R. Juknevičienė primena, kad NATO rusiškai nekalbama
Sei­mo de­le­ga­ci­jos NA­TO Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je (PA) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ste­bi­si nau­ju šios de­le­ga­ci­jos na­rio pa­sky­ri­mu.

„Tvar­kos ir te­sin­gu­mo” frak­ci­ja į NA­TO PA de­le­ga­ci­ją pa­sky­rė sa­vo frak­ci­jos at­sto­vą kai­mo rei­ka­lų ži­no­vą ag­ro­no­mą Vy­tau­tą Kamb­le­vi­čių. „Ži­nau, kad jis la­bai įsi­gi­li­nęs į kai­mo rei­ka­lus, dir­ba ta­me ko­mi­te­te, bet kuo čia dė­tas NA­TO? Ru­sų kal­ba, be­je, nė­ra NA­TO kal­ba. Ką ten veiks žmo­gus? Kam jį komp­ro­mi­tuo­ti? O gal jie gal­vo­ja, kad tie­siog pa­si­va­ži­nės už vals­ty­bės pi­ni­gus?”, - sa­vo Fa­ce­book pa­sky­ro­je dė­me­sį at­krei­pė R. Juk­ne­vi­čie­nė.

V. Kamb­le­vi­čius par­la­men­ti­nė­je NA­TO PA de­le­ga­ci­jo­je pa­kei­tė Va­rė­nos me­ru iš­rink­tą li­be­ra­lą Al­gį Ka­šė­tą. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas an­tra­die­nį. Sa­vo biog­ra­fi­jo­je “Tvar­kie­tis” nu­ro­do mo­kan­tis ru­sų ir ang­lų kal­bas. 2004-2008 me­tų Sei­mo ka­den­ci­jo­je jis, be ki­ta ko, dir­bo ir NA­TO rei­ka­lų ko­mi­si­jo­je.