R. Ačas sugrįžo pas „tvarkiečius“
Miš­rio­je Sei­mo na­rių gru­pė­je pa­sta­ruo­sius pus­tre­čių me­tų dir­bęs Re­mi­gi­jus Ačas pa­sip­ra­šė vėl pri­ima­mas į „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­ją.

2012 me­tų rin­ki­muo­se į Sei­mą R. Ačas bu­vo iš­rink­tas pa­gal „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos są­ra­šą. Po­li­ti­kas Sei­me dir­ba jau tre­čią ka­den­ci­ją. 2011 me­tų ba­lan­dį jis bu­vo iš­rink­tas Ra­sei­nių me­ru. Tuo­met Sei­mo na­rio man­da­to jis at­si­sa­kė. 2013-ųjų ko­vą „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ val­dy­ba su­stab­dė R.Ačo na­rys­tę par­ti­jo­je, taip pat jo, kaip Ra­sei­nių sky­riaus pir­mi­nin­ko, įga­lio­ji­mus. Tai pa­da­ry­ta po vie­šo po­li­ti­ko par­eiš­ki­mo, ku­riuo jis aš­triai su­kri­ti­ka­vo nu­ma­to­mas Dar­bo par­ti­jos bei par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ jung­tu­ves. Par­ti­jos Draus­mės ko­mi­si­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si R.Ačo vie­šus par­eiš­ki­mus par­ti­jos at­žvil­giu, kons­ta­ta­vo, kad jis pa­žei­dė par­ti­jos įsta­tus ir pa­siū­lė par­ti­jos val­dy­bai spręs­ti klau­si­mą dėl par­ti­jos na­rio to­les­nės veik­los par­ti­jo­je. R.Ačas vie­šai par­eiš­kė, kad Dar­bo bei „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jų jung­tu­vės vyks­ta iš rei­ka­lo, o „vien­pu­siš­ki šias par­ti­jas val­dan­čių as­me­nų spren­di­mai ir 26 tūkst. įkai­tais ta­pu­sių abie­jų par­ti­jų na­rių ver­čia su­si­mąs­ty­ti apie esa­mą pa­dė­tį“. Jis taip pat tei­gė, kad „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas pri­ėjo liep­to ga­lą. Po­li­ti­kas ne­slė­pė no­rįs tap­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­riu, ta­čiau tam pa­sip­rie­ši­no da­lis li­be­ra­lų. Kaip ži­no­ma. Dar­bo par­ti­jos ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ jung­tu­vės taip ir ne­įvy­ko.