Properša tarp pareigūnų ir jų vadovų didėja
Su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tu (PD) dėl vyks­tan­čios re­for­mos ne­su­si­kal­ban­čios Lie­tu­vos sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų pro­fe­si­nės są­jun­gos kaip ar­bi­trus kvie­čia tarp­tau­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas ir ša­lies pre­zi­den­tę.

Par­ei­gū­nai ti­ki­na ne­ran­dan­tys bend­ros kal­bos su va­do­vy­be ir pa­žy­mi, kad po rug­sė­jo pa­bai­go­je vy­ku­sio po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro Li­no Per­na­vo su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te PD ne tik ne­siė­mė tai­sy­ti re­for­mos klai­dų, bet ir dar la­biau sku­ba ją įgy­ven­din­ti.

Tuo tar­pu PD va­do­vai tei­gia, kad prof­są­jun­gos po­li­ti­kuo­ja.

Aš­tri konf­ron­ta­ci­ja

Sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų pro­fe­si­nės są­jun­gos šią sa­vai­tę pa­kar­to­ti­nai krei­pė­si į pre­zi­den­tę dėl sku­bi­na­mos po­li­ci­jos re­for­mos. Jau anks­čiau prof­są­jun­gos bu­vo at­krei­pu­sios ša­lies va­do­vės dė­me­sį į ydas, ku­rios iš­ryš­kė­jo vyk­dant pert­var­ky­mus – su­jun­giant vie­šą­ją ir kri­mi­na­li­nę po­li­ci­ją, at­si­sa­kant spe­cia­li­za­ci­jos ir pa­ve­dant vi­siems par­ei­gū­nams rea­guo­ti į pra­ne­ši­mus.

„Ma­ny­čiau, kad PD va­do­vy­bė tie­siog nu­sisp­jo­vė į pre­zi­den­tės nu­ro­dy­mą pir­miau­sia įver­tin­ti pra­dė­tą pert­var­ką ir tik tuo­met tęs­ti re­for­mą. Užuot tai da­rius, sie­kia­ma kaip ga­li­ma grei­čiau ją pra­dė­ti vi­suo­se ša­lies ra­jo­nuo­se“, – tei­gė Lie­tu­vos po­li­ci­jos pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vė Ro­ma Ka­ti­nie­nė.

Anot jos, po­li­ci­jos dar­bo spe­ci­fi­kos pa­kei­ti­mas nė­ra iš­dis­ku­tuo­tas ne tik tarp par­ei­gū­nų, bet ir aka­de­mi­nė­je bend­ruo­me­nė­je, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je bei Vy­riau­sy­bė­je. R. Ka­ti­nie­nės nuo­mo­ne, su re­for­ma su­si­ję spren­di­mai tu­rė­jo bū­ti pri­im­ti bent jau Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu, ski­riant ir rei­kia­mą fi­nan­sa­vi­mą. Ta­čiau pa­pil­do­mų lė­šų ne­at­sei­kė­ta, tad re­for­mai esą ne­pa­si­reng­ta.

„Ne­nu­ma­ty­ti rei­kia­mi mo­ky­mai par­ei­gū­nams. Jie at­si­du­ria pa­vo­jin­go­je si­tua­ci­jo­je. 10–15 me­tų žmo­nės dir­bo tik ka­bi­ne­te, dau­giau­sia gal­va. Jiems kel­ti kur kas ma­žes­ni svei­ka­tos būk­lės ir fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mai. Pa­gal nau­ją mo­de­lį jau ten­ka rea­guo­ti į įvy­kius, su­lai­ky­ti įta­ria­muo­sius“, – aiš­ki­no R. Ka­ti­nie­nė.

Roma Katinienė: "Nepasverti sprendimai, socialinio dialogo stoka ateityje turės labai skaudžių pasekmių.“"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Par­ei­gū­nai, pa­sak jos, ne tik tu­rė­tų bū­ti tam spe­cia­liai mo­ky­ti, bet ir įvei­kę svei­ka­tos, fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo pa­ti­krą.

R. Ka­ti­nie­nė nuo­gąs­ta­vo, jog po­li­ci­ją pa­liks ne­ma­žai kva­li­fi­kuo­tų par­ei­gū­nų, juo­lab kad ir da­bar šis reiš­ki­nys ma­ty­ti. Jos tei­gi­mu, vyk­dant re­for­mą vien Tra­kų ra­jo­ne iš dar­bo iš­ėjo ar ke­ti­na iš­ei­ti 11 iš 40 par­ei­gū­nų.

„Ap­sisp­ren­di­mą le­mia ne tiek dar­bo spe­ci­fi­kos pa­si­kei­ti­mas, kiek va­do­vų re­to­ri­ka. Ne­pas­ver­ti spren­di­mai, so­cia­li­nio dia­lo­go sto­ka at­ei­ty­je tu­rės la­bai skau­džių pa­sek­mių“, – pa­žy­mė­jo R. Ka­ti­nie­nė. Ji pri­dū­rė, jog, prof­są­jun­goms to­liau ne­su­si­kal­bant su PD, par­ei­gū­nai ban­dys su­si­tik­ti su pre­zi­den­tės ko­man­dos na­riais, o jei ir tai ne­pa­dės – reng­ti įspė­ja­muo­sius pro­tes­tus.

