R. A. Ručys sulaukė papildomų įtarimų
Sei­mo na­riui „tvar­kie­čiui“ Ri­mui An­ta­nui Ru­čiui pir­ma­die­nį Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT) pa­teik­ti pa­pil­do­mi įta­ri­mai - po­li­ti­kas įta­ria­mas ne tik dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, bet ir dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo.

„Jam bu­vo par­eikš­ti įta­ri­mai dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu, jis pa­si­ra­šė po įta­ri­mais ir po to bu­vo apk­laus­tas“, - BNS sa­kė STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

Į apk­lau­są par­la­men­ta­ras bu­vo at­vy­kęs su žmo­na ad­vo­ka­te Auš­ra Ru­čie­ne.

Iš­ėjęs iš STT Sei­mo na­rys ne­at­sa­kė nė į vie­ną žur­na­lis­tų klau­si­mą.

„Ne­ga­liu kal­bė­ti, vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas“, - žur­na­lis­tams sa­kė R.A.Ru­čys.

Sei­mas ko­vo mė­ne­sį pa­nai­ki­no jo tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. Iki šiol par­la­men­ta­ras kaip įta­ria­ma­sis ne­bu­vo apk­laus­tas nė kar­to.

Pro­ku­ro­rai tei­gia su­rin­kę duo­me­nų, kad R.A.Ru­čys iš pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pa­ėmė šim­ta­tūks­tan­ti­nį ky­šį, ža­dė­da­mas pa­veik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus.

R.A.Ru­čys sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai ne­igia.