PVM grobstymo voratinklius audžia patyrę vorai
Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) nau­jo­sios va­do­vės Edi­tos Ja­nu­šie­nės ne­gąs­di­na Vy­riau­sy­bės ke­lia­mi iš­šū­kiai di­din­ti vals­ty­bės pa­ja­mas, ge­ri­nant mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mą. Nu­ma­to­mas ins­pek­ci­jos in­dė­lis – apie 160 mln. eu­rų – ati­tin­ka eko­no­mi­kos au­gi­mą. Juo­lab kad ver­ti­nant „še­šė­lį“ ir pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) su­kčia­vi­mą Lie­tu­va yra at­si­dū­ru­si Eu­ro­pos Są­jun­gos uo­de­go­je.

„Y­ra vals­ty­bių, ku­rio­se pa­dė­tis ge­res­nė dėl su­sik­los­čiu­sios po­žiū­rio į mo­kes­čių mo­kė­ji­mą kul­tū­ros, bet esa­ma vals­ty­bių, ge­ro­kai pa­žen­gu­sių į prie­kį. Pa­vyz­džiui, Bul­ga­ri­ja jau grei­tai ga­li par­ody­ti mums pa­dus“, – in­ter­viu „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo dvi sa­vai­tes svar­biau­siai mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo ins­ti­tu­ci­jai va­do­vau­jan­ti Edi­ta Janušienė, grį­žu­si į sis­te­mą po 12 me­tų per­trau­kos.

Mo­kes­čių ven­gia visi

– VMI iš­aiš­ki­na­mi PVM su­kčia­vi­mo mas­tai ga­na sta­bi­lūs – apie 50 mln. eu­rų per me­tus (per­nai – 58 mln. eu­rų). Kas, Jū­sų nuo­mo­ne, vals­ty­bė­je da­ro­ma ne­tin­ka­mai, kad jie ne­ma­žė­ja?

– Kaip ro­do ir ki­tų ša­lių pa­tir­tis, PVM su­kčia­vi­mas iš es­mės yra pro­fe­sio­na­li nu­si­kals­ta­ma veik­la, ja be­si­ver­čian­čių­jų vi­sa­da bus. Nė­ra vie­nos ar dvie­jų itin efek­ty­vių prie­mo­nių, ku­rios už­kirs­tų ke­lią su­kčia­vi­mui. VMI nuo­sek­liai tai­ko tar­pu­sa­vy­je su­de­rin­tų prie­mo­nių komp­lek­są. Tai – bū­si­mų PVM mo­kė­to­jų ri­zi­kin­gu­mo įver­ti­ni­mas juos re­gis­truo­jant ir nau­jų šio mo­kes­čio mo­kė­to­jų ste­bė­se­na po įre­gis­tra­vi­mo; PVM dek­la­ra­vi­mo ir su­mo­kė­ji­mo lai­ku ste­bė­se­na; tiks­li­nės prie­mo­nės prieš su­kčia­vi­mą, įskai­tant tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ins­tru­men­tus; grą­žin­ti­no PVM skir­tu­mo dek­la­ra­vi­mo ir grą­ži­ni­mo pa­grįs­tu­mo kon­tro­lė (ku­ria­mas au­to­ma­ti­zuo­tas PVM grą­ži­ni­mo pro­ce­sas, įskai­tant au­to­ma­ti­zuo­tą ri­zi­kos ver­ti­ni­mą); ri­zi­kin­gų PVM mo­kė­to­jų iden­ti­fi­ka­vi­mas ir at­ran­ka ti­krin­ti pa­gal VMI tu­ri­mus ir iš įvai­rių tre­čių­jų šal­ti­nių gau­na­mus duo­me­nis.

