R. Juknevičienė ragina nestabdyti šauktinių kvietimo
Sei­mo na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė kri­ti­kuo­ja siū­ly­mą, ku­riuo nu­ma­ty­ta nuo 2021 me­tų ne­be­šauk­ti jau­nuo­lių į pri­va­lo­mą­ją ka­ri­nę tar­ny­bą. Kon­ser­va­to­rės tei­gi­mu, Lie­tu­vai bū­ti­na iš­lai­ky­ti miš­rią ka­riuo­me­nę.

Sei­mui pa­teik­ta­me įsta­ty­mo dėl ka­riuo­me­nės dy­džio ir struk­tū­ros at­ei­nan­tiems 6 me­tams pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad nuo 2021 me­tais Lie­tu­vo­je vėl ne­be­liks šauk­ti­nių. Tam ne­pri­ta­rian­ti R. Juk­ne­vi­čie­nė sa­ko, kad pa­lai­mi­nus to­kį siū­ly­mą, ne­be­bū­tų ren­gia­mas pil­na­ver­tis ka­riuo­me­nės re­zer­vas. „At­siž­vel­giant į bū­ti­ny­bę stip­rin­ti Lie­tu­vos gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus ir ra­cio­na­liai nau­do­ti lė­šas, tu­rė­tų bū­ti to­liau for­muo­ja­ma miš­ri ka­riuo­me­nė, ku­ri tai­kos me­tu bū­tų vi­du­ti­nio dy­džio, o mo­bi­li­za­ci­jos at­ve­ju ga­lė­tų iš­sip­lės­ti bent tris kar­tus ge­rai par­eng­tais at­sar­gos ka­riais (bu­vu­siais šauk­ti­niais). To­dėl siū­lau ne­nu­trauk­ti šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ir pla­nuo­ti to­liau reng­ti ka­riuo­me­nės re­zer­vą 2021 me­tais, pa­kvie­čiant bent 7000 jau­nuo­lių“, – pa­žy­mė­jo kon­ser­va­to­rė.

R. Juk­ne­vi­čie­nės tei­gi­mu, toks siū­lo­mas skai­čius ati­tin­ka 2021 me­tais nu­ma­to­mą 18-me­čių jau­nuo­lių skai­čių. Ji taip pat ma­no, kad 6 me­tų lai­ko­tar­pis yra pa­kan­ka­mas pe­rei­ti prie vi­suo­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos, kuo­met kiek­vie­nas jau­nuo­lis, ati­tin­kan­tis svei­ka­tos rei­ka­la­vi­mus ir bai­gęs mo­kyk­lą bū­tų kvie­čia­mas į ka­ri­nę tar­ny­bą. „Ge­riau­sia bū­tų ne­sku­bė­ti pri­im­ti spren­di­mo dėl 2021 me­tų šau­ki­mo į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą stab­dy­mo, prieš tai ne­su­ren­gus par­la­men­ti­nių par­ti­nių dis­ku­si­jų ir ne­ra­dus Sei­me aiš­kaus su­si­ta­ri­mo apie tai, kaip plė­to­si­me ka­ro tar­ny­bą ir tin­ka­mai reng­si­me pa­kan­ka­mą ka­riuo­me­nės re­zer­vą. Ne­si­no­rė­tų, kad bū­tų pri­ima­mi ne­iš­dis­ku­tuo­ti spren­di­mai, kas sig­na­li­zuo­tų to­li­mes­nį blaš­ky­mą­si“, – sa­kė R. Juk­ne­vi­čie­nė.