R. Cytacką sunervino klausimas dėl dukterų vardų rašybos
Kan­di­da­tė į Sei­mo na­rius Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vė Re­na­ta Cy­tac­ka pik­ti­na­si Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) mė­gi­ni­mu iš­siaiš­kin­ti, ar rin­ki­mų do­ku­men­tuo­se jos šei­mos na­rių var­dai ra­šo­mi au­ten­tiš­kai. Po­li­ti­kė par­eiš­kė, kad tai dar vie­nas mė­gi­ni­mas pa­kenk­ti LLRA rin­ki­mų star­tui.

R. Cy­tac­ka su­lau­kė VRK raš­to, ku­ria­me po­li­ti­kė pra­šo­ma pa­tiks­lin­ti, ar iš tie­sų as­mens do­ku­men­tuo­se jos vy­ro ir dvie­jų duk­te­rų var­dai ra­šo­mi taip, kaip ji nu­ro­dė rin­ki­mų an­ke­to­je. “Ne­ga­liu už­baig­ti for­ma­lu­mų, nes da­bar VRK ne­pa­tin­ka ma­no vai­kų ir vy­ro var­dų ra­šy­ba”, - ne vals­ty­bi­ne kal­ba pa­si­pik­ti­no po­li­ti­kė ra­ši­ny­je “Bai­mės akys di­de­lės”. Jis spaus­di­na­mas tink­la­la­py­je l24.lt. R. Cy­tac­kos tei­gi­mu, “nor­ma­lio­je Eu­ro­pos vals­ty­bė­je, pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je, par­ei­gū­nai var­dą per­ra­šo tiks­liai par­ai­džiui ir ne­ban­do de­mons­truo­ti sa­vo di­de­lės iš­min­ties”. “Lie­tu­vo­je prob­le­ma yra ta, kad VRK ne­no­ri ma­no duk­te­rų var­dų ra­šy­ti taip, kaip jie už­ra­šy­ti Lie­tu­vos do­ku­men­tuo­se. Tai jau vi­siš­ka par­ano­ja”, - ra­šo po­li­ti­kė. Už sa­vo dvie­jų duk­te­rų var­dų ra­šy­bą ji ti­ki­na ko­vo­ju­si ne tam, kad da­bar juos bet kas keis­tų. “Ga­vau pa­siū­ly­mą su­tik­ti su iš­krai­py­tais var­dais, o su tuo, ži­no­ma, aš ne­ga­liu jo­kiu bū­du su­tik­ti. Pa­gal įsta­ty­mą tė­vai tu­ri tei­sę ir par­ei­gą su­teik­ti var­dus sa­vo vai­kams, ta­čiau Lie­tu­vo­je virš tė­vų yra dar kaž­kas – par­ei­gū­nas!”, - tei­gia R. Cy­tac­ka. Ji pri­me­na ne kar­tą da­ly­va­vu­si rin­ki­muo­se, ta­čiau iki šiol esą “nie­kas ne­pro­tes­ta­vo dėl ma­no duk­ters ir vy­ro var­dų ra­šy­bos”. “Į­do­mu, ką dar su­gal­vos mū­sų par­ei­gū­nai, siek­da­mi ap­sun­kin­ti LLRA kan­di­da­tų star­ta­vi­mą rin­ki­muo­se. Dirb­ti­nas prob­le­mų dau­gi­ni­mas ti­kriau­siai yra su­kel­tas ge­rų rin­ki­mų re­zul­ta­tų bai­mės”, - spė­ja kan­di­da­tė. Ji tei­gia VRK iš­siun­ti skun­dą dėl ne­pag­rįs­tų rei­ka­la­vi­mų.

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas ste­bi­si to­kiais po­li­ti­kės par­eiš­ki­mais. Pa­sak jo, VRK kal­bos re­dak­to­riai pa­pras­čiau­siai klau­sė, ar iš tie­sų R. Cy­tac­kos šei­mos na­rių var­dai bū­tent taip, kaip ji nu­ro­dė, įra­šy­ti do­ku­men­tuo­se. “Ma­nau, kad kan­di­da­tė el­gia­si ne­gar­bin­gai. Mes tie­siog pa­ti­kri­no­me, kad ji ne­bū­tų kal­ti­na­ma kaž­ko­kiais iš­krai­py­mais, su­de­ri­no­me, kad var­dai bū­tų to­kie, kaip do­ku­men­tuo­se. Gal net pa­dė­ko­ti tu­rė­tų, kad nie­kas jo­kių prie­kaiš­tų dėl to ne­ga­lės reikš­ti. Gal ji no­rė­tų, kad bū­tų at­virkš­čiai?”, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė Z. Vai­gaus­kas.

VRK tink­la­la­py­je kan­di­da­tų an­ke­to­je R. Cy­tac­ka nu­ro­do, kad jos vy­ras yra Ma­riusz Ce­za­ry Cy­tac­ki, du­kros - Ka­tar­zy­na Luc­ja ir Mal­gor­za­ta Ma­ria.