Gau­da­ma mo­kes­čių mo­kė­to­jų ūki­nių ope­ra­ci­jų in­for­ma­ci­ją per i.SAF po­sis­te­mę (iš­ma­nio­sios mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­mos i.Mas sąs­kai­tų fak­tū­rų ad­mi­nis­tra­vi­mo po­sis­te­mė – aut.), VMI įgi­jo ga­li­my­bę ana­li­zuo­ti, ko­kius san­do­rius ir su kuo vyk­do ri­zi­kin­gi mo­kes­čių mo­kė­to­jai, nu­sta­ty­ti ne­ati­ti­ki­mus, pa­vyz­džiui, tarp vie­nų ūkio su­bjek­tų iš­ra­šy­tų, o ki­tų aps­kai­ty­tų PVM sąs­kai­tų fak­tū­rų, nu­sta­ty­ti PVM dek­la­ra­ci­jo­se „pa­mirš­tą“ dek­la­ruo­ti par­da­vi­mą ir pan.

– Kaip aps­kri­tai ver­ti­na­te Lie­tu­vo­je su­sik­los­čiu­sią si­tua­ci­ją dėl mo­kes­čių mo­kė­ji­mo ar jų slė­pi­mo? Nors ku­ria­mos įvai­rios prie­mo­nės ko­vo­ti su pik­ty­bi­niu mo­kes­čių ven­gi­mu, bet gy­ven­to­jai ir vers­las ne­trun­ka su­gal­vo­ti, kaip jas apei­ti.

– Ma­no nuo­mo­ne, ne­rei­kė­tų ieš­ko­ti ko­kio nors uni­ka­laus lie­tu­viš­ko men­ta­li­te­to trū­ku­mų. Mo­kes­čių ven­gia­ma vi­so­se ša­ly­se, ski­ria­si tik šio reiš­ki­nio mas­tas. Še­šė­li­nė eko­no­mi­ka – dau­gia­ly­pis so­cia­li­nis bei eko­no­mi­nis reiš­ki­nys, įta­ką jam da­ro daug veiks­nių: ša­lies eko­no­mi­kos būk­lė, gy­ven­to­jų rea­lio­sios pa­ja­mos, si­tua­ci­ja dar­bo rin­ko­je, so­cia­li­nės pa­gal­bos sis­te­mos efek­ty­vu­mas, pre­kių ir pa­slau­gų kai­nos kai­my­nų rin­ko­se, at­sa­ko­my­bės už mo­kes­čių ven­gi­mą tai­ky­mo sis­te­mos efek­ty­vu­mas ir t. t. Vien griež­tin­da­mi kon­tro­lę ir di­din­da­mi baus­mes re­zul­ta­to ne­pa­siek­si­me.

Bū­tų ga­li­ma iš­skir­ti ke­tu­rias, dau­giau­sia su mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mu su­si­ju­sias prie­mo­nių gru­pes. Pir­ma – su­da­rant pa­lan­kes­nes są­ly­gas mo­kė­ti mo­kes­čius ir įdie­giant ati­tin­ka­mų pa­ska­tų sis­te­mą, pa­vyz­džiui, lei­džiant gy­ven­to­jams su­ma­žin­ti sa­vo mo­ka­mus mo­kes­čius už tam ti­kras pa­slau­gas ar pir­ki­nius. Da­bar ga­li­ma su­sig­rą­žin­ti mo­kes­čius už aukš­tą­jį moks­lą, ta­čiau pa­sau­ly­je yra įvai­rių mo­de­lių: kai ku­rio­se ša­ly­se ga­li­ma pa­si­nau­do­ti leng­va­to­mis ir su­sig­rą­žin­ti da­lį mo­kes­čių už sto­ma­to­lo­go pa­slau­gas, kai kur ga­li­ma su­sig­rą­žin­ti da­lį mo­kes­čių už gro­žio, re­mon­to pa­slau­gas ir pan. An­tra – par­odant vi­suo­me­nei, kur yra nau­do­ja­mi mo­kes­čiai. Tre­čia – tai­kant di­des­nę kon­tro­lę ir griež­tes­nes baus­mes už mo­kes­čių ven­gi­mą. Ket­vir­ta – tin­ka­mai švie­čiant vi­suo­me­nę, di­di­nant jos eko­no­mi­nį iš­pru­si­mą ir ska­ti­nant są­ži­nin­gu­mą.

– Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį iš pa­grin­di­nių mo­kes­čių ne­igia­mu po­žiū­riu la­biau­siai iš­sis­ky­rė pel­no mo­kes­čio su­rin­ki­mas. At­si­lik­ta tiek nuo pla­no, tiek nuo 2016-ųjų pir­mo­jo pus­me­čio re­zul­ta­tų. Ar ži­no­mos to prie­žas­tys? Ar rei­kia ką nors keis­ti?

