PVM lengvatų keitimo vajus: premjero pažadas gali grįžti akmeniu
Vals­tie­čių ir kon­ser­va­to­rių san­dė­ris – urė­di­jos mai­nais už cen­tri­nį šil­dy­mą, įsu­ko nau­ją PVM leng­va­tų kei­ti­mo va­jų – šio mo­kes­čio ta­ri­fai grei­čiau­siai di­dės ne tik cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui, bet ir vieš­bu­čiams.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis pra­dė­jo vyk­dy­ti duo­tą žo­dį Tė­vy­nės Są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­riui Gab­rie­liui Lands­ber­giui, kad už par­amą bal­suo­jant dėl urė­di­jų re­for­mos bus grą­žin­ta PVM leng­va­ta šil­dy­mui. Opo­zi­ci­jos par­amos pri­rei­kė, kai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos (LVŽP) su­ma­ny­to urė­di­jų re­for­mos ne­pa­lai­kė koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai.

Klau­si­mas bus grą­žin­tas į Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bot­var­kę, o iki šiol bu­vu­sio 9 proc. PVM ta­ri­fo ne­be­liks. Vy­riau­sy­bė siū­lys, kad at­ei­ty­je bū­tų du leng­va­ti­niai PVM ta­ri­fai – 5 ir 15 pro­cen­tų, o 9 proc. PVM leng­va­ta aps­kri­tai iš­nyks, kal­bė­jo S. Skver­ne­lis Lie­tu­vos ra­di­jui.

BNS ži­nio­mis, nuo 2018 m. nu­sta­čius 5 proc. ir 15 proc. leng­va­ti­nius PVM ta­ri­fus, šil­dy­mui ir vieš­bu­čiams bū­tų tai­ko­mas 15 proc. ta­ri­fas. Da­bar ga­lio­jan­tį 9 proc. ta­ri­fą kny­goms bei ke­lei­vių ve­ži­mui nu­ma­to­ma ma­žin­ti iki 5 proc., toks PVM ta­ri­fas tai­ko­mas ir vais­tams.

Pa­sa­kė – vi­siems neramu

G. Lands­ber­gis, nors pa­si­džiau­gė, kad prem­je­ras lai­ko­si duo­to žo­džio, bet prie­lai­das apie ga­li­mą ta­ri­fų pa­kei­ti­mą va­di­no „skai­čių al­che­mi­ja“ ir siū­lė pa­lauk­ti ofi­cia­laus pro­jek­to . „Iš­min­tin­giau­sia bū­tų pa­lik­ti 9 proc. ta­ri­fą, kaip yra šian­dien. Ga­lė­tu­me kal­bė­ti apie su­si­ta­ri­mą at­ei­ty­je dėl sis­te­mos, pa­dė­sian­čios žmo­nėms iš­veng­ti pa­že­mi­ni­mo, ku­ris šil­dy­mo se­zo­nui ar­tė­jant ne­iš­ven­gia­mas sto­vint ei­lė­je ir pra­šant iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo“, – pa­ste­bė­jo TS-LKD ly­de­ris.

Lau­ra Gal­di­kie­nė, „Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė, pa­klaus­ta ar įžvel­gia eko­no­mi­nę lo­gi­ką, pa­ste­bi, kad šiuo at­ve­ju pri­ima­mas po­li­ti­nis spren­di­mas. Ji pri­me­na, kad mo­kes­čių leng­va­tų tiek šil­dy­mui, tiek vieš­bu­čiams bu­vo siū­ly­ta aps­kri­tai at­si­sa­ky­ti, ta­čiau su­lau­kus ne­igia­mos in­ves­tuo­to­jų reak­ci­jos Vy­riau­sy­bė ban­do ieš­ko­ti tar­pi­nių va­rian­tų.

Kils­te­lė­jus PVM ta­ri­fus cen­tri­niam šil­dy­mui ir vieš­bu­čiams bū­tų ma­žes­ni vals­ty­bės biu­dže­to pra­ra­di­mai, nei tai­kant 9 proc. PVM, pa­ste­bi ji. Ta­čiau kol kas ne­aiš­ku, ar pa­sit­vir­tins ne­ofi­cia­lios prie­lai­dos ir bus pa­tvir­tin­ti dy­džiai, apie ku­riuos kal­ba­ma vie­šo­jo­je erd­vė­je, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pro­jek­to be­lau­kiant.

