Prorusiška partija – tik viena
Lie­tu­vo­je te­li­ko vie­na par­la­men­ti­nė par­ti­ja, at­vi­rai dek­la­ruo­jan­ti pro­ru­siš­kas po­zi­ci­jas: Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga (LLRA-KŠS). Dar prieš ket­ve­rius me­tus apie glau­des­nius ry­šius su Ru­si­ja kal­bė­jo so­cial­de­mo­kra­tai, „tvar­kie­čiai“ ir „dar­bie­čiai“. Po Kry­mo anek­si­jos pa­dė­tis pa­si­kei­tė ne­at­pa­žįs­ta­mai.

Įver­ti­nus par­la­men­ti­nių par­ti­jų prog­ra­mas aiš­kė­ja, kad joms tam­pa ne­be­pers­pek­ty­vu lai­ky­tis pro­ru­siš­kų po­zi­ci­jų. Apie glau­des­nius san­ty­kius su di­džią­ja Ry­tų kai­my­ne kal­ba tik Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­ma LLRA-KŠS. Ki­tos po­li­ti­nės jė­gos kal­ba apie gy­ny­bi­nių pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mą, ak­ty­vų rea­ga­vi­mą į ag­re­sy­vius Ru­si­jos veiks­mus. Tie­sa, dau­gė­ja eu­ros­kep­ti­kų.

Prie­žas­tys – pragmatinės

LLRA-KŠS pro­ru­siš­ka po­zi­ci­ja eks­per­tų ne­ste­bi­na. Tai, kad tik jos prog­ra­mo­je mi­ni­ma bū­ti­ny­bė pa­lai­ky­ti glau­džius san­ty­kius su Ru­si­ja, nė­ra ne­ti­kė­ta. Par­ti­jos ly­de­ris tai de­mons­tra­vo ne kar­tą. Pa­vyz­džiui, per Per­ga­lės die­nos mi­nė­ji­mą pri­si­se­gęs Geor­gi­jaus juo­ste­lę. Ga­liau­siai, į rin­ki­mus LLRA ei­na kar­tu su Ru­sų al­jan­so at­sto­vais.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) va­do­vas pro­fe­so­rius Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas pri­mi­nė, kad V. To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mos par­ti­jos nuo­sta­tos be­veik ne­pa­ki­to. Taip ji ro­do at­skir­tį nuo ki­tų po­li­ti­nių jė­gų.

Kęstutis Girnius: "Vien kalbėdamas, kaip diskriminuojami lenkai, rusų rinkėjų palaikymo nepelnysi. Deklaruoti, kad laikaisi prorusiškos politikos, - taktinis sumetimas.“Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

TSPMI do­cen­tas Kęs­tu­tis Gir­nius pri­ta­rė, kad LLRA-KŠS to­kia nuo­sta­ta sie­kia pri­trauk­ti tuos rin­kė­jus, ku­rie taip ir ne­siin­teg­ra­vo į Lie­tu­vos vi­suo­me­nę. „Y­pač sie­kia­ma pri­trauk­ti ru­sus, ku­rie il­gi­si ta­ry­bi­nės pra­ei­ties. O į rin­ki­mus su Ru­sų al­jan­su ta par­ti­ja ei­na jau ne pir­mą kar­tą, taip jie stip­ri­na ga­li­my­bes“, – pa­brė­žė jis.

Ki­ta ver­tus, anot po­li­to­lo­go, prie­žas­tys ak­cen­tuo­ti ge­rus san­ty­kius su Ru­si­ja – pra­gma­ti­nės. „Ga­li­ma nuo­šir­džiai ma­ny­ti, kad Ru­si­ja nė­ra grės­mė, kad lie­tu­viai grės­mę per­ver­ti­na. Ta­čiau LLRA-KŠS taip teig­ti po­li­tiš­kai nau­din­ga. Jiems svar­bu skir­tis nuo ki­tų par­ti­jų, mė­gin­ti pri­trauk­ti ru­sų rin­kė­jus. Vien kal­bė­da­mas, kaip dis­kri­mi­nuo­ja­mi len­kai, ru­sų rin­kė­jų pa­lai­ky­mo ne­pel­ny­si. Dek­la­ruo­ti, kad lai­kai­si pro­ru­siš­kos po­li­ti­kos, – tak­ti­nis su­me­ti­mas“, – pri­dū­rė K. Gir­nius.

