R. Juknevičienė išrinkta NATO Politikos komiteto pagrindine pranešėja
Sta­van­ge­ry­je (Nor­ve­gi­ja) NA­TO Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos se­si­jo­je į Po­li­ti­kos ko­mi­te­to pa­grin­di­nės pra­ne­šė­jos par­ei­gas bu­vo iš­rink­ta Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, ku­ri iki tol bu­vo pa­ko­mi­te­čio pra­ne­šė­ja.

„Tai nau­jas iš­šū­kis ir di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė, nes ko­mi­te­tų pra­ne­ši­mai – svar­biau­sia ko­mi­te­tų ir NA­TO Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos dar­bo da­lis. Ar­ti­miau­siu me­tu teks reng­ti pa­siū­ly­mus Šiau­rės At­lan­to Ta­ry­bai ir Ge­ne­ra­li­niam se­kre­to­riui dėl 2016 me­tais Var­šu­vo­je vyk­sian­čia­me NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me svars­ty­ti­nų klau­si­mų bei pri­ori­te­tų. Po vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo reng­si­me ko­mi­te­to iš­va­das. Ti­kiuo­si, ei­da­ma šias par­ei­gas ga­lė­siu dar la­biau pri­si­dė­ti stip­ri­nant Lie­tu­vos, mū­sų re­gio­no ir vi­so NA­TO sau­gu­mą,“ – tei­gia R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Taip pat pa­si­kei­tė ir Po­li­ti­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, į šias par­ei­gas iš­rink­tas lat­vis Ojars Eriks Kal­nins.

„Tai, kad svar­biau­sias ko­mi­te­to par­ei­gas užims Bal­ti­jos ša­lių at­sto­vai, yra ge­ra ga­li­my­bė ko­mi­te­to dis­ku­si­jo­se ir jo tei­kia­mo­se iš­va­do­se bei re­ko­men­da­ci­jo­se ak­cen­tuo­ti mū­sų re­gio­no sau­gu­mui ky­lan­čius iš­šū­kius,“ – sa­ko par­la­men­ta­rė.

Po­li­ti­kos ko­mi­te­tas ap­ta­ria bei kei­čia­si in­for­ma­ci­ja ir ver­ti­ni­mais apie po­li­ti­nius ir re­gio­ni­nius po­ky­čius, ku­rie do­mi­na są­jun­gi­nin­kes. Ko­mi­te­tas tei­kia po­li­ti­nes kon­sul­ta­ci­jas Šiau­rės At­lan­to Ta­ry­bai ir NA­TO Ge­ne­ra­li­niam se­kre­to­riui.