Lands­ber­gį iš­tar­tų žo­džių. So­cial­de­mo­kra­tas pa­kar­to­jo ma­nan­tis, kad kon­ser­va­to­rių pa­triar­chas ne­bu­vo ša­lies gy­ven­to­jus vie­ni­jan­ti as­me­ny­bė.

R. Juk­ne­vi­čie­nę pa­pik­ti­no te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų lai­dos re­por­ta­že A. Sy­so pa­sa­ky­tas sa­ki­nys: „Lais­vės pre­mi­ja tu­rė­tų bū­ti, na, toks jun­gian­tis, toks ti­krai, kad vi­sa tau­ta pa­lai­ky­tų tą kan­di­da­tū­rą, nes bū­tent ke­lia­mi aukš­tes­ni rei­ka­la­vi­mai, ir aš as­me­niš­kai ne­ga­lė­čiau ir ne­ga­liu skir­ti pre­mi­ją žmo­gui, ku­ris ga­lė­jo leis­ti iš­va­din­ti treč­da­lį ar pu­sę Lie­tu­vos rau­do­nom utė­lėm, ar­ba šu­nau­ja, ar­ba vi­so­kių ki­to­kių gra­žių žo­de­lių, ku­riuos po­nas Lands­ber­gis tu­rė­jo sa­vo lek­si­ko­ne“. Kon­ser­va­to­rė pra­šė A. Sy­so „ne­del­siant at­sa­ky­ti“, kur ir ka­da V. Lands­ber­gis pu­sę Lie­tu­vos yra va­di­nęs „rau­do­no­sio­mis utė­lė­mis“. Par­la­men­ta­rė nu­ro­dė lauk­sian­ti kon­kre­čių ci­ta­tų.

Sa­vo at­sa­ky­me R. Juk­ne­vi­čie­nei A. Sy­sas ra­šo, kad kal­bė­da­mas apie V. Lands­ber­gį jis rė­mė­si prie­lai­da, o ne tei­gi­niu. „Taip pat no­riu pa­brėž­ti, kad sa­vo kal­bo­je ak­cen­ta­vau ki­tus du svar­bius da­ly­kus: fak­tą, jog ger­bia­mas V. Lands­ber­gis ne­bu­vo ša­lies gy­ven­to­jus vie­ni­jan­ti as­me­ny­bė (to­kiu ga­li­ma lai­ky­ti, pa­vyz­džiui, mon­sin­jo­rą K. Va­si­liaus­ką), ir fak­tą, kad ger­bia­mas V. Lands­ber­gis tam ti­krų žmo­nių ar jų gru­pių at­žvil­giu leis­da­vo sau pa­var­to­ti itin skam­bius žo­džius. Be­je, tie žo­džiai ne­bū­ti­nai žmo­nėms pa­tik­da­vo, daž­niau­siai – įžeis­da­vo. Šie fak­tai yra ži­no­mi, ap­tar­ti dau­ge­lį kar­tų, ci­tuo­ja­mi ir bus kar­to­ja­mi at­ei­ty­je“, – aiš­ki­no A. Sy­sas.

So­cial­de­mo­kra­tas pa­žy­mė­jo su­tin­kan­tis su R. Juk­ne­vi­čie­nės pa­sta­ba apie tai, kad po­li­ti­kai tu­ri va­do­vau­tis są­ži­nin­gu­mu, pa­do­ru­mu, at­sa­ko­my­be. Jis pri­dū­rė, kad to­kie stan­dar­tai tu­ri bū­ti tai­ko­mi ne tik jiems, bet ir V. Lands­ber­giui. „Ta­čiau ar vi­si jo pa­si­sa­ky­mai ir el­ge­sys ga­li bū­ti va­di­na­mi pa­do­riais ir at­sa­kin­gais? Te­gul šis klau­si­mas lie­ka re­to­ri­nis. Ar vi­sos ger­bia­mo V. Lands­ber­gio kal­bos kė­lė ra­my­bę ir gai­les­tin­gu­mą? Te­gul at­sa­ky­mas bū­na ir jū­sų, ir ger­bia­mo V. Lands­ber­gio są­ži­nės rei­ka­las“, – tei­gė A. Sy­sas.