– Vie­na prie­žas­čių, pa­aiš­ki­nan­ti at­si­li­ki­mą nuo pra­ėju­sių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį fak­tiš­kai gau­tų su­mų, yra ta, kad per­nai dek­la­ruo­tos ir su­mo­kė­tos avan­si­nio pel­no mo­kes­čio su­mos bu­vo di­des­nės nei dek­la­ruo­tos pa­gal me­ti­nę dek­la­ra­ci­ją už 2016 me­tus, aps­kai­čia­vus fak­ti­nius 2016 me­tų įmo­nių veik­los re­zul­ta­tus.

Pel­no mo­kes­čio mo­kė­ji­mui įta­kos tu­ri ir įmo­nių nau­do­ji­ma­sis įsta­ty­me nu­ma­ty­to­mis leng­va­to­mis. Pa­vyz­džiui, di­die­ji mo­kes­čių mo­kė­to­jai (DMM) daž­niau nei ki­ti mo­kė­to­jai nau­do­ja­si in­ves­ti­ci­jų leng­va­to­mis. Ša­lies mas­tu dėl in­ves­ti­ci­jų 2015 ir 2016 me­tais ne­gau­ta apie 47 mln. eu­rų pel­no mo­kes­čio, apie du treč­da­liai šios su­mos ten­ka DMM.

Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo nuo­sta­tos taip pat lei­džia įmo­nėms ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pel­ną ma­žin­ti iš ki­tų gru­pės vie­ne­tų pe­rim­ta veik­los nuo­sto­lių su­ma. Dėl to ša­lies mas­tu 2015-ai­siais ne­gau­ta 11 mln. eu­rų pel­no mo­kes­čio, 2016 me­tais – 19 mln. eu­rų. DMM pel­no mo­kes­tį su­ma­ži­no ati­tin­ka­mai 35 ir 55 pro­cen­tais.

Šiuo me­tu at­nau­ji­na­me įmo­nių gru­pių ana­li­zę, siek­da­mi nu­sta­ty­ti vi­sų pir­ma dėl ga­li­mo pel­no mo­kes­čio ven­gi­mo ri­zi­kin­gus mo­kes­čių mo­kė­to­jus, vyk­do­me anks­tes­nės ana­li­zės me­tu at­si­rink­tų ri­zi­kin­gų įmo­nių gru­pių ti­kri­ni­mus.

Ne­efek­ty­vus bė­gi­mas paskui

– Ne­atro­do, kad esa­te op­ti­mis­tė ir ti­ki­te, jog ga­li­ma su­kur­ti mo­kes­čius mo­kan­čią vi­suo­me­nę?

– At­skir­ki­me mū­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jus, rei­tin­guo­ki­me juos pa­gal ri­zi­kin­gu­mą. Jie, kaip ir švie­so­fo­ras, – ža­li, gel­to­ni ir rau­do­ni. „Rau­do­niems“ rei­ka­lin­ga mo­kes­čių kon­tro­lė ir at­sa­ko­my­bė už veik­las, ku­rias mes gra­žiai va­di­na­me PVM ka­ru­se­lė­mis, gran­di­nė­mis ar vo­ra­tink­liais.

„Gel­to­nai“ ir „ža­liai“ mo­kes­čių mo­kė­to­jų gru­pėms la­biau rei­kia ne kon­tro­lės, o ap­tar­na­vi­mo funk­ci­jų. Mū­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ra­mi­dė­je rau­do­na nė­ra vy­rau­jan­ti spal­va. Sa­ky­čiau, kad vy­rau­ja gel­to­na.

– Bet ar PVM grobs­ty­mo aps­kri­tai ne­įma­no­ma iš­gy­ven­din­ti, įma­no­ma ne­bent su­ma­žin­ti?

– Ka­dai­se pa­sa­kiau JAV iž­do de­par­ta­men­to at­sto­vei, jog ma­no sva­jo­nė, kad vi­si mo­kė­tų mo­kes­čius. Ji at­sa­kė, kad tai ne­įma­no­ma. Gra­ži sva­jo­nė, ku­ri nie­ka­da ne­iš­si­pil­dys.

