Pustuštėse kareivinėse laukiama šauktinių
Ka­rių trū­ku­mas ir pa­di­dė­ju­si grės­mė ša­lies sau­gu­mui lė­mė siū­ly­mą lai­ki­nai at­nau­jin­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą. Pir­mų­jų šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė­je ti­ki­ma­si su­lauk­ti dar šį rug­sė­jį.

Va­kar Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba (VGT) nu­spren­dė, kad dėl geo­po­li­ti­nės si­tua­ci­jos ir ša­lies sau­gu­mui ky­lan­čios grės­mės bū­ti­na pa­pil­do­mai su­stip­rin­ti Lie­tu­vos gy­ny­bi­nį pa­jė­gu­mą ir pa­grei­tin­ti ka­riuo­me­nės komp­lek­ta­ci­ją. No­ri­ma pen­ke­rius me­tus į pri­va­lo­mus ka­ri­nius mo­ky­mus kas­met pa­kvies­ti maž­daug 3,5 tūkst. šauk­ti­nio am­žiaus - 19-26 me­tų - vy­rų. Tai su­da­ry­tų apie 1,7 proc. vi­sų po­ten­cia­lių šauk­ti­nių.

Ati­tin­ka­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas dar tu­rės pa­lai­min­ti Sei­mas. Ta­čiau čia lau­kia ne­leng­vas mū­šis, nes po­li­ti­kų nuo­mo­nė dėl pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos ski­ria­si.

Bū­ti­na už­ti­krin­ti gynybą

Pri­sta­ty­da­ma VGT siū­ly­mą grą­žin­ti šauk­ti­nius, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­žy­mė­jo, kad pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai ka­riuo­me­nė ir tai­kos me­tu tu­ri bū­ti tin­ka­mai par­eng­ta gink­luo­tai ša­lies gy­ny­bai.

Lai­ki­nai grą­žin­ta pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba leis­tų 2015-2016 me­tais baig­ti vi­siš­kai su­komp­lek­tuo­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, per pu­san­trų me­tų su­for­muo­ti pa­kan­ka­mą ka­riuo­me­nės par­eng­tą­jį re­zer­vą ir už­ti­krin­ti tin­ka­mą pi­lie­čių pa­si­ren­gi­mą gin­ti vals­ty­bę. „Gin­ti sa­vo Tė­vy­nę - kons­ti­tu­ci­nė kiek­vie­no mū­sų par­ei­ga ir gar­bės rei­ka­las“, - pa­brė­žė D. Gry­baus­kai­tė.

Su­grį­žus prie šauk­ti­nių (jų at­si­sa­ky­ta 2008 me­tais), Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tap­tų miš­ri - su­da­ry­ta iš pro­fe­sio­na­lų ir pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos ka­rių. Pa­sak pre­zi­den­tės, pa­na­šaus dy­džio mū­sų re­gio­no vals­ty­bė­se, pa­vyz­džiui, Suo­mi­jo­je, Es­ti­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, Da­ni­jo­je, esa­ma bū­tent miš­rios sis­te­mos.

Trūks­ta savanorių

Ka­riuo­me­nės va­do Jo­no Vy­tau­to Žu­ko tei­gi­mu, į pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą at­ei­na ne tiek jau­nuo­lių, kiek ti­ki­ma­si. Kri­ti­nis ka­rių trū­ku­mas ne­už­ti­kri­na rei­kia­mos par­eng­ties ir ke­lia rea­lią grės­mę ša­lies sau­gu­mui. „Vi­sos šios prie­žas­tys lė­mė bū­ti­ny­bę bent ne­di­de­le apim­ti­mi at­kur­ti 2008 me­tais pa­nai­kin­tą šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę“, - sa­kė jis.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, iki šiol ne­pa­lai­kęs šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės at­gai­vi­ni­mo, ir va­kar tvir­ti­no esąs įsi­ti­ki­nęs, jog pro­fe­sio­na­lūs ka­riai ge­riau pa­si­ren­gę gin­ti vals­ty­bę. „Ta­čiau šian­dien tu­ri­me to­kią si­tua­ci­ją, kad 2009-2012 me­tais ka­riuo­me­nė bu­vo be­veik vi­siš­kai ne­komp­lek­tuo­ja­ma, to­dėl su­si­da­rė ne­ma­ža spra­ga. Nors pa­vy­ko pa­di­din­ti komp­lek­ta­ci­ją pro­fe­sio­na­lais, ji to­li gra­žu nė­ra pil­na, o geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja tie­siog ver­čia mus lai­ki­nai im­tis pa­pil­do­mų prie­mo­nių ir at­nau­jin­ti šau­ki­mą“, - aiš­ki­no J. Ole­kas.

