Psichiatras: kodėl medikas negali vaikščioti išgėręs, o seimūnui – atleistina?
Po ket­vir­ta­die­nio is­to­ri­jos, kai Sei­me ga­li­mai ne­blai­vus pa­si­ro­dė, o vė­liau prie au­to­mo­bi­lio vai­ro sė­do par­la­men­ta­ras Li­nas Bal­sys, psi­chia­tras Li­nas Sluš­nys sa­ko, kad jam keis­tai at­ro­do kai ku­rių po­li­ti­kų sie­kis pa­dė­ti „pri­si­gė­ru­siam“ ko­le­gai tvar­ky­ti svei­ka­tos klau­si­mus, o ne pa­siū­ly­ti pa­lik­ti Sei­mo na­rio man­da­tą.

L. Slušnys pažymi, kad alkoholizmas yra liga. Vis dėlto, jo nuomone, kai kurie Seimo nariai šioje situacijoje L. Balsio atžvilgiu elgiasi klaidingai. „Keistai skamba Seimo nariai, kurie visomis išgalėmis stengsis padėti prisigėrusiam L. Balsiui tvarkyti sveikatos klausimus, o ne pasiūlyti palikti Seimo nario mandatą. Ar nuo šiol mes kuriame naują standartą? Prisigeriame savo darbuose, elgiamės be jokios atsakomybės ir tada meldžiame pagalbos. Ir taip bet kuriame darbe.

Mano supratimu algoritmas turi būti priešingas. Sergu – gydausi – prašau pagalbos ir toliau dirbu darbą“, – feisbuke rašo psichiatras.

Anot L. Slušnio, mūsų šalis viską daro atvirkščiai. „Po tokio seimūno elgesio įrodykite man, kodėl medikas negali vaikščioti išgėręs ligoninėje, mokytojas – mokykloje, tarnautojas – ministerijoje ir, galų gale, vairuotojas – automobilyje. Deja, nesustojai laiku, elgeisi kaip chamas, būk mielas – prisiimk asmeninę atsakomybę už savo veiksmus. Už tai net gal sutikčiau balsuoti kitoje kadencijoje, nes gerbčiau tokį poelgį. Reikia išmokti ne vaizduoti geriečius, o aiškiai nubrėžti raudonas linijas ir pagalbą siūlyti iki žmogaus degradacijos“, – pažymi jis.