Ne­igia­ma yra vien jau tvy­ran­ti ne­ži­nia. Kol spren­di­mo nė­ra gy­ven­to­jams ir sa­vi­val­dy­bėms lie­ka ne­aiš­ku, koks bus šil­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas, kiek rei­kės pa­pil­do­mų iš­mo­kų.

„Kal­bant apie vieš­bu­čius, ne kar­tą gir­dė­jo­me, kad jų in­ves­ti­ci­jos ir veik­la bu­vo pla­nuo­ja­ma esant 9 proc. PVM ta­ri­fui. To­dėl at­si­ran­da daug eko­no­mi­nio ne­apib­rėž­tu­mo, o nau­da bus ga­na ri­bo­ta“, – svars­tė L. Gal­di­kie­nė.

Ne­igia­ma yra vien jau tvy­ran­ti ne­ži­nia. Kol spren­di­mo nė­ra gy­ven­to­jams ir sa­vi­val­dy­bėms lie­ka ne­aiš­ku, koks bus šil­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas, kiek rei­kės pa­pil­do­mų iš­mo­kų.

Lie­tu­vos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­ja, bir­že­lį įnir­tin­gai gy­nu­si leng­va­tą ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms, kol kas ga­li­mo nau­jo­jo 15 proc. ta­ri­fo ne­ko­men­tuo­ja. Aso­cia­ci­ja lauks, kol pro­jek­tas bus pa­teik­tas Sei­mui.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai in­for­ma­vo, kad šią sa­vai­tę spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je at­sa­kys į klau­si­mus, ko­kioms veik­loms ir ku­rie leng­va­ti­niai PVM ta­ri­fai bus siū­lo­mi, ko­kią įta­ką pa­kei­ti­mai tu­rės ki­tų me­tų Vals­ty­bės biu­dže­tui.

Prieš tu­ris­tus, kaip prieš alkoholį

„Mar­riot“ vieš­bu­tį Vil­niu­je sta­tan­čios bend­ro­vė „Han­ner“ va­do­vas ir pa­grin­di­nis ak­ci­nin­kas Ar­vy­das Avu­lis „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad jo­kie nau­ji PVM ta­ri­fai jau ne­ga­li pa­keis­ti bend­ro­vės in­ves­ti­ci­nių pla­nų. „Mar­riot“ vieš­bu­tis Vil­niu­je, kaip ir pla­nuo­ta bus ati­da­ry­tas 2018 m. pa­va­sa­rį – da­bar ja­me at­lie­ka­mi ap­dai­los dar­bai.

Ta­čiau, pa­brė­žia „Han­ner“ va­do­vas, bet koks mo­kes­čių di­di­ni­mas da­ro įta­ką vers­lui, šis PVM ta­ri­fo kei­ti­mas – ne iš­im­tis: kai mo­kes­čiai di­dė­ja, par­da­vi­mai ma­žė­ja. Spren­di­mą jis ly­gi­no su ak­ci­zų al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams pa­di­di­ni­mu ba­lan­džio mė­ne­sį. Ak­ci­zai bu­vo di­di­na­mi sie­kiant kon­kre­taus tiks­lo – kad Lie­tu­vo­je bū­tų var­to­ja­ma ma­žiau al­ko­ho­lio.

„Ko­kiu tuo­met tiks­lu di­di­na­mas PVM vieš­bu­čiams – iš­ei­tų tam, kad į Lie­tu­vą at­vyk­tų ma­žiau tu­ris­tų“, – svars­tė „Han­ner“ va­do­vas.