Bet ma­žin­ti PVM grobs­ty­mą bū­ti­na. PVM vo­ra­tink­lius pa­dė­tų iš­dras­ky­ti rea­li to­kios veik­los or­ga­ni­za­to­rių at­sa­ko­my­bė.

Kai ku­rias pa­var­des, ku­rias man šio­mis die­no­mis mi­nė­jo, pri­si­me­nu nuo to lai­ko, kai prieš 12 me­tų dir­bau VMI Kon­tro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­re. Su tų žmo­nių ku­ria­mo­mis įmo­nė­mis dir­bo­me ta­da, dir­ba­me šian­dien, ir ne mes vie­ni. Jie įku­ria vie­ną įmo­nę, įku­ria ki­tą ir vėl tą pa­tį da­ro, o mes bė­ga­me pa­skui. Toks vei­ki­mas nė­ra efek­ty­vus.

– Siū­ly­tu­mė­te tuos žmo­nes iden­ti­fi­kuo­ti ir jiems užd­raus­ti vers­tis ko­kia nors veik­la?

– Man su­nku da­bar grei­tai at­sa­ky­ti. Rei­kė­tų pri­pa­žin­ti, kad tai žmo­nės, da­ran­tys di­de­lę ža­lą vals­ty­bei, ir jiems užd­raus­ti vers­tis eko­no­mi­ne veik­la. Bet tai tik samp­ro­ta­vi­mai.

Ka­dai­se pa­na­šias sank­ci­jas siū­lė­me, tie siū­ly­mai kaž­kur gu­li. Ki­tas da­ly­kas, kad tuos žmo­nes ne­leng­va iden­ti­fi­kuo­ti – juos sle­pia sta­ty­ti­niai. Taip vei­kia va­di­na­mo­ji PVM ka­ru­se­lė.

Di­džio­sioms – iš­skir­ti­nis dėmesys

– Esa­te sa­kiu­si, kad di­die­ji mo­kes­čių mo­kė­to­jai yra pa­grin­di­niai mū­sų biu­dže­to mai­tin­to­jai, to­dėl juos rei­kės ga­na ko­ky­biš­kai pri­žiū­rė­ti. Ar ne­bi­jo­te, kad vers­las tai įver­tins kaip grį­ži­mą į liūd­nai pa­gar­sė­ju­sių „žiau­rių ak­ci­jų“ lai­kus?

– Apie jo­kias „žiau­rias ak­ci­jas“ ne­kal­ba­ma. DMM prie­žiū­ra vyk­do­ma nuo­lat, kiek­vie­nas jų yra pri­skir­tas kon­kre­čiam VMI dar­buo­to­jui – ku­ra­to­riui, ku­ris spe­cia­li­zuo­ja­si pa­gal eko­no­mi­nės veik­los sek­to­rių spe­ci­fi­ką, kau­pia in­for­ma­ci­ją apie tą pa­čią veik­lą vyk­dan­čių DMM gru­pę, vers­lo mo­de­lį bei jo ap­mo­kes­ti­ni­mo ypa­tu­mus, ana­li­zuo­ja ku­ruo­ja­mų DMM eko­no­mi­nės veik­los sek­to­rių ro­dik­lius, nuo­kry­pius, siek­da­mas iden­ti­fi­kuo­ti ga­li­mas ri­zi­kas bei „švel­nio­mis prie­mo­nė­mis“ iš­tai­sy­ti klai­das ar ne­ati­ti­ki­mus, t. y. nu­sta­čius klai­das ar ne­ati­ti­ki­mus vi­sų pir­ma tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja ir pa­gal­ba DMM.

Pa­pras­tai pa­ti­kri­ni­mai pra­de­da­mi mo­kes­čių mo­kė­to­jams sa­va­no­riš­kai ne­pa­ša­li­nus nu­ro­dy­tų ne­ati­ti­ki­mų ar­ba nu­sta­čius aki­vaiz­džius pikt­nau­džia­vi­mo at­ve­jus, kai ne­aps­kai­to­mos rea­li­za­ci­nės pa­ja­mos, su­ku­ria­mi dirb­ti­nių san­do­rių, sie­kiant mo­kes­ti­nės nau­dos, vo­ra­tink­liai ir pan.

