R. Juknevičienė: J. Oleko veikla kompromituoja krašto apsaugos sistemą
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rė, še­šė­li­nės kon­ser­va­to­rių Vy­riau­sy­bės kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė tei­gi­mu, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko per­so­na­lo po­li­ti­ka pri­ve­dė prie to, jog šian­dien yra su­kel­ta daug abe­jo­nių dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų įsi­gi­ji­mo. Mi­nis­tras ti­ki­na, kad pro­ce­sas vyks­ta skaid­riai.

Pa­sak R. Juk­ne­vi­čie­nės, “tai yra kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ir mū­sų vals­ty­bės komp­ro­mi­ta­ci­ja”. “Mū­sų par­tne­riai la­bai ati­džiai ste­bi tai, kas vyks­ta“, – pa­brė­žė kon­ser­va­to­rė. Jos tei­gi­mu, bū­ti­na kuo grei­čiau stab­dy­ti ru­se­nan­tį skan­da­lą ir at­sta­ty­ti pa­si­ti­kė­ji­mą tiek mū­sų vi­suo­me­nės, tiek par­tne­rių aky­se.

„Tam rei­kia, kad svar­biau­sias ka­ri­nius įsi­gi­ji­mus kon­tro­liuo­jan­čias par­ei­gas užim­tų va­ka­rie­tiš­ko mąs­ty­mo žmo­nės. To­kių ka­ri­nin­kų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je yra dau­gu­ma. Bu­vu­sio ka­riuo­me­nės va­do Val­do Tut­kaus drau­gai ne­tu­rė­tų bū­ti pri­lei­džia­mi tvar­ky­ti to­kių svar­bių klau­si­mų aps­kri­tai. De­ja, da­bar bū­tent taip ir yra“, – sa­ko še­šė­li­nė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė. R. Juk­ne­vi­čie­nės nuo­mo­ne, ma­žiau įsi­gi­li­nu­siai vi­suo­me­nei taip ir li­ko ne­aiš­ku, ko­kios čia „bom­bos“ bu­vo iš­sprog­din­tos karš­ta­ko­šiš­ko Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo pra­mo­nės aso­cia­ci­jos di­rek­to­riaus V. Tut­kaus ran­ko­mis, ką vi­sa tai sle­pia ir ką reiš­kia? „Es­mė yra ta, kad se­ni drau­gai su se­nais įpro­čiais su­grį­žo į svar­bias ka­ri­nius įsi­gi­ji­mus kon­tro­liuo­jan­čias par­ei­gy­bes. Su­si­kū­ru­si aso­cia­ci­ja tei­kė vil­čių, kad Lie­tu­vo­je ra­sis va­ka­rie­tiš­kas san­ty­kis tarp vers­lo ir ka­ri­nių vals­ty­bės už­sa­ky­mų. De­ja, dar pa­va­sa­rį pa­aiš­kė­jo, kad to ne­rei­kia nei kai ku­riems aso­cia­ci­jos na­riams, nei Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bei. Rei­ka­lai bu­vo su­tvar­ky­ti taip, kad se­nas mi­nis­tro J. Ole­ko ir plk. A. Už­ku­rai­čio, at­sa­kin­go už įsi­gi­ji­mų po­li­ti­ką mi­nis­te­ri­jo­je, drau­gas V. Tut­kus užim­tų aso­cia­ci­jos va­do­vo par­ei­gas. Ma­tyt, tik tam, kad bū­tų ga­li­ma bend­rai su­si­ta­rus bend­rai veik­ti, da­ry­ti įta­kas, at­si­riek­ti da­lį taip su­nkiai kraš­to gy­ny­bai iš­ko­vo­tų lė­šų“, – svars­tė par­la­men­ta­rė. Pa­sak jos, J. Ole­kui ga­li bū­ti su­nku pa­keis­ti jo pa­ties su­kur­tą se­nų drau­gų gran­di­nę ka­ri­nių įsi­gi­ji­mų sri­ty­je ir pa­keis­ti sa­vo skir­tus žmo­nes ki­tais, ne­prik­lau­so­mais ir ne­su­si­ju­siais se­no­mis drau­gys­tė­mis.

„Ta­čiau yra ki­tos ins­ti­tu­ci­jos, yra Vy­riau­sy­bė, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, ku­rios tu­ri kuo grei­čiau stab­dy­ti pra­si­dė­ju­sią komp­ro­mi­ta­ci­ją, nes gran­di­ni­nė reak­ci­ja ga­li nu­sid­riek­ti to­liau, vi­suo­me­nė­je ga­li pra­dė­ti kil­ti abe­jo­nių dėl gy­ny­bos biu­dže­to di­di­ni­mo aps­kri­tai“, – pa­žy­mė­jo TS-LKD frak­ci­jos na­rė.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas J. Ole­kas taip pat pri­pa­ži­no, kad bu­vu­sio ka­riuo­me­nės va­do V. Tut­kaus po­zi­ci­ja „šiek tiek ken­kia mū­sų bend­ram rei­ka­lui“. Ta­čiau, mi­nis­tro tvir­ti­ni­mu, kon­kur­sas pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­noms įsi­gy­ti vyks­ta skaid­riai. Pir­ma­die­nį ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kaip skam­biai tren­kęs du­ri­mis ir pa­ban­dęs at­sis­ta­ty­din­ti iš Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo pra­mo­nės aso­cia­ci­jos (LGSPA) di­rek­to­riaus par­ei­gų, V. Tut­kus ga­lė­jo tu­rė­ti ir sa­vų in­te­re­sų, pro­te­guo­da­mas tam ti­kras įmo­nes. „Ne­su­tin­ku, kad įsi­gi­ji­mas vyks­ta ne­skaid­riai – iš vi­sų ga­min­to­jų ren­ka­me in­for­ma­ci­ją, ka­da tu­rė­si­me pil­ną in­for­ma­ci­ją, bus pri­im­ti spren­di­mai. Ma­nau, kad šiuo at­ve­ju rei­kė­tų elg­tis kuo ra­miau, kad ga­lė­tu­me ver­tin­ti be jo­kių ban­dy­mų da­ry­ti įta­ką, o jų, ma­tyt, yra, tą ma­to­me pub­li­ka­ci­jo­se“, - sa­kė J. Ole­kas.