So­vie­tų Są­jun­gos simpatikai

Anot is­to­ri­ko Al­vy­do Nik­žen­tai­čio, LLRA-KŠS ga­li pri­trauk­ti tuos žmo­nes, ku­rie iš da­lies yra So­vie­tų Są­ju­gos ir jos se­kė­jos Ru­si­jos sim­pa­ti­kai. Jis pa­žy­mė­jo, kad šios par­ti­jos nuo­ta­tos Ru­si­jos at­žvil­giu be­veik ne­kin­ta 5–6 me­tus.

Ga­liau­siai, is­to­ri­ko tei­gi­mu, LLRA-KŠS ir Ru­sų al­jan­so ry­šys nė­ra at­si­tik­ti­nis. Pa­aš­trė­jus tarp­tau­ti­nei si­tua­ci­jai, pa­blo­gė­jus Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiams len­kų ir ru­sų tau­ti­nės ma­žu­mos jau­čia­si ne­pa­kan­ka­mai sau­gios. „Tai­gi toks al­jan­sas ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip sa­vo­tiš­ka gy­ny­bi­nė po­zi­ci­ja prieš an­ti­ru­siš­ku­mą ir an­ti­len­kiš­ku­mą, ku­rio Lie­tu­vo­je yra. Bet ku­riuo at­ve­ju to­kie al­jan­sai ir lie­tu­vių po­li­ti­kų pa­sy­vu­mas si­tua­ci­jos ne­ge­ri­na. La­bai gai­la, kad di­džio­sios po­li­ti­nės par­ti­jos ig­no­ruo­ja to­kią tau­ti­nę gru­pę kaip ru­sų tau­ti­nė ma­žu­ma“, – nuo­gąs­ta­vo is­to­ri­kas.

Ne­drįs­ta abe­jo­ti ofi­cia­lia politika

Po­li­to­lo­gas K. Gir­nius ak­cen­ta­vo, kad dau­gu­mos par­ti­jų nuo­sta­tos už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ty­je kar­di­na­liai pa­si­kei­tė po 2014 me­tų ko­vą įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos. Jo žo­džiais, il­gą lai­ką tik kon­ser­va­to­riai kar­to­jo, kad Ru­si­jos at­žvil­giu rei­kia lai­ky­tis tvir­tes­nės, pri­nci­pin­ges­nės po­zi­ci­jos. Tuo me­tu so­cial­de­mo­kra­tai dar per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus skel­bė, kad rei­kia žiū­rė­ti pra­gma­tiš­kiau, žvelg­ti pir­myn.

„Po Ukrai­nos įvy­kių po­li­ti­nės par­ti­jos pa­kei­tė sa­vo kur­są. Ne tik dėl už­sie­nio po­li­ti­kos, bet ir dėl gy­ny­bos po­li­ti­kos: Ru­si­ją lai­ko grės­me, su­ta­ria, kad rei­kia di­din­ti gy­ny­bos iš­lai­das, be­veik vi­sos par­ti­jos pri­ta­rė ir šauk­ti­nių grą­ži­ni­mui“, – pri­mi­nė jis.

K. Gir­niaus žo­džiais, šiuo me­tu nė vie­na rim­ta par­ti­ja ne­drįs­ta su­abe­jo­ti ofi­cia­lia Lie­tu­vos po­li­ti­ka Ru­si­jos at­žvil­giu. „Tai­gi dėl to kei­čia­si ir „tvar­kie­čių“, ir „dar­bie­čių“ nuo­sta­tos. Jie ir taip tu­ri daug bė­dų, o jei dar ir pro­ru­siš­kais bus pa­va­din­ti – vi­sai bū­tų pra­stos pers­pek­ty­vos ir tas par­ti­jas smuk­dy­tų“, – ma­no jis.

„Tvar­kie­čiai“ – euroskeptiškiausi

Ki­ta ver­tus, tarp Lie­tu­vos po­li­ti­kų dau­gė­ja eu­ros­kep­ti­kų. Aš­triau­siai apie Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) kal­ba Ro­lan­do Pa­kso „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja. Bū­tent ši po­li­ti­nė jė­ga, anot R. Vil­pi­šaus­ko, lai­ko­ma eu­ros­kep­tiš­kiau­sia Lie­tu­vo­je. „Dar­bie­čiai“ pa­bė­gė­lių klau­si­mu iš­sa­ko pa­na­šią po­zi­ci­ją kaip ir „tvar­kie­čiai“, ta­čiau ki­tais klau­si­mais „dar­bie­čių“ po­zi­ci­ja nė­ra aiš­kiai iš­kris­ta­li­zuo­ta“, – mi­nė­jo po­li­to­lo­gas.

