Psichiatras D. Pūras prakalbo apie ministerijos persekiojimą
Gy­dy­to­jas, vai­kų ir pa­aug­lių psi­chia­tras, Jung­ti­nių Tau­tų pra­ne­šė­jas Dai­nius Pū­ras pa­skel­bė, esą Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) va­do­vy­bės pra­šy­mu yra ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja apie jo da­ly­va­vi­mą Jung­ti­nių tau­tų or­ga­ni­za­ci­jos veik­lo­je. Mi­nis­te­ri­ja tai ne­igia.

„Il­gai ir ne­sėk­min­gai ban­džiau at­kreip­ti Lie­tu­vos vyk­do­mo­sios val­džios dė­me­sį į gi­lė­jan­čias prob­le­mas svar­bio­se svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­se. Pa­ga­liau val­džia su­rea­ga­vo. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) va­do­vy­bės pra­šy­mu ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja apie tai, ką D.Pū­ras vei­kia Jung­ti­nių Tau­tų or­ga­ni­za­ci­jo­je ir kaip jis ten pa­te­ko. To­kios pa­žy­mos kreip­ta­si į Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją. Ne­be­ga­liu bū­ti ti­kras, ar dar kur nors ne­si­kreip­ta in­for­ma­ci­jos apie ma­no kaip ne­prik­lau­so­mo eks­per­to veik­lą“, - sa­vo so­cia­li­nio tink­la­pio pro­fi­ly­je pa­skel­bė prof. D. Pū­ras.

Me­di­kas ste­bi­si, ką ga­lė­tų reikš­ti toks svei­ka­tos po­li­ti­kos vyk­dy­mo bū­das. „Už svei­ka­tos ap­sau­gą at­sa­kin­gi Lie­tu­vos po­li­ti­kai, pa­ta­rė­jai ir val­di­nin­kai ne­ži­no svar­bių tarp­tau­ti­nių me­cha­niz­mų, ku­rie su­kur­ti tei­sei į svei­ka­tą už­ti­krin­ti? Ne­ži­no ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų pa­sky­ri­mo ir veik­los es­mės? Ar gal­būt lai­ko to­kius eks­per­tus ken­kian­čius vals­ty­bei ir siun­čia jiems pers­pė­ji­mo sig­na­lą?“, - ra­šė jis.

Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ta­ry­ba D. Pū­rą Jung­ti­nių Tau­tų spe­cia­liuo­ju pra­ne­šė­ju dėl par­amos vi­suo­ti­nei tei­sei į aukš­čiau­sius siek­ti­nus fi­zi­nės ir pro­ti­nės svei­ka­tos stan­dar­tus iš­rin­ko 2014 me­tų va­sa­rą. To­kia aukš­ta po­zi­ci­ja Jung­ti­nė­se tau­to­se Lie­tu­vos at­sto­vui te­ko pir­mą kar­tą.

Jung­ti­nių Tau­tų spe­cia­lie­ji pra­ne­šė­jai – tai ne­prik­lau­so­mi žmo­gaus tei­sių eks­per­tai, ku­rie gau­na man­da­tus iš Jung­ti­nių Tau­tų ir yra le­mia­mai svar­būs už­ti­kri­nant žmo­gaus tei­ses šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je. To­kie spe­cia­lis­tai ga­li pra­dė­ti ty­ri­mus dėl kon­kre­čių žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų vals­ty­bių te­ri­to­ri­jo­se. Jie ženk­liai pri­si­de­da prie tarp­tau­ti­nių žmo­gaus tei­sių stan­dar­tų vys­ty­mo, ta­čiau nė vie­nas spe­cia­lu­sis pra­ne­šė­jas ne­gau­na at­ly­gi­ni­mo už sa­vo dar­bą, tik ad­mi­nis­tra­ci­nį pa­lai­ky­mą iš se­kre­to­ria­to.

