R. A. Ručio apklausti nepavyko
Penk­ta­die­nį ne­įvy­ko pla­nuo­ta ko­rup­ci­ja įta­ria­mo Sei­mo na­rio Ri­mo An­ta­no Ru­čio apk­lau­sa, BNS pra­ne­šė by­lą ku­ruo­jan­tis pro­ku­ro­ras Ro­lan­das Stan­ke­vi­čius.

„Šian­dien ne­įvy­ko apk­lau­sa, nes vie­nas gy­nė­jas ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti pro­ce­se. Bu­vo ati­dė­ta ki­tai sa­vai­tei“, - sa­kė R.Stan­ke­vi­čius.

Apk­laus­ti Sei­mo na­rį ke­tin­ta Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je.

R.A.Ru­čiui ba­lan­džio mė­ne­sį bu­vo pa­teik­ti įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu. Prieš tai Sei­mas pa­nai­ki­no jo tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. Iki šiol par­la­men­ta­ras kaip įta­ria­ma­sis ne­bu­vo apk­laus­tas nė kar­to.

Pro­ku­ro­rai tei­gia su­rin­kę duo­me­nų, kad R.A.Ru­čys iš pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pa­ėmė šim­ta­tūks­tan­ti­nį ky­šį, ža­dė­da­mas pa­veik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus.

R.A.Ru­čys sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai ne­igia.