Sa­vo ruo­žtu A. Nik­žen­tai­tis pri­mi­nė, kad da­lis Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos vei­kė­jų pri­si­dė­jo prie re­fe­ren­du­mo dėl že­mės par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams or­ga­ni­za­vi­mo. „Eu­ros­kep­ti­kų nė­ra daug, bet jų vis dau­gė­ja. Keis­tos ten­den­ci­jos. Ar eu­ros­kep­ti­kai, pa­si­sa­ky­da­mi prieš ES, siū­lo ko­kią ki­tą al­ter­na­ty­vą? Ar jie siū­lo ta­da įsto­ti į Ru­si­jos ku­ria­mą al­jan­są? Vi­si pui­kiai ži­no, ko­kia bū­tų Lie­tu­vos si­tua­ci­ja, jei ne­bū­tu­me dvie­juo­se sta­bi­liuo­se blo­kuo­se – ES ir NA­TO“, – kal­bė­jo is­to­ri­kas.

Par­ti­jų už­sie­nio po­li­ti­kos nuostatos

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų sąjunga

Už­sie­nio po­li­ti­ko­je siek­si­me pa­lai­ky­ti kuo glau­des­nius ry­šius su ar­ti­miau­siais kai­my­nais – Lat­vi­ja, Len­ki­ja, Bal­ta­ru­si­ja ir Ru­si­ja. Stip­rin­da­mi ry­šius su sa­vo kai­my­nais ska­tin­si­me eko­no­mi­nį, moks­li­nį, tech­no­lo­gi­nį, kul­tū­ri­nį, so­cia­li­nį bei ap­lin­ko­sau­gi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

So­cial­de­mo­kra­tų partija

Už­sie­nio po­li­ti­ka bus grin­džia­ma sau­gios ir sta­bi­lios kai­my­nys­tės kū­ri­mo pri­nci­pu. Bus sten­gia­ma­si iš­lai­ky­ti vie­nin­gą ir pri­nci­pin­gą ES ir NA­TO vals­ty­bių po­zi­ci­ją gi­nant Ry­tų par­tne­rius ir rea­guo­jant į ag­re­sy­vius Ru­si­jos veiks­mus.

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys demokratai

To­liau ak­ty­viai tarp­tau­ti­niu ly­giu kel­si­me klau­si­mą dėl Gru­zi­jos te­ri­to­ri­jų oku­pa­ci­jos ir anek­si­jos, Kry­mo oku­pa­ci­jos ir anek­si­jos bei Ru­si­jos ka­ro Ukrai­no­je. Ir to­liau dė­si­me vi­sas pa­stan­gas, kad su­ma­žin­tu­me Ru­si­jos po­li­ti­nę, ener­ge­ti­nę ir eko­no­mi­nę įta­ką Lie­tu­vos po­li­ti­niam gy­ve­ni­mui.

Li­be­ra­lų sąjūdis

Iš­lik­si­me at­vi­ri vi­sa­ver­čio dia­lo­go su Ru­si­ja at­nau­ji­ni­mui. Tai da­ry­si­me tik tuo at­ve­ju, jei ji be iš­ly­gų gerbs tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mas, žmo­gaus tei­ses, vals­ty­bių ap­sisp­ren­di­mo tei­sę ir jų te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą.

Dar­bo partija

To­liau ak­ty­viai rem­si­me ES Ry­tų kai­my­nys­tės ša­lių sie­kius va­do­vau­tis de­mo­kra­ti­nė­mis ver­ty­bė­mis, tei­si­nės vals­ty­bės pri­nci­pais ir pa­gar­ba žmo­gaus tei­sėms bei vyk­dy­ti re­for­mas, sie­kiant su­ar­tė­ti su ES. Ypa­tin­gą dė­me­sį ir par­amą skir­si­me bend­ra­dar­bia­vi­mui su Ukrai­na, Gru­zi­ja, Mol­do­va ir Bal­ta­ru­si­ja.

„Tvar­ka ir teisingumas“

Su vi­so­mis kai­my­nė­mis vals­ty­bė­mis siek­si­me ge­rų ir pra­gma­tiš­kų san­ty­kių. Su­tvar­ky­si­me ir at­kur­si­me kuo ge­res­nius san­ty­kius su Len­ki­ja bei ge­ro­kai su­in­ten­sy­vin­si­me san­ty­kius su Bal­ti­jos vals­ty­bė­mis, Bal­ta­ru­si­ja.

Šal­ti­nis: po­li­ti­nių par­ti­jų Sei­mo rin­ki­mų programos