Protestuoja prieš „buldozerinę“ aukštojo mokslo reformą
Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mas (LAMPSS) nu­spren­dė su­reng­ti ei­ty­nes ir mi­tin­gą, kaip tei­gia, prieš prieš „bul­do­ze­ri­nę“ aukš­to­jo moks­lo re­for­mą. Pro­tes­tuo­to­jai pra­de­da nuo ei­ty­nės nuo Sei­mo iki Vy­riau­sy­bės rū­mų, ten su­ren­giant mi­tin­gą. Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, jie ne kar­tą krei­pė­si į val­džią, siū­ly­da­ma­sis da­ly­vau­ti pert­var­kos dar­bo gru­pė­se, de­ja, bu­vo ig­no­ruo­ja­mi, ne­tgi ne­pa­gei­dau­ja­mi.

„Val­džia ci­niš­kai vi­sais įma­no­mais bū­dais vil­ki­na aukš­to­jo moks­lo ša­kos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties pa­si­ra­šy­mą. Šia su­tar­ti­mi pro­fe­si­nės są­jun­gos sie­kia iš­sau­go­ti il­ges­nes dės­ty­to­jų at­os­to­gas, moks­li­nin­ko ren­tos ins­ti­tu­tą, už­ti­krin­ti at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą. To­kiu sa­vo po­žiū­riu val­džia aro­gan­tiš­kai ig­no­ruo­ja pro­fe­si­nių są­jun­gų mi­si­ją – gin­ti dar­buo­to­jų in­te­re­sus ir jiems at­sto­vau­ti“ – pra­ne­ši­me spau­dai tvir­ti­na LAMPMSS.

Pro­tes­to or­ga­ni­za­to­riai pik­ti­na­si, kad tęs­da­ma ne­oli­be­ra­lią eko­no­mi­nę, so­cia­li­nę ir moks­lo po­li­ti­ką, Vy­riau­sy­bė net ne­ke­lia klau­si­mo dėl aki­vaiz­džiai bū­ti­no di­des­nio aukš­to­jo moks­lo fi­nan­sa­vi­mo. „U­ni­ver­si­te­tams ci­niš­kai siū­lo­ma di­din­ti at­ly­gi­ni­mus, at­lei­džiant kas tre­čią ar­ba dau­giau aukš­tų­jų mo­kyk­lų dar­buo­to­ją. Be jo­kių pers­pek­ty­vų pa­nau­do­ti sa­vo jė­gas bei kva­li­fi­ka­ci­ją ir be so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų, ku­rias pa­nai­kins nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas! Val­džia ne­pri­sii­ma jo­kios at­sa­ko­my­bės už sku­bo­tai ir ne­ap­dai­riai vyk­do­mos ri­zi­kin­gos „re­for­mos“ pa­da­ri­nius ir už aukš­tų­jų mo­kyk­lų dar­buo­to­jų – sa­vo ša­lies pi­lie­čių – pa­dė­tį ir li­ki­mą“, – tvir­ti­na jie.

Aka­de­mi­nė bend­ruo­me­nė yra so­li­di, at­sa­kin­ga, ta­čiau la­bai kan­tri so­cia­li­nė gru­pė, tei­gia pro­tes­to or­ga­ni­za­to­riai. „Šį kar­tą ji ti­krai par­odys su­telk­tą ko­lek­ty­vi­nę pi­lie­ti­nę va­lią, – ža­da LAMMSS.– Pa­sip­rie­šin­ki­me nie­ko ge­ra aukš­ta­jam moks­lui ir Lie­tu­vos vals­ty­bei ne­ža­dan­čiai, so­cia­liai ne­at­sa­kin­gai ir ne­de­mo­kra­tiš­kai „pseu­do­re­for­mai“ ma­si­niais mi­tin­gais, ei­ty­nė­mis ir ki­to­mis tei­si­nė­mis for­mo­mis.“

Vy­riau­sy­bė, pa­skel­bu­si švie­ti­mą vals­ty­bės po­li­ti­kos pri­ori­te­tu, pir­mų­jų veiks­mų ėmė­si aukš­to­jo moks­lo sri­ty­je. Prem­je­ro 2017 m. ko­vo 6 d. pot­var­kiu su­da­ry­ta vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mo dar­bo gru­pė š. m. ba­lan­džio 28 d. pa­tei­kė Vy­riau­sy­bei siū­ly­mus dėl uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo ir stam­bi­ni­mo.

