R. A. Ručiui ateitį ragina išpranašauti nedelsiant
Kon­ser­va­to­riai ne­at­si­sa­ko min­ties pa­spar­tin­ti ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mo „tvar­kie­čio“ par­la­men­ta­ro Ri­man­to An­ta­no Ru­čio tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pe­ri­pe­ti­jas nag­ri­nė­sian­čios Sei­mo ko­mi­si­jos dar­bą. Val­dan­tie­ji to­kias ini­cia­ty­vas pri­ski­ria rin­ki­mų po­li­ti­nio šou žan­rui.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja tei­gia sku­ban­ti į pa­gal­bą tei­sė­sau­gai. Opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis ir Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė pri­ta­rė kon­ser­va­to­rių ini­cia­ty­vai kreip­tis į Sei­mo pir­mi­nin­kę Dar­bo par­ti­jos (DP) ly­de­rę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę ir mi­nė­tos ko­mi­si­jos va­do­vą „dar­bie­tį“ Kęs­tu­tį Dauk­šį, kad ty­ri­mas dėl R. A. Ru­čio bū­tų at­lik­tas grei­čiau nei nu­ma­ty­ta. Ar leis­ti nai­kin­ti „tvar­kie­čio“ ne­lie­čia­my­bę, prieš Ka­lė­das su­da­ry­ta par­la­men­to lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja tu­ri at­sa­ky­ti iki ko­vo 18 die­nos. Kai bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma dėl ter­mi­no, kon­ser­va­to­riai pri­myg­ti­nai siū­lė sau­sio mė­ne­sį, ta­čiau pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė. TS-LKD frak­ci­ja įsi­ti­ki­nu­si, kad prieš sa­vai­tę „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ būs­ti­nė­je bei Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (VRM) at­lik­tos kra­tos – pa­ska­ta ko­mi­si­jai su­ktis spar­čiau.

Truk­do tir­ti by­lą

TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos tei­gi­mu, po mi­nė­tų kra­tų tei­sė­sau­gi­nin­kų iš­sa­ky­ti ko­men­ta­rai, kad by­los ty­ri­mas iš da­lies strin­ga ir dėl to, jog ne­ga­li­ma apk­laus­ti R. A. Ru­čio, tu­rė­jo at­kreip­ti ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko dė­me­sį. “Ma­nau, K. Dauk­šys tu­rė­jo iš­girs­ti, jog ko­mi­si­jos dar­bo ati­dė­lio­ji­mas ta­po stab­džiu to­je by­lo­je. To­dėl Sei­mo par­ei­ga da­ry­ti vis­ką, kad stab­džių ne­lik­tų”, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras.

Pa­klaus­tas, ko­kį po­vei­kį ko­mi­si­jos dar­bui ga­lė­tų pa­da­ry­ti L. Grau­ži­nie­nė, J. Raz­ma at­sa­kė, kad Sei­mo va­do­vė ga­lė­tų par­agin­ti ko­mi­si­jos na­rius dirb­ti spar­čiau, o kaip DP ly­de­rė – pa­veik­ti par­ti­jos į pir­mi­nin­kus de­le­guo­tą į K. Dauk­šį. “Jos ran­ko­se - vi­sos po­li­ti­nės ga­lios, kad ty­ri­mas vyk­tų spar­čiau”, - tvir­ti­no kon­ser­va­to­rius. Nors sa­vo iš­va­dą ko­mi­si­ja tu­ri pa­skelb­ti tik pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džio­je, J. Raz­mos įsi­ti­ki­ni­mu, nie­kas ne­truk­do jai baig­ti dar­bo ir va­sa­rio 1-ąją. “Lai­ko­tar­pis tarp se­si­jų nė­ra Sei­mo na­rių at­os­to­gos, ko­mi­te­tai ir ko­mi­si­jos, tu­rin­čios už­duo­čių, pri­va­lo dirb­ti”, - tei­gė jis. Jei tik ko­mi­si­ja pa­skelbs iš­va­dą, po­li­ti­kas ne­at­me­tė ga­li­my­bės su­šauk­ti ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją. “Anks­čiau šiuo lai­ko­tar­piu bū­da­vo šau­kia­ma ir po dvi ne­ei­li­nes se­si­jas. Da­bar vi­suo­me­nė ne­la­bai su­pran­ta, ko­dėl du mė­ne­sius mes lyg ir ne­dir­ba­me. To­dėl ne­ei­li­nė se­si­ja ne­bū­tų kas nors ypa­tin­ga”, - pa­brė­žė J. Raz­ma.

