R. Bridikis paskirtas VSD direktoriaus pavaduotoju
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį pa­sky­rė Re­mi­gi­jų Bri­di­kį Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju.

Par­ei­gas jis pra­de­da ei­ti nuo an­tra­die­nio.

R.Bri­di­kis kar­je­rą pra­dė­jo 1995 me­tais Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­te, tar­na­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­go­se (SOP), da­ly­va­vo tri­jo­se SOP mi­si­jo­se Af­ga­nis­ta­ne, ėjo NA­TO spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų šta­bo ka­ri­nin­ko par­ei­gas. Nuo 2013 me­tų iki šiol R.Bri­di­kis dir­bo SOP šta­bo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju ope­ra­ci­joms ir mo­ky­mui.

VSD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas yra įgi­jęs ma­gis­tro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te, stu­di­ja­vo Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže Es­ti­jo­je, sta­ža­vo­si įvai­riuo­se spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo, ko­vos su te­ro­riz­mu kur­suo­se Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny­je.

R.Bri­di­kis užė­mė pa­sku­ti­nę lais­vą VSD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo vie­tą. Nuo lie­pos par­ei­gas taip pat pra­dė­jo ei­ti bu­vęs D.Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas Kęs­tu­tis Bud­rys.

Bir­že­lio pa­bai­go­je D.Gry­baus­kai­tė iš VSD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų par­ei­gų at­lei­do Si­gi­tą But­kų ir Ro­mual­dą Vaiš­no­rą.

VSD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jais dar dir­ba Ak­vi­lė Gi­nio­tie­nė ir Al­vy­das Ku­ni­gė­lis.

Nau­ja­sis de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis par­ei­gas pra­dė­jo ei­ti ba­lan­dį. Jis šio­se par­ei­go­se pa­kei­tė Ge­di­mi­ną Gri­ną.

Pa­gal Žval­gy­bos įsta­ty­mą, VSD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus di­rek­to­riaus tei­ki­mu ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tė.