Prem­je­ras: re­for­mos at­si­sa­ky­mas – pražūtingas

At­si­sa­ky­ti aukš­to­jo moks­lo struk­tū­ri­nės re­for­mos ir to­liau pa­lik­ti veik­ti ne­efek­ty­viai vei­kian­čią sis­te­mą bū­tų ke­lias į pra­žū­tį, sa­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis prieš Vy­riau­sy­bės aukš­tų­jų mo­kyk­lų pro­fe­si­nėms są­jun­gos pro­tes­tuo­jant dėl re­for­mos.

„To­kie pa­si­sa­ky­mai, kad pir­ma duo­ki­te pi­ni­gų, o po to gal­būt kaž­ką rei­kia da­ry­ti, (nie­kur ne­ve­da), mes jau tu­ri­me tą si­tua­ci­ją 27 ne­prik­lau­so­my­bės me­tais, ne­da­rant struk­tū­ri­nių re­for­mų ir ban­dant už­kai­šio­ti vis di­dė­jan­tį po­rei­kį pi­ni­gais, to­kiu bū­du to­liau iš­lai­kant ne­efek­ty­viai vei­kian­čias sis­te­mas, tai ke­lias į pra­žū­tį, to­les­nę sis­te­mos deg­ra­da­vi­mą kal­bant apie ko­ky­bę“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė prem­je­ras.

Anot jo, vien di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mas ne­spręs aukš­to­jo moks­lo prob­le­mų, o sie­kiant di­des­nių dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mų ly­giag­re­čiai bū­ti­na sis­te­mi­nė pert­var­ka. Prem­je­ro tei­gi­mu, prof­są­jun­gos pert­var­kai prieš­ina­si, nes dės­ty­to­jai bai­mi­na­si pra­ras­ti dar­bus, nai­ki­nant be­si­dub­liuo­jan­čias stu­di­jų prog­ra­mas.

„Vien pi­ni­gų da­vi­mas ne­spren­džia prob­le­mų, mes sa­ko­me – ly­giag­re­čiai tu­ri bū­ti da­ro­mos struk­tū­ri­nės pert­var­kos, tuo pa­čiu bū­du mo­ty­vuo­ja­mi dir­ban­tys žmo­nės, tiek ke­liant jų at­ly­gi­ni­mus, tiek su­da­rant ga­li­my­bes tin­ka­mai vys­ty­ti ti­ria­mą­jį dar­bą. Ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma ne­tei­sin­ga, bet mes į tai ėjo­me 27 me­tus. Da­bar Vy­riau­sy­bė sa­ko, mes no­ri­me pa­keis­ti, bet kai kei­čia­ma, at­si­ran­da di­džiu­lis pa­sip­rie­ši­ni­mas, nes re­for­ma ga­li pa­lies­ti kiek­vie­ną as­me­niš­kai, gal­būt kaž­kas dar­bo ne­teks, gal­būt rei­kės ma­žiau dės­ty­to­jų“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

„Kaip Kau­ne yra 23 eko­no­mi­kos pa­krai­pos prog­ra­mos. Juk su­pran­ta­ma, jei vie­noj gru­pėj yra de­šimt stu­den­tų, ki­toj aš­tuo­ni, tre­čioj pen­kio­li­ka, kiek­vie­nai tai gru­pei mo­ky­ti rei­ka­lin­gi dės­ty­to­jai, pro­fe­so­riai, jei mes to­liau gal­vo­jam, kad da­vę pi­ni­gų to­liau šią sis­te­mą pa­lai­kom, ne­da­rant struk­tū­ri­nių pert­var­kų, tai ne­įma­no­ma“, – pa­žy­mė­jo prem­je­ras.

LAMPMSS: aukš­to­jo moks­lo suprekinimas

Pro­tes­to or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, mi­nė­to­je gru­pė­je nė­ra nė vie­no žmo­gaus iš aka­de­mi­nės sri­ties, me­no ar kul­tū­ros pa­sau­lio, nė­ra as­me­nų, tu­rin­čių to­kiam dar­bui rei­ka­lin­gos aka­de­mi­nės pa­tir­ties, vals­ty­bi­niu mąs­ty­mu grįs­tą po­žiū­rį ir ge­ban­čių at­sis­pir­ti su­in­te­re­suo­tų­jų gru­pių spau­di­mui. O dar­bo gru­pės su­da­ry­mo pri­nci­pai ir veik­los re­zul­ta­tai ro­do, kad ne­bu­vo svars­to­ma Uni­ver­si­te­to mi­si­ja tau­tai ir Lie­tu­vos vals­ty­bei.

