R. A. Ručiui pareikšti įtarimai dėl prekybos poveikiu
Sei­mo na­rys Ri­mas An­ta­nas Ru­čys pa­skelb­tas įta­ria­muo­ju dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, penk­ta­die­nį pa­tvir­ti­no Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.

Anot STT at­sto­vo Rus­la­no Go­lu­bo­vo, par­la­men­ta­ras iš „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos įta­ria­muo­ju ta­po dar ba­lan­džio pir­mą die­ną.

„Jam bu­vo su­ra­šy­ti ir iš­siųs­ti įta­ri­mai. Nuo ba­lan­džio pir­mo­sios jo sta­tu­sas by­lo­je yra įta­ria­ma­sis“, - BNS sa­kė jis.

Pa­sak R.Go­lu­bo­vo, ki­tų pro­ce­si­nių veiks­mų R.A.Ru­čio at­žvil­giu iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me ne­bu­vo at­lik­ta.

Sei­mas par­la­men­ta­ro tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę pa­nai­ki­no ko­vo pa­bai­go­je. Ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo die­ną blo­gai pa­si­ju­tęs R.A.Ru­čys bu­vo iš­vež­tas į San­ta­riš­kių kli­ni­kas. Vė­liau Sei­mo na­rį per­ve­žė į Kau­no kli­ni­kas, iš ku­rių jis iš­leis­tas ba­lan­džio 3 die­ną.

Pro­ku­ro­rai tei­gia su­rin­kę duo­me­nų, kad R.A.Ru­čys iš pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pa­ėmė šim­ta­tūks­tan­ti­nį ky­šį, ža­dė­da­mas pa­veik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus.

Pro­ku­ro­rai bu­vu­siam par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sa­kin­ga­jam se­kre­to­riui R.A.Ru­čiui anks­čiau tei­gė no­rin­tys pa­teik­ti įta­ri­mus dėl ky­šio pa­ėmi­mo ir ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­jos tvar­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mo.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, Sei­mo na­rys veik­da­mas or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su tos pa­čios par­ti­jos na­riais Al­gi­man­tu Juo­ce­vi­čiu­mi ir Er­vi­nu Rais­tens­kiu 2013 me­tų spa­lį iš te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­rio R.Skais­gi­rio pri­ėmė ky­šį.

Pro­ku­ro­rų duo­me­ni­mis, „tvar­kie­čių“ nu­ro­dy­mu už tiks­liai ne­nus­ta­ty­tą, bet ne ma­žes­nį kaip 250 MGL (9,5 tūkst. eu­rų) ky­šį da­ry­ta įta­ka Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­jams, kad jie or­ga­ni­zuo­da­mi vie­šuo­sius pir­ki­mus dis­kri­mi­nuo­tų ki­tus da­ly­vius ir ne­tei­sė­tai pro­te­guo­tų R.Skais­gi­rio at­sto­vau­ja­mas įstai­gas. Iš vi­so mi­nė­ti ke­tu­ri vie­šie­ji pir­ki­mai.

Mai­nais už tai pro­diu­se­ris esą tu­rė­jo suo­rga­ni­zuo­ti ren­gi­nį „Pirk dramb­lį“, ku­ris, pa­sak pa­teik­tos me­džia­gos, bu­vo skir­tas po­pu­lia­rin­ti par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei jos pir­mi­nin­ką Ro­lan­dą Pa­ksą.

R.A.Ru­čys sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai ne­igia. Su par­la­men­ta­ru penk­ta­die­nį BNS ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.