PSO: lietuviai suvartoja daugiausia alkoholio pasaulyje
Lie­tu­viai su­var­to­ja dau­giau­sia al­ko­ho­lio pa­sau­ly­je, ro­do pra­ei­tų me­tų duo­me­nys, ku­rios an­tra­die­nį pri­sta­tė Vil­niu­je vie­šin­tis Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) at­sto­vas Gau­de­nas Ga­lea.

Pa­sak or­ga­ni­za­ci­jos Eu­ro­pos re­gio­no biu­ro Lė­ti­nių ne­in­fek­ci­nių li­gų ir svei­ka­tos stip­ri­ni­mo vi­so gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­piu de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus, Lie­tu­vo­je 2016 me­tais vie­nas gy­ven­to­jas vi­du­ti­niš­kai su­var­to­jo 16 li­trų al­ko­ho­lio.

„Tai, nau­jau­siais skai­čia­vi­mais, da­ro ją (Lie­tu­vą) di­džiau­sia gė­ri­ke Eu­ro­po­je, taip pat di­džiau­sia gė­ri­ke pa­sau­ly­je“, – žur­na­lis­tams Sei­me an­tra­die­nį sa­kė G.Ga­lea.

Jis pa­brė­žė, kad šie duo­me­nys dar nė­ra pa­vie­šin­ti.

G.Ga­lea tei­gė, kad ge­riau­si bū­dai ma­žin­ti al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą yra kon­tro­liuo­ti jo kai­ną, prie­ina­mu­mą ir rek­la­mą.

PSO at­sto­vas pri­dū­rė, kad į al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­ži­ni­mą nu­kreip­ti spren­di­mai tu­ri bū­ti nuo­la­tos per­žiū­ri­mi.

„Nie­ka­da ne­bus taip, kad vie­nas įsta­ty­mas vis­ką su­kon­tro­liuos“, – sa­kė par­ei­gū­nas.

Sei­me šiuo me­tu svars­to­ma daug prie­mo­nių, ku­rios, jų ša­li­nin­kų tei­gi­mu, su­ma­žins al­ko­ho­lio var­to­ji­mą Lie­tu­vo­je.

Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai bai­mi­na­si, kad kai ku­rie pla­nuo­ja­mi ri­bo­ji­mai su­griaus fes­ti­va­lius ar­ba pri­vers juos iš­si­kel­ti į už­sie­nį. Ket­vir­ta­die­nį prie Sei­mo jie su­ren­gė pro­tes­to ak­ci­ją – kon­cer­tą, pri­trau­ku­sį ke­lis šim­tus žmo­nių.

PSO at­sto­vas ra­gi­na pa­si­žiū­rė­ti, kas iš ti­krų­jų su­mo­kė­jo už šį kon­cer­tą.

„Aš iš ti­krų­jų pa­klaus­čiau to­kio fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių, kas jį fi­nan­suo­ja. (...) Lan­ky­da­mi ša­lis daž­nai ma­to­me, kad to­kie ren­gi­niai la­bai daž­nai yra fi­nan­suo­ja­mi al­ko­ho­lio pra­mo­nės“, – sa­kė G.Ga­lea.

„Aš ne­sa­kau, kad taip yra ir čia, bet ver­tė­tų tai pa­ti­krin­ti“, – pri­dū­rė jis.