Lauks Sei­mo verdikto

Jei­gu Sei­mas pri­tars VGT siū­ly­mui, dar šie­met į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą ke­ti­na­ma pa­šauk­ti apie 3 tūkst. jau­nuo­lių. Nuo tar­ny­bos bū­tų at­leis­ti be­si­mo­kan­tys, stu­di­juo­jan­tys, dėl svei­ka­tos būk­lės tar­ny­bai ne­tin­ka­mi as­me­nys. Iš vi­so per pen­ke­rius me­tus gin­ti vals­ty­bę bū­tų par­eng­ta maž­daug 16 tūkst. šauk­ti­nių.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­nau­ja apie 8 tūkst. pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių, apie 4,5 tūkst. sa­va­no­rių, taip pat dir­ba apie 2,3 tūkst. ci­vi­lių. Ma­no­ma, jog tai­kos są­ly­go­mis Lie­tu­vai bū­tų op­ti­ma­lu tu­rė­ti 15-20 tūkst. ka­rių.

Ka­riuo­me­nė - vie­na ma­žiau­sių

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas pa­lai­ko pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos grą­ži­ni­mą. „Ka­ri­nių da­li­nių už­pil­dy­mas la­bai pra­stas. Dar pra­ėju­siais me­tais ko­mi­te­to po­sė­dy­je sa­kė­me, jog rei­kia ma­žiau­siai 1-1,5 tūkst. ka­rių, kad ba­ta­lio­nai bū­tų už­pil­dy­ti bent 50 pro­cen­tų. Sa­va­no­riš­ku­mo pri­nci­pu su­komp­lek­tuo­ti jų ne­pa­vyks­ta, nė­ra daug no­rin­čių­jų tar­nau­ti pro­fe­si­nė­je tar­ny­bo­je“, - kons­ta­ta­vo NSGK va­do­vas.

Kar­tu A. Pa­ulaus­kas pa­žy­mė­jo, kad grį­žus šauk­ti­niams teks pers­kirs­ty­ti įsi­gi­ji­mo ir per­so­na­lo iš­lai­ky­mo asig­na­vi­mus. „Svar­bu, kad per­so­na­lui ne­bū­tų ski­ria­ma 50 proc. ir dau­giau lė­šų“, - tei­gė jis.

Sei­mo na­rė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė džiau­gė­si va­ka­rykš­čiu VGT spren­di­mu. Esą pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba tu­ri bū­ti grą­žin­ta, nes pa­si­kei­tė si­tua­ci­ja ir to rei­ka­lau­ja da­bar­ti­nis lai­ko­tar­pis. Ji pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, ver­ti­nant pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių, yra vie­na ma­žiau­sių re­gio­ne.

„Tu­ri­me ne tik kuo grei­čiau už­pil­dy­ti da­bar­ti­nius ba­ta­lio­nus ka­rei­viais, bet ir tin­ka­mai reng­ti rei­ka­lin­go dy­džio re­zer­vą. Vie­šo­jo­je erd­vė­je dau­giau­sia dis­ku­tuo­ja­ma apie šar­vuo­čius, pa­būk­lus, bet mes ne­tu­ri­me pa­kan­ka­mai par­eng­tų žmo­nių. Gink­luo­tės rei­kia, nie­kas ne­si­gin­či­ja, ta­čiau drau­ge pri­va­lo­me kuo grei­čiau pra­dė­ti lo­py­ti pa­grin­di­nę gy­ny­bos sky­lę - ruo­šti žmo­nes, už­pil­dant ka­riuo­me­nę tiek pro­fe­sio­na­lais, tiek su­komp­lek­tuo­jant re­zer­vą“, - so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je par­ašė R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Ne­sku­ba palaikyti

Vis dėl­to taip en­tu­zias­tin­gai nu­si­tei­kę ne vi­si. Šauk­ti­nių grą­ži­ni­mas kirs­tų­si su Li­be­ra­lų są­jū­džio rin­ki­mų prog­ra­ma, to­dėl šios par­ti­jos frak­ci­jai Sei­me va­do­vau­jan­tis Eli­gi­jus Ma­siu­lis tvir­ti­no, kad siū­ly­mas bus aps­vars­ty­tas ir tik ta­da nu­spręs­ta, ar jį pa­lai­ky­ti.

Ka­ro stu­di­jų eks­per­to Dei­vi­do Šle­kio ma­ny­mu, į sa­va­no­riš­ką­ją ka­ro tar­ny­bą bu­vo ga­li­ma pri­trauk­ti dau­giau žmo­nių, bet to ne­pa­da­ry­ta. Jis pa­ti­ki­no, kad šauk­ti­nių va­rian­tas, nors po­li­tiš­kai su­nkes­nis, įgy­ven­di­ni­mo po­žiū­riu yra leng­ves­nis.

D. Šle­kys taip pat pa­brė­žė, kad su­grą­ži­nus pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą vi­suo­me­nė­je ga­li su­stip­rė­ti ra­di­ka­lios nuo­tai­kos. „Kaip ro­do is­to­ri­ja, šauk­ti­nių for­ma glau­džiai sie­ja­si su na­cio­na­liz­mu, o jo ra­di­ka­lių at­mai­nų Lie­tu­vo­je tur­būt nie­kas ne­no­ri“, - sa­kė jis.