Ne­ma­to prie­žas­čių skubėti

K. Daukš­tys va­kar ti­ki­no ne­gir­dė­jęs apie jo­kias ak­ci­jas, rei­ka­lau­jan­čias ko­mi­si­ją su­ktis spar­čiau. Pa­sak jo, ko­mi­si­jos na­riai su­ta­rė im­tis dar­bo su­si­rin­kus į pa­va­sa­rio se­si­ją (pra­si­dės ko­vo 10 die­ną) ir nu­sta­ty­tu lai­ku pa­teik­ti iš­va­dą. “Rink­tis sau­sį ar va­sa­rį ne­ma­tau pra­smės. Gal kon­ser­va­to­riai pro­ku­ra­tū­ro­je tu­ri ge­res­nių šal­ti­nių, kad taip sku­bi­na. Kol kas va­do­vau­ja­mės ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro tei­ki­mu. Ži­no­ma, jei at­si­ras ko­kių nors nau­jų siū­ly­mų, in­for­ma­ci­jos, svars­ty­si­me”, - LŽ aiš­ki­no K. Dauk­šys. Ta­čiau prie­žas­čių sku­bė­ti jis tei­gė ne­ma­tąs. “Jei kon­ser­va­to­riams rei­kia rek­la­mos, ki­tas rei­ka­las. Mes at­lik­si­me dar­bą kaip nu­ma­ty­ta”, - tvir­ti­no jis.

Val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė sa­kė ne­ma­tan­ti prie­žas­čių, ko­dėl ko­mi­si­jos veik­lą rei­kė­tų sku­bin­ti. “Prieš rin­ki­mus kon­ser­va­to­riai da­ro po­li­ti­nį šou, no­ri šį klau­si­mą pa­da­ry­ti vals­ty­biš­kai reikš­min­gą ir svar­bų. Ma­no ma­ny­mu, jis toks nė­ra”, - LŽ dės­tė Sei­mo na­rė. Anot I. Šiau­lie­nės, pro­ku­ra­tū­ra se­niai ži­no­jo, kas vyks­ta. Ir jei no­rė­jo grei­to spren­di­mo, į Sei­mą tu­rė­jo kreip­tis anks­čiau, o ne pa­sku­ti­nę se­si­jos die­ną. “Kai bus ko­mi­si­jos spren­di­mas, tuo­met bus ir ki­ti žings­niai”, - pa­ti­ki­no so­cial­de­mo­kra­tė. Ir pri­dū­rė, kad LSDP frak­ci­ja kon­ser­va­to­rių kvie­ti­mo pri­si­dė­ti prie ko­mi­si­jos dar­bo spar­ti­ni­mo ne­ga­vo.

Įta­ria­mas pa­ėmęs ky­šį

Per­nai spa­lį Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pra­ne­šė at­lie­kan­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu sie­kiant už at­ly­gį da­ry­ti įta­ką ke­le­tui VRM vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų. Ta­da iš vi­so bu­vo su­lai­ky­ti pen­ki as­me­nys. Įta­ria­mų­jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se ir dar­bo­vie­tė­se, taip pat par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nė­se pa­da­ry­ta ke­lio­li­ka kra­tų. At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą įta­ri­mai pa­teik­ti pen­kiems as­me­nims. Dar vie­nu įta­ria­muo­ju ga­li tap­ti R. A. Ru­čys. Pro­ku­ro­rai įta­ria, kad „tvar­kie­tis“, veik­da­mas or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su tos pa­čios par­ti­jos na­riais Al­gi­man­tu Juo­ce­vi­čiu­mi (ne­se­niai mi­rė) ir Er­vi­nu Rais­tens­kiu, 2013 me­tų spa­lį iš te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pa­ėmė ky­šį. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys prieš Ka­lė­das krei­pė­si į Sei­mą ir pa­pra­šė leis­ti "tvar­kie­tį“ pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti lais­vę.

Tę­siant ty­ri­mą sau­sio 7-ąją bu­vo at­lik­ta dar apie 40 kra­tų ir do­ku­men­tų poė­mių bend­ro­vė­se, taip pat 11 as­me­nų, gal­būt su­si­ju­sių su nu­si­kals­ta­ma vei­ka, gy­ve­na­mo­sio­se bei dar­bo vie­to­se.