Pulkininkas skundžiasi teismui
Nuo par­ei­gų nu­ša­lin­tas Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Aud­ro­nis Na­vic­kas krei­pė­si į teis­mą, skųs­da­mas šį spren­di­mą.

„Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė bu­vo in­for­muo­ta, kad Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas šių me­tų gruo­džio 14 die­ną pri­ėmė nu­tar­tį dėl pul­ki­nin­ko A.Na­vic­ko skun­do pri­ėmi­mo ir iki 2017 me­tų sau­sio 9 die­nos įpa­rei­go­jo ją pa­teik­ti at­si­lie­pi­mą į skun­dą“, – BNS sa­kė ka­riuo­me­nės va­do at­sto­vas spau­dai ka­pi­to­nas Min­dau­gas Ne­imon­tas.

Pul­ki­nin­kas tuo­me­ti­nio kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko nuo par­ei­gų nu­ša­lin­tas lap­kri­čio mė­ne­sį, pra­dė­jus tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą dėl „ga­li­mai ne­tin­ka­mai su­da­ry­tų dvie­jų sraig­tas­par­nių re­mon­to pa­slau­gų su­tar­čių“.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad A.Na­vic­kas ne­si­lai­kė va­sa­rį pri­im­to spren­di­mo pa­ieš­kai ir gel­bė­ji­mui skir­tus sraig­tas­par­nius „Mi-8T“ re­mon­tuo­ti ne Ru­si­jos įmo­nė­se.

Anot mi­nis­te­ri­jos, Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta re­mon­tuo­ti sraig­tas­par­nius, ta­čiau „su są­ly­ga, kad jų re­mon­tą at­liks ne Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos įmo­nės“. Po­sė­džio pro­to­ko­le spren­di­mas ne­re­mon­tuo­ti sraig­tas­par­nių Ru­si­jo­je nė­ra mi­ni­mas, bet J.Ole­kas tei­gia, kad ne­leis­ti sraig­tas­par­nių re­mon­tuo­ti Ru­si­jo­je ža­dė­jo pats pul­ki­nin­kas A.Na­vic­kas, po­sė­dy­je pri­sta­ty­da­mas Ka­ri­nės avia­ci­jos vi­zi­ją 2016–2030 me­tams.

BNS tu­ri­mi do­ku­men­tai ro­do, kad sraig­tas­par­nių siun­ti­mas re­mon­tui į Ru­si­ją bu­vo su­stab­dy­tas pa­sku­ti­nė­je sta­di­jo­je, jis pra­ėjo ke­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos par­ei­gū­nų fil­trus.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, sraig­tas­par­nių re­mon­tas Ru­si­jo­je bū­tų kir­tę­sis su Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) spren­di­mais dėl sank­ci­jų Mask­vai ir Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­ka.

Sraig­tas­par­nių da­lis re­mon­tuo­ti Ru­si­jo­je ren­gė­si vie­šą­jį pir­ki­mą lai­mė­ju­si įmo­nė „He­li­so­ta“. 100 proc. jos ak­ci­jų val­do Var­šu­vos bir­žo­je ko­ti­ruo­ja­ma di­džiau­sia Lie­tu­vos ka­pi­ta­lo avia­ci­jos vers­lo gru­pė „A­via So­lu­tions Group“, jos val­dy­bai va­do­vau­ja Ge­di­mi­nas Žie­me­lis.