Per tei­ses – buldozeriu

Pa­lai­ky­da­ma Sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų pro­fe­si­nes są­jun­gas, Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų fe­de­ra­ci­ja (LTPF) krei­pė­si į Tarp­tau­ti­nę dar­bo or­ga­ni­za­ci­ją (TDO) ir Eu­ro­pos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­ją (ETUC) dėl esą ne­vyk­do­mos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties ir nu­trū­ku­sio so­cia­li­nio dia­lo­go. LTPF įsi­ti­ki­nu­si, kad PD va­do­vy­bė lau­žo ne tik sa­vo, bet Lie­tu­vos pa­si­ra­šy­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus. Į ETUC kreip­ta­si pra­šant ini­ci­juo­ti krei­pi­mą­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, į TDO – to­dėl, kad Lie­tu­va yra pa­si­ra­šiu­si įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl san­ty­kių su prof­są­jun­go­mis ir so­cia­li­nės par­tne­rys­tės plė­to­ji­mo.

LTPF pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Soš­če­kie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad PD va­do­vy­bė nu­sto­jo prof­są­jun­gas lai­ky­ti so­cia­li­niais par­tne­riais. „Be­veik du de­šimt­me­čius PD ir prof­są­jun­gos kū­rė, plė­to­jo ir puo­se­lė­jo so­cia­li­nę par­tne­rys­tę. 2014 me­tais pa­siek­tas ko­lek­ty­vi­nių de­ry­bų re­zul­ta­tas – pa­si­ra­šy­ta pir­ma ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­je. Ta­čiau da­bar – at­vi­ra konf­ron­ta­ci­ja. Tai pra­si­dė­jo, kai pa­si­kei­tė po­li­ci­jos va­do­vai“, – sa­kė ji.

Anot L. Soš­če­kie­nės, pa­si­bai­gus pir­mo­sios ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­kui, per­nai lie­pą prof­są­jun­gos krei­pė­si į po­li­ci­jos va­do­vy­bę, ini­ci­juo­da­mos nau­jas de­ry­bas dėl ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties, ta­čiau iki šiol jos ne­pra­dė­tos. Kaip ti­ki­no LTPF pir­mi­nin­kė, nau­jo­ji po­li­ci­jos va­do­vy­bė va­žiuo­ja bul­do­ze­riu per po­li­ci­nin­kų tei­ses.

„Prof­są­jun­gų at­sto­vams net užd­raus­ta ko­mi­sa­ria­tuo­se su­si­ti­ki­nė­ti su par­ei­gū­nais, kal­bė­tis su jais apie re­for­mą“, – pa­žy­mė­jo L. Soš­če­kie­nė.

Prob­le­mų neįžvelgia

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Ed­var­das Ši­le­ris ne­igė, kad prof­są­jun­gos ne­be­lai­ko­mos so­cia­li­niais par­tne­riais. Esą prof­są­jun­gų at­sto­vai į pa­si­ren­gi­mo re­for­mai pro­ce­są bu­vo įtrauk­ti nuo pat pra­džių, o vė­liau nu­spren­dė ei­ti ne kons­truk­ty­viu, o konf­ron­ta­ci­jos ke­liu.

„Į prof­są­jun­gų nuo­mo­nę įsik­lau­so­ma, jei tik pa­tei­kia­mi kon­kre­tūs ir kons­truk­ty­vūs pa­siū­ly­mai. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu to­kių pa­siū­ly­mų ne­gir­dė­ti, tik abs­trak­tūs kal­ti­ni­mai“, – tvir­ti­no E. Ši­le­ris.

Esą PD po­li­ci­jos veik­los pert­var­kos ne­sku­bi­na, pa­tys ko­mi­sa­ria­tai spren­džia, ka­da jiems pe­rei­ti prie nau­jo dar­bo mo­de­lio. Ir ne­bū­ti­nai tai tu­ri įvyk­ti iki 2018 me­tų pra­džios. Pa­sak E. Ši­le­rio, jo­kių ter­mi­nų ne­nus­ta­ty­ta. „Iš ko­mi­sa­ria­tų kaip tik su­lau­kia­me dau­giau pa­gei­da­vi­mų pe­rei­ti prie nau­jo dar­bo mo­de­lio, nes jie ti­ki jo sėk­me“, – sa­kė jis.

PD va­do­vo pa­va­duo­to­jas tvir­ti­no, kad nor­ma­lu, jog da­lis iš 11 tūkst. po­li­ci­jos sis­te­mo­je dir­ban­čių par­ei­gū­nų ir ci­vi­lių tar­nau­to­jų pa­si­trau­kia į pen­si­ją, nes vyks­ta nuo­la­ti­nė kad­rų kai­ta. Mat par­ei­gū­nai pa­si­nau­do­ja ga­li­my­be gau­ti iki 6 mė­ne­si­nių at­ly­gi­ni­mų sie­kian­čią iš­ei­ti­nę iš­mo­ką. Ta­čiau ma­si­nio iš­ėji­mo iš tar­ny­bos PD ne­pas­te­bi. Kaip ti­ki­no E. Ši­le­ris, dau­giau­sia tar­ny­bą pa­lie­kan­čių par­ei­gū­nų bū­ta 2000–2011 me­tais, kai kas­met iš­ei­da­vo po 1 tūkst. žmo­nių. Šie­met iš­ėju­sių­jų yra apie 500. Ta­čiau nuo­lat pri­ima­ma nau­jų par­ei­gū­nų.

E. Ši­le­ris aiš­ki­no, jog pla­nuo­jant, kad kon­kre­tus par­ei­gū­nas tu­rės dirb­ti lau­ko są­ly­go­mis, pir­miau­sia jis siun­čia­mas pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tos. PD sie­kia, kad po re­for­mos bent 3 tūkst. iš 8,5 tūkst. par­ei­gū­nų dirb­tų gat­vė­je.