Prostitučių nebebaus
Sei­mas pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, ku­ria siū­lo­ma sek­sua­li­nių  pa­slau­gų pir­kė­jams tai­ky­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę, o pa­čių pros­ti­tu­čių ne­baus­ti.

Už kon­ser­va­to­rės Vin­cės Vai­de­vu­tės Mar­ge­vi­čie­nės ini­ci­juo­tą re­zo­liu­ci­ją bal­sa­vo 33 Sei­mo ple­na­ri­nia­me va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je da­ly­va­vę par­la­men­ta­rai.

Re­zo­liu­ci­ja Vy­riau­sy­bei siū­lo­ma teik­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas nu­ma­tant at­sa­ko­my­bę „už pros­ti­tu­ci­jos, por­nog­ra­fi­jos ar ki­tų sek­sua­li­nio iš­nau­do­ji­mo for­mų pa­slau­gų pir­ki­mą“.

Taip pa­čiu siū­lo­ma nai­kin­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už ver­ti­mą­si pros­ti­tu­ci­ja. Šiuo me­tu Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas nu­ma­to ana­lo­giš­kas bau­das tiek pros­ti­tu­tėms, tiek jų pa­slau­gų pir­kė­jams.

Šiuo me­tu ver­ti­ma­sis pros­ti­tu­ci­ja ar at­ly­gin­ti­nis nau­do­ji­ma­sis pros­ti­tu­ci­jos pa­slau­go­mis už­trau­kia 300-500 li­tų bau­dą, o pa­kar­to­ti­nai už tai ad­mi­nis­tra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn trau­kia­mi as­me­nys bau­džia­mi 500-1000 li­tų bau­da ar­ba areš­tu iki 30 par­ų.

Kon­ser­va­to­rė re­zo­liu­ci­ją siū­lė pri­im­ti ar­gu­men­tuo­da­ma, kad nau­do­ji­ma­sis pros­ti­tu­čių pa­slau­go­mis yra su­si­jęs su ki­to as­mens su­daik­ti­ni­mu, jo su­ve­di­mu į pre­kės sta­tu­są, vi­suo­me­nės po­žiū­ris į par­si­da­vi­nė­jan­čias mo­te­ris yra ne­igia­mas, nors jos yra au­kos.

„Ži­niask­lai­do­je pa­tei­kia­mas ne­ga­ty­vus mo­ters pros­ti­tu­ci­jo­je por­tre­tas, pa­lai­kan­tis ste­reo­ti­pi­nį mąs­ty­mą apie vy­rus ir mo­te­ris, sek­sis­ti­nį po­žiū­rį į mo­te­rų vaid­me­nį vi­suo­me­nė­je, kas ženk­liai pri­si­de­da prie smur­to prieš mo­te­ris reiš­ki­nio pa­lai­ky­mo, dau­gia­ly­pio po­žiū­rio į pros­ti­tu­ci­jos reiš­ki­nį for­ma­vi­mą“, - ra­šo­ma re­zo­liu­ci­jo­je.

Jo­je taip pat pa­žy­mi­ma, kad ša­ly­je, ku­rio­je pa­lai­ko­mas sek­sua­li­nių pa­slau­gų pir­ki­mas, pros­ti­tu­ci­ja ir pre­ky­ba žmo­nė­mis sek­sua­li­nio iš­nau­do­ji­mo ar nu­si­kals­ta­mos veik­los or­ga­ni­za­vi­mo tiks­lais, yra pa­žei­džia­mos žmo­gaus tei­sės, di­dė­ja nu­si­kals­ta­mu­mas ir so­cia­li­nė at­skir­tis.