R. Juknevičienė kaltina A. Sysą melavus
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas at­siun­tė at­sa­ky­mą į par­la­men­ta­rės kon­ser­va­to­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės klau­si­mus jam dėl jo šmei­ži­kiš­kų pa­si­sa­ky­mų Vy­tau­to Lands­ber­gio ad­re­su LRT lai­do­je „Pa­no­ra­ma“.

Pa­sak R. Juk­ne­vi­čie­nės, „iš jo at­sa­ky­mų, tiks­liau, ne­at­sa­ky­mų, yra aiš­ku, kad A. Sy­sas me­la­vo“. „Ap­gai­lė­ti­na, kad me­la­vo są­mo­nin­gai, ži­no­da­mas, kad me­luo­ja. Nes jei bū­tų su­kly­dęs ar su­klai­din­tas, bū­tų at­sip­ra­šęs. Ka­dan­gi A. Sy­sas yra Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos rin­ki­mų šta­bo pir­mi­nin­kas, jo me­las yra vi­sos jo par­ti­jos me­las, nes nie­kas dėl jo me­lo ne­at­sip­ra­šė“, – par­eiš­kė R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Pri­me­na­me, kad A. Sy­sas LRT lai­do­je „Pa­no­ra­ma“ taip pa­si­sa­kė apie pir­mą­jį fak­ti­nį ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vą, Aukš­čiau­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Lands­ber­gį, ku­riam Sei­mas ne­sky­rė Lais­vės pre­mi­jos: „Lais­vės pre­mi­ja tu­rė­tų bū­ti, na, toks jun­gian­tis toks, ti­krai, kad vi­sa tau­ta pa­lai­ky­tų tą kan­di­da­tū­rą, nes bū­tent ke­lia­mi aukš­tes­ni rei­ka­la­vi­mai, ir aš as­me­niš­kai ne­ga­lė­čiau ir ne­ga­liu skir­ti pre­mi­jos žmo­gui, ku­ris ga­lė­jo sau lais­vai iš­va­din­ti treč­da­lį ar pu­sę Lie­tu­vos rau­do­nom utė­lėm, ar­ba šu­nau­ja, ar­ba vi­so­kių ki­to­kių gra­žių žo­de­lių, ku­riuos po­nas Lands­ber­gis tu­rė­jo sa­vo lek­si­ko­ne“.