Puvėsis įsimetė į politinę sistemą
Bu­vu­siam po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niam ko­mi­sa­rui, vi­daus rei­ka­lų eks­mi­nis­trui Sau­liui Skver­ne­liui ži­nia apie tei­sė­sau­gos dė­me­sį Sei­mo na­riui V. Gap­šiui su­kė­lė „kar­tė­lio jaus­mą“. 

„Jau ke­lin­tą sa­vai­tę iš ei­lės gir­di­me apie at­lie­ka­mas kra­tas po­li­ti­kų na­muo­se, dar­bo­vie­tė­se, ma­ši­no­se. Jei vėl bus ban­do­ma sa­ky­ti, esą tai kaž­kam nau­din­ga, kad kaž­kas dėl to tu­rė­tų džiaug­tis – tai ver­tin­siu iš­im­ti­nai kaip po­li­ti­nio ci­niz­mo pa­vyz­dį. Nė vie­nas nor­ma­lus pi­lie­tis, tarp jų ir aš, ne­ga­lė­tų tuo džiaug­tis, nes to­kie fak­tai ska­ti­na vi­suo­me­nės nu­si­vy­li­mą ne tik po­li­ti­ne sis­te­ma, bet ir pa­čia vals­ty­be. To­kiu at­ve­ju ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas: iki ko­kio ly­gio ir ko­kio mas­to ko­rup­ci­nis „pu­vė­sis“ įsi­me­tęs į mū­sų po­li­ti­nę sis­te­mą?!“, – so­cia­li­nio tink­lo Fa­ce­book as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je ra­šo S. Skver­ne­lis. Pa­sak jo, dar skau­džiau, kai įta­ri­mai kren­ta ant va­di­na­mo­jo „jau­no­sios kar­tos“ po­li­ti­ko, ku­ris kar­je­rą pra­dė­jo jau Ne­prik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je. „Čia ga­li­ma pri­si­min­ti ir „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ is­to­ri­ją su jos fi­ni­šu, te­gul ir ne­ga­lu­ti­niu. Kaip ži­nia, vie­nas iš tei­sin­gu­mo tiks­lų yra ne tik nu­baus­ti, bet ir at­gra­sy­ti nuo nu­si­kals­ta­mų vei­kų at­ei­ty­je. Pa­na­šu, kad šis tiks­las ne­bu­vo pa­siek­tas“, – ra­šo S. Skver­ne­lis.