„Pro­jek­te Vy­riau­sy­bė nu­ma­to aukš­to­jo moks­lo su­pre­ki­ni­mą, me­cha­niš­kai bei prie­var­ta su­jung­tų ir ši­taip su­stam­bin­tų uni­ver­si­te­tų ver­ti­mą „a­ka­de­mi­nio vers­lo“ įmo­nė­mis, kar­tu bea­to­dai­riš­kai re­mia­mas ydin­gas ne­oli­be­ra­liz­mo ideo­lo­gi­ja grin­džia­mas „lais­vo­sios rin­kos“ pri­nci­pas“, – ma­no LAMMSS.

„Mes už pert­var­ką, bet pert­var­ka tu­ri bū­ti de­mo­kra­tiš­ka, pert­var­ka tu­ri bū­ti at­sa­kin­ga“, – žur­na­lis­tams prie Sei­mo pra­si­dė­ju­sio­se ak­ci­jo­je sa­kė Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo (LAMPSS) pir­mi­nin­kė As­ta La­pins­kie­nė.

BNS pa­klaus­ta, kas da­bar pla­nuo­ja­mo­je pert­var­ko­je yra ne­de­mo­kra­tiš­ko, ji kri­ti­ka­vo tai, kad pra­di­nį re­for­mos pla­ną ren­gė dar­bo gru­pė be aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės at­sto­vų. Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio su­da­ry­to­je dar­bo gru­pė­je, ku­riai va­do­va­vo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­trauus­kie­nė, bu­vo vi­ce­mi­nis­tras Gied­rius Vi­liū­nas, Stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­tas Pa­ulius Bal­to­kas, pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis, prem­je­ro pa­ta­rė­ja Unė Kau­nai­tė, bend­ro­vės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ va­do­vas Da­lius Mi­siū­nas, bend­ro­vės „Vi­sio­na­ry Ana­ly­tics“ di­rek­to­rė Ag­nė Pa­lio­kai­tė, Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­tro lai­ki­na­sis va­do­vas Ra­mo­jus Rei­me­ris, In­ves­tuo­to­jų fo­ru­mo val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Va­liū­nas ir ki­ti.

„Jei­gu skai­tai apie dar­bo gru­pę, jo­je nė­ra nė vie­no aka­de­mi­nio dar­buo­to­jo, ku­ris su­pran­ta, ką tai reiš­kia da­ry­ti moks­lą (...). Ka­da aš 30 ir dau­giau me­tų dir­bu uni­ver­si­te­te ir sa­ko, kad aš ne­kom­pe­ten­tin­ga, ar­ba ma­no ko­le­gos, ku­rie dir­ba dau­giau aš ma­žiau me­tų, ne­kom­pe­ten­tin­gi pa­sa­ky­ti, kaip rei­kia da­ry­ti pert­var­ką, tai yra įžū­lus me­las“, – sa­kė A.La­pins­kie­nė.

Dar­bo gru­pė, be ki­ta ko, nag­ri­nė­jo ir aukš­tų­jų mo­kyk­lų pa­teik­tus siū­ly­mus, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti pert­var­ka.

Anot A.La­pins­kie­nės, jau stu­den­tui aiš­ku, kad ren­giant re­for­mą svar­bu kon­kre­čiai įvar­dy­ti, ko­kie bus jos pa­da­ri­niai, pa­vyz­džiui, kiek žmo­nių bus at­leis­ta ir kur jie eis, kaip bus ma­tuo­ja­ma ko­ky­bė, ku­rios sie­kia­ma.

Pro­tes­to ak­ci­jos da­ly­viai at­si­ne­šė pla­ka­tus, ku­rie skel­bė: „Rin­ki­mų prog­ra­ma apie ra­tus, dar­bai – apie ba­tus“, „Re­gio­nai be uni­ver­si­te­tų – re­gio­nai be at­ei­ties“, „Moks­las ir vers­las – tai ne tas pats!!“ ir kt.

Su pro­tes­tuo­to­jais at­ėjęs su­tik­ti Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ža­dė­jo, kad aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės bus iš­klau­sy­ta. Anot jo, dvie­jų val­dan­čių­jų frak­ci­jų at­sto­vai ki­tą sa­vai­tę su­si­tiks su vi­sų uni­ver­si­te­tų at­sto­vais.

„Nuo pat pra­džių aš tą kal­bė­jau, kad bend­ruo­me­nių spren­di­mai tu­ri bū­ti ma­to­mi ir gir­di­mi, o ne iš vir­šaus nu­lei­džiam ko­kį nors pla­ną“, – pro­tes­tuo­to­jams tei­gė Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Pro­tes­to ak­ci­ją prie Sei­mo pra­dė­jęs LAMPSS ją tęs prie Vy­riau­sy­bės. Jo­je da­ly­vau­ja apie 100 žmo­nių.