PVM lengvata šildymui lieka iki birželio
Sei­mas nu­ta­rė, kad leng­va­ti­nis pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fas cen­tra­li­zuo­tai ši­lu­mai ga­lios iki ki­tų me­tų ge­gu­žės 31-osios. Tai reiš­kia, kad nuo sau­sio cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­ma ši­lu­ma ne­brangs.

Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė tai nu­ma­tan­čią Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­są: už tai bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai, prieš – 12 , o su­si­lai­kė 13.

Siek­da­mas su­švel­nin­ti PVM leng­va­tos pa­nai­ki­ni­mo pa­sek­mes so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms, Sei­mas svars­tys kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą mo­kė­ji­mo tvar­kos pa­kei­ti­mą. Jas siū­lo­ma mo­kė­ti tiems žmo­nėms, ku­rių iš­lai­dos ši­lu­mai vir­šys 10 proc., o ne 20 proc. jų pa­ja­mų ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų skir­tu­mo.

Be to, „vals­tie­čiai“ sie­kia iš­plės­ti ra­tą as­me­nų, gau­nan­čių kom­pen­sa­ci­jas – jas at­ei­ty­je siū­lo­ma mo­kė­ti ne tik be­si­nau­do­jan­tiems cen­tri­niu šil­dy­mu, bet ir tiems, ku­rie šil­do­si elek­tra, du­jo­mis, mal­ko­mis ar ki­tais bū­dais.

Šiuo me­tu leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas cen­tri­niam šil­dy­mui yra 9 proc., o stan­dar­ti­nis – 21 pro­cen­tas.