Jis at­krei­pia dė­me­sį, kad PVM leng­va­ta vieš­bu­čių pa­slau­goms yra be­veik vi­so­se ES ša­ly­se. „To­dėl tu­rė­tų bū­ti kaž­koks lo­giš­kas pa­aiš­ki­ni­mas, ko­dėl Lie­tu­va ne­no­ri elg­tis taip, kaip el­gia­si leng­va­tą nu­sta­čiu­sios ša­lys, o no­ri elg­tis taip, kaip tos ša­lys, ku­rio­se PVM leng­va­tos vieš­bu­čiams nė­ra“, – ste­bi­si A. Avu­lis.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos duo­me­nys ro­do, kad ma­žes­nį PVM vieš­bu­čiams tai­ko 25 iš 28 ES vals­ty­bių, iš­sky­rus Da­ni­ją, Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę ir Slo­va­ki­ją. Lie­tu­vos kai­my­ni­nės ša­lys vieš­bu­čių pa­slau­goms yra nu­sta­čiu­sios leng­va­ti­nius PVM: Len­ki­jo­je – 8 proc., Es­ti­jo­je – 9 proc., Lat­vi­jo­je – 12 pro­cen­tai.

Nau­da vers­lui, ne žmogui

Ta­čiau L. Gal­di­kie­nė sa­kė, jog eko­no­mis­tai leng­va­tas pa­pras­tai ver­ti­na ne­dvip­ras­miš­kai – jų nau­da ati­ten­ka vers­lui, o var­to­to­jas men­kai ją pa­jau­čia. Iš­im­tis bū­tų leng­va­ta šil­dy­mui.

„Ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju to, kaip bus kom­pen­suo­ja­mi biu­dže­to ne­te­ki­mai. Pa­ja­mos į biu­dže­tą iš PVM su­da­ro di­džiau­sią da­lį ir tie ne­te­ki­mai iš tie­sų reikš­min­gi. Ne vi­si mo­kes­čiai yra blo­gi. Eko­no­mis­tų ver­ti­ni­mu, PVM yra vie­nas iš ma­žiau­siai var­to­to­jų el­ge­sį iš­krei­pian­čių mo­kes­čių, pa­ly­gin­ti su dar­bo mo­kes­čiais“, – ar­gu­men­tuo­ja „Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė. Blo­gas spren­di­mas bū­tų di­din­ti mo­kes­čius dar­bui, kom­pen­suo­jant biu­dže­to pra­ra­di­mus dėl PVM leng­va­tų. Bet esą ne­rei­kia ir tu­rė­ti op­ti­mis­ti­nių lū­kes­čių, kad biu­dže­to ne­te­ki­mai bū­tų kom­pen­suo­ja­mi iš spar­tes­nio eko­no­mi­kos au­gi­mo bei di­des­nio var­to­ji­mo.

„Ar da­bar yra tin­ka­mas sti­mu­liuo­ti eko­no­mi­kos au­gi­mą di­di­nant var­to­ji­mą, kai eko­no­mi­ka pa­kan­ka­mai spar­čiai au­ga?“, – klau­sė L. Gal­di­kie­nė.

At­si­nau­ji­nus dis­ku­si­joms dėl nau­jų PVM ta­ri­fų į jas ga­li įsi­jung­ti ir ki­ti vers­lo sek­to­riai – anks­čiau bū­ta pro­jek­tų tai­ky­ti 5 proc. leng­va­ti­nį PVM švie­žiai mė­sai, tven­ki­niuo­se iš­au­gin­toms žu­vims ir bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams.

„Leng­va­ti­niai ta­ri­fai daug iš­krai­po rin­ką – vie­niems su­tei­kia­mos ge­res­nės są­ly­gos, ki­tiems pra­stes­nės. Įsi­su­ka­me į už­bur­tą ra­tą, aiš­kin­da­mie­si, ku­rie mais­to pro­duk­tai yra bū­ti­niau­si ar­ba ko­dėl nu­sta­ty­da­mi leng­va­tą mė­sai dis­kri­mi­nuo­ja­me ve­ge­ta­rus“, – pa­brė­žia „Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė. Anot jos, dau­gy­bė ty­ri­mų įro­dė, kad var­to­to­jai nau­dos ne­gau­na. Kad ir ko­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus pri­siim­tų ga­min­to­jai ar pre­ky­bi­nin­kai, nau­da ga­liau­siai at­si­du­ria pra­mo­ni­nin­kų ki­še­nė­je.