At­li­kus įmo­nių gru­pių, ku­rioms pri­klau­so ir dau­gu­ma DMM, ana­li­zę bei nu­sta­čius, kad di­džių­jų įmo­nių efek­ty­vus pel­no mo­kes­čio ta­ri­fas yra ma­žes­nis už ki­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų, bu­vo pra­dė­ti kon­tro­lės veiks­mai. Dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria­me reor­ga­ni­zuo­ja­moms ar da­ly­vau­jan­čioms reor­ga­ni­za­vi­me įmo­nėms, dek­la­ruo­tai nuo­sto­lin­gai fi­nan­si­nei ir in­ves­ti­ci­nei veik­lai, san­do­riams, su­si­ju­siems su ver­ty­bi­niais po­pie­riais, vi­di­niam sko­li­ni­mui­si įmo­nių gru­pė­je ir ki­toms fi­nan­si­nėms ope­ra­ci­joms tarp su­si­ju­sių as­me­nų. Taip pat – už­sie­ny­je iš­mo­kė­tiems ne­ap­mo­kes­ti­na­miems di­vi­den­dams, gau­toms ne­ap­mo­kes­ti­na­moms pa­ja­moms, mo­kes­ti­nių nuo­sto­lių per­kė­li­mui tarp gru­pės vie­ne­tų, pres­ti­žo su­si­da­ry­mo pa­grįs­tu­mui, įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo di­di­ni­mo ar ma­ži­ni­mo ap­lin­ky­bėms ir pa­na­šioms ri­zi­koms, ku­rios ga­li tu­rė­ti mo­kes­ti­nių pa­sek­mių.

VMI vyk­do ir as­me­nų, ku­rie val­do di­džiau­sios ver­tės tur­tą ir ku­rie pa­pras­tai yra di­džių­jų įmo­nių bei įmo­nių gru­pių ak­ci­nin­kai, kon­tro­lę. Iki šiol kon­tro­lės veiks­mams bu­vo at­rink­ti 85 to­kie as­me­nys, įskai­tant su­tuok­ti­nius. Šiuo me­tu mo­kė­ti­nų mo­kes­čių, bau­dų ir dels­pi­ni­gių aps­kai­čiuo­ta apie 26 mln. eu­rų.

– Ar tai jau vi­si? Dau­giau ne­bus?

– Ma­ny­čiau, kad bus. Tik jau iš ki­tos „svo­rio ka­te­go­ri­jos“. Čia bu­vo pa­tys svar­biau­sie­ji.

– Pra­dė­ju­si dirb­ti ra­do­te „MG Bal­tic“ ir VP gru­pės pa­kar­to­ti­nio pa­ti­kri­ni­mo re­zul­ta­tus. Ką nau­jo su­ži­no­jo­te?

– VMI at­lik­to tar­ny­bi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri ver­ti­no nuo 2015 me­tų pri­im­tus mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo spren­di­mus dėl įmo­nių, sie­ja­mų su „Vil­niaus pre­ky­ba“ ir kon­cer­nu „MG Bal­tic“. Pa­gal įsta­ty­mą be mo­kes­čių mo­kė­to­jo su­ti­ki­mo ga­li bū­ti vie­ši­na­ma in­for­ma­ci­ja tik apie įsi­tei­sė­ju­sius mo­kes­čių įsta­ty­mų pa­žei­di­mus, to­dėl ne­ga­liu de­ta­liau ko­men­tuo­ti.

Mes iš nau­jo įver­ti­no­me 14 veiks­mų. Ne spren­di­mų, nes spren­di­mų ne­bu­vo. Bu­vo ope­ra­ty­vūs ir mo­kes­ti­niai ty­ri­mai. At­li­ko­me sep­ty­nis rim­tus pa­ti­kri­ni­mus. Ir pa­sie­kė­me re­zul­ta­tą – vie­nas klien­tas jau pa­skel­bė, kiek pri­skai­čia­vo­me pa­pil­do­mai su­mo­kė­ti mo­kes­čių.