„Bet koks pa­si­kė­si­ni­mas į Jung­ti­nių Tau­tų pa­skir­tą Spe­cia­lių­jų pro­ce­dū­rų at­sto­vo man­da­tą ir jo ne­prik­lau­so­mą veik­lą ir ban­dy­mas to­kiai veik­lai truk­dy­ti yra jau ne tik kon­kre­čios vals­ty­bės vi­daus rei­ka­las, bet iš­šū­kis tarp­tau­ti­nei tei­sei ir tarp­tau­ti­niams žmo­gaus tei­sių ap­sau­gos me­cha­niz­mams. Kai po­li­ti­kai kė­si­na­si į JT pa­skir­to eks­per­to ne­prik­lau­so­mu­mą ir to­kiu bū­du rei­ka­lau­ja lo­ja­lu­mo val­džiai (bū­tent taip aš su­pran­tu akib­rokš­to su pa­žy­ma apie ma­no veik­lą po­teks­tę) – tai jau dau­giau ne­gu rim­ta. Gal­būt to­kie Lie­tu­vos val­džios veiks­mai tu­rė­tų bū­ti ži­no­mi JT, PSO ir ki­toms tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Bet man at­ro­do svar­biau, kad to­kie Lie­tu­vos po­li­ti­kų, at­sa­kin­gų už svei­ka­tos ap­sau­gą, veiks­mai, bū­tų įver­tin­ti Lie­tu­vo­je. Bet ko­kius val­džios veiks­mus, ku­rie ga­li bū­ti ver­ti­na­mi kaip kri­ti­kos til­dy­mas, pa­nie­kos pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės at­sto­vams ir ne­prik­lau­so­miems eks­per­tams de­mons­tra­vi­mas, rei­kia stab­dy­ti jų užuo­maz­go­je ir duo­ti aiš­kų at­kir­tį“, - sa­vo par­eiš­ki­me pa­skel­bė D. Pū­ras.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne­igė ren­kan­ti in­for­ma­ci­ją apie D. Pū­ro da­ly­va­vi­mą Jung­ti­nių tau­tų or­ga­ni­za­ci­jos veik­lo­je. „Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė sa­kė, kad į nie­ką ne­si­krei­pė, nie­ko ne­pra­šė ir ne­ke­ti­na to da­ry­ti“, - LŽ pra­ne­šė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

Kaip ži­nia, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir prof. D. Pū­ro ne­su­ta­ri­mai tę­sia­si jau ku­rį lai­ką. Pra­ėju­sį mė­ne­sį me­di­kas su­stab­dė sa­vo veik­lą vi­suo­me­ni­nė­se Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­jo­se. D. Pū­ras SAM vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais ėjo vy­riau­sio vai­kų ir pa­aug­lių psi­chia­tri­jos spe­cia­lis­to, šios sri­ties klas­te­rio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko bei SAM ko­le­gi­jos na­rio par­ei­gas. Jį į šias par­ei­gas bu­vo pa­sky­ręs tuo­me­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis.

Pro­fe­so­rius rugp­jū­tį vie­šai iš­pla­tin­ta­me raš­te, ku­rį įtei­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tei, ra­šo, kad SAM va­do­vy­bė at­si­sa­ko rim­tai svars­ty­ti jo ir ki­tų ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų siū­ly­mus, sie­kiant pro­ver­žio vai­kų psi­chi­kos svei­ka­tos ir rai­dos pe­dia­tri­jos sri­ty­je.

Pa­sak jo, pa­sku­ti­niu me­tu iš SAM va­do­vy­bės pa­daž­nė­jo par­eiš­ki­mų, kad šio­je sri­ty­je sis­te­ma vei­kia ge­rai, at­si­sa­ko­ma ne­tgi pri­pa­žin­ti, kad iki šiol mo­der­nių pa­slau­gų inf­ras­truk­tū­ra Lie­tu­vo­je ne­vei­kia. Tai, anot D. Pū­ro, reiš­kia, kad ir to­liau ydin­ga sis­te­ma yra dangs­to­ma, at­sa­ko­my­bė per­ke­lia­ma ki­tiems sek­to­riams, to­le­ruo­ja­mas ir ska­ti­na­mas per­tek­li­nis vai­kų gy­dy­mas vais­tais ir per­tek­li­nė ins­ti­tu­ci­nė glo­ba.