R. J. Dagys siekia „perspjauti“ valstiečius
Par­la­men­ta­ras Ri­man­tas Jo­nas Da­gys siū­lo nuo ki­tų me­tų 41,7 eu­rų pa­di­din­ti vi­du­ti­nę se­nat­vės pen­si­ją. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tu į fi­nan­sų mi­nis­trus įvar­di­ja­mas Sta­sys Ja­ke­liū­nas anks­čiau yra sa­kęs, kad nuo lie­pos pen­si­jas bus sie­kia­ma pa­di­din­ti 40 eu­rų.

R. J. Da­gys Sei­me už­re­gis­tra­vo siū­ly­mus ki­tų me­tų „Sod­ros“ ir vals­ty­bės biu­dže­tams, ku­riais nu­ma­ty­ta ke­lias­de­šim­čia eu­rų pa­di­din­ti pen­si­jas. Pri­ėmus šį pa­siū­ly­mą, vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja, tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą, siek­tų 308 eu­rus (da­bar – 266 eu­rus).

Po­li­ti­kas aiš­ki­na, kad nuo 2012 me­tų pen­si­jos kas­met nu­ver­tė­ja. „Va­di­na­si, kiek­vie­nais me­tais pen­si­nin­kai už tuos pi­ni­gus ga­li įpirk­ti vis ma­žiau. Ši prob­le­ma – ne nau­ja, ją vi­si ži­no­me, aš pats kas­met tei­kiu pa­na­šius pa­siū­ly­mus. Jais sie­kia­ma vi­du­ti­nio se­nat­vės pen­si­jų dy­džio, ku­ris bu­vo nu­ma­ty­tas Sei­mo pri­im­to­se gai­rė­se, t.y. kad vi­du­ti­nė pen­si­ja siek­tų maž­daug 40 proc., ly­gi­nant su vi­du­ti­ne al­ga“, – sa­ko R. J. Da­gys.

Ke­ti­ni­mus kils­tel­ti pen­si­jas dek­la­ruo­ja ir dau­giau­sia vie­tų Sei­me lai­mė­ję ir nau­ją­ją Vy­riau­sy­bę for­muo­jan­tys vals­tie­čiai-ža­lie­ji. Anot S. Ja­ke­liū­no, par­ti­ja yra įsi­pa­rei­go­ju­si ir sa­vo prog­ra­mo­je įra­šiu­si, kad nuo ki­tų me­tų lie­pos 1-sios pen­si­jos tu­ri bū­ti pa­di­din­tos 40 eu­rų. „Tam, be abe­jo, ti­kriau­siai rei­kės pa­keis­ti „Sod­ros“ biu­dže­tą. Il­gai­niui, ar­ba tuo pa­čiu siū­ly­mu, bus siū­lo­ma per­kel­ti „Sod­ros“ sko­lą į vals­ty­bės biu­dže­tą ir nu­ma­ty­ti asig­na­vi­mus an­tros pen­si­jų kau­pi­mo pa­ko­pos fi­nan­sa­vi­mui, nes šiuo me­tu iš da­bar­ti­nių pen­si­nin­kų pi­ni­gų fi­nan­suo­ja­mas da­li­nai tiek vals­ty­bės biu­dže­tas, tiek pen­si­jų fon­dai“, – yra sa­kęs S. Ja­ke­liū­nas.