Propagandos fronte – dar viena Kremliaus antis
Su Krem­liaus val­džia sie­ja­ma Ru­si­jos ka­ri­nė-is­to­ri­nė bend­ri­ja Lie­tu­vos tei­sė­sau­gi­nin­kus vie­šai ap­kal­ti­no pa­ieš­kų eks­pe­di­ci­jos da­ly­vių su­lai­ky­mu ir truk­dy­mu per­lai­do­ti An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų pa­lai­kus. Mū­sų ša­lies tar­ny­bos pa­nei­gė, kad to­kių da­ly­kų bū­ta.

Ne­ga­na to, an­tra­die­nį Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­rai duo­ta­me in­ter­viu Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Udal­co­vas par­eiš­kė, kad Lie­tu­vos val­džia vyk­do „psi­cho­lo­gi­nį ka­rą“ prieš sa­vo ša­lies gy­ven­to­jus ir esą kurs­to an­ti­ru­siš­kas nuo­tai­kas.

Apž­val­gi­nin­kai ir Lie­tu­vos po­li­ti­kai to­kius Ru­si­jos kal­ti­ni­mus lin­kę pri­skir­ti jos vyk­do­mam in­for­ma­ci­niam ir pro­pa­gan­di­niam ka­rui prieš Lie­tu­vą.

Nie­kas nie­ko nesulaikė

Pra­ėju­sį an­tra­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gęs Ru­si­jos ka­ri­nės-is­to­ri­nės bend­ri­jos Pa­ieš­kų ir re­kons­truk­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vas Ser­ge­jus Ma­čins­kis žur­na­lis­tams guo­dė­si, kad Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos areš­ta­vo vi­sus pa­sta­ro­sios jų eks­pe­di­ci­jos da­ly­vius, o eks­pe­di­ci­jos va­do­vus ap­kal­ti­no tuo, kad eks­pe­di­ci­jai su­rink­tos lė­šos yra pa­nau­do­tos Don­ba­so se­pa­ra­tis­tų ko­vo­to­jams rem­ti. Esą taip Lie­tu­va nu­trau­kė bend­ri­jos vyk­dy­tas žu­vu­sių­jų per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą pa­lai­kų pa­ieš­kas.

S. Ma­čins­kio tei­gi­mu, su­si­da­rė to­kia si­tua­ci­ja, kad iki šiol nė­ra per­lai­do­ti be­veik 200 žmo­nių pa­lai­kai, ap­tik­ti per pa­sta­rą­ją eks­pe­di­ci­ją. „Šiuo me­tu su­ka­me gal­vas, kaip iš­spręs­ti šį klau­si­mą“, - Ru­si­jos ka­ri­nės-is­to­ri­nės bend­ri­jos at­sto­vo žo­džius ci­tuo­ja Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­ra „In­ter­fax“.

Ka­da mū­sų ša­lies tei­sė­sau­gi­nin­kai bu­vo su­lai­kęs bend­ri­jos at­sto­vus ir ka­da vy­ko mi­nė­ta eks­pe­di­ci­ja, ne­pra­ne­ša­ma. Ne­atsk­lei­džia­ma ir ta­ria­mai su­lai­ky­tų as­me­nų ta­pa­ty­bė.

Ru­sų in­for­ma­ci­ja Lie­tu­vos tei­sė­sau­gi­nin­kus su­glu­mi­no - apie jo­kius su­lai­ky­mus nei Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, nei Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas nie­ko ne­ži­no. Apie esą ne­sėk­min­gus bend­ri­jos ban­dy­mus per­lai­do­ti žu­vu­sių­jų per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą kū­nus nie­ko ne­gir­dė­jo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Vil­kas ėriu­ko kailyje

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas LŽ tei­gė ma­nan­tis, kad Ru­si­jos skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vo­je esą su­lai­ky­tus eks­pe­di­ci­jos da­ly­vius tė­ra pra­ma­nas.

„Taip, prieš ke­le­tą me­tų bu­vo su­lai­ky­ti ke­li „juo­die­ji ar­cheo­lo­gai“, bet sie­ti juos su An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų pa­ieš­ko­mis var­gu ar ga­li­ma. Ne­bent Ru­si­jos ka­ri­nės-is­to­ri­nės bend­ri­jos at­sto­vai gal­vo­je tu­rė­jo vil­nie­tį Alek­sand­rą Dol­žen­ką, ku­ris taip pat pri­klau­sė ka­ro au­kų pa­ieš­kų gru­pei. Ta­čiau jis mū­sų ša­lies spe­cia­lių­jų tar­ny­bų aki­ra­ty­je at­si­dū­rė dėl aiš­kios prie­žas­ties - vie­šai rin­ko au­kas Ukrai­nos se­pa­ra­tis­tams pa­lai­ky­ti“, - svars­tė par­la­men­ta­ras. A. Anu­šaus­kas pri­dū­rė, kad ir šis jau­nuo­lis nė­ra su­lai­ky­tas.

Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro vy­riau­sia­sis ana­li­ti­kas Ma­rius Lau­ri­na­vi­čius, iš­gir­dęs, jog Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms kal­ti­ni­mus me­ta Ru­si­jos ka­ri­nės-is­to­ri­nės bend­ri­jos at­sto­vai, tuo ne­sis­te­bė­jo. Mat ši or­ga­ni­za­ci­ja yra sie­ja­ma su Ru­si­jos ka­ri­nė­mis struk­tū­ro­mis, jos par­tne­riai yra ne tik Ru­si­jo­je iki šiol vei­kian­ti DO­SAAF (Sa­va­no­riš­ko­ji drau­gi­ja ar­mi­jai, avia­ci­jai ir lai­vy­nui rem­ti - aut.), Ru­si­jos ka­ro va­dų klu­bas.

Bend­ri­jos pa­ti­kė­ti­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­ku yra iš­rink­tas už gy­ny­bą at­sa­kin­gas Ru­si­jos vi­cep­rem­je­ras Dmi­tri­jus Ro­go­zi­nas. Bend­ri­ja ne tik rū­pi­na­si An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų per­lai­do­ji­mu. Kur kas dau­giau dė­me­sio ji ski­ria bu­vu­sių mū­šių at­kar­to­ji­mo spek­tak­liams kur­ti. Juo­se ak­ty­viai da­ly­vau­da­vo vie­nas bu­vu­sių Ru­si­jos di­ver­san­tų Ukrai­no­je va­dų Igo­ris Gir­ki­nas, dar ži­no­mas kaip Strel­ko­vas.

„Tai or­ga­ni­za­ci­ja, vyk­dan­ti Ru­si­jos im­pe­ri­nę po­li­ti­ką ir tu­rin­ti pa­čių įvai­riau­sių tiks­lų“, - tei­gė M. Lau­ri­na­vi­čius. Jis pa­brė­žė, kad pra­ne­ši­mai, ku­riuo­se be­veik nė­ra tie­sos, yra Ru­si­jos pro­pa­gan­di­nio ka­ro, nu­kreip­to prieš Lie­tu­vą, da­lis. Nes bū­tent to­kias or­ga­ni­za­ci­jas Ru­si­ja daž­niau­siai nau­do­ja ne tik pro­pa­gan­di­nia­me ka­re, bet ir siek­da­ma po­li­ti­nių tiks­lų ar net ir ar­do­ma­jai veik­lai.

Už griež­tą poziciją

Įkan­din Ru­si­jos kal­ti­ni­mų dėl Ru­si­jos ka­ri­nės-is­to­ri­nės bend­ri­jos at­sto­vų su­lai­ky­mo Lie­tu­vo­je iš Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus Lie­tu­vo­je A. Udal­co­vo lū­pų pa­si­py­lė kal­ti­ni­mų mū­sų ša­lies val­džiai, esą ji vyk­do „psi­cho­lo­gi­nį ka­rą“ prieš Lie­tu­vos gy­ven­to­jus, pri­sta­ty­da­ma Ru­si­ją kaip ag­re­so­rę ir ki­taip kurs­ty­da­ma an­ti­ru­siš­kas nuo­tai­kas.

Pri­min­si­me, kad sa­vo in­ter­viu nau­jie­nų agen­tū­rai „RIA No­vos­ti“ A. Udal­co­vas ti­ki­no, kad Lie­tu­va ne­va jau ruo­šia­si ka­rui su Ru­si­ja. Gy­ven­to­jai esą ma­siš­kai ap­si­rū­pi­na kruo­pų at­sar­go­mis, o ša­lies val­džia gal­vo­ja apie grį­ži­mą prie šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės. Ne­ga­na to, dar ke­ti­na­ma užd­raus­ti ir kai ku­rių Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­lų trans­lia­ci­jas Lie­tu­vo­je.

Anot Sei­mo na­rio A. Anu­šaus­ko, ste­bė­tis Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­rų ir po­li­ti­kų bei dip­lo­ma­tų pa­tei­kia­mo­mis įvai­rio­mis įvy­kių Lie­tu­vo­je ver­si­jo­mis ir in­terp­re­ta­ci­jo­mis ar net iš­gal­vo­to­mis is­to­ri­jo­mis ne­ver­ta.

Į par­la­men­ta­ro ran­kas va­kar pa­te­ko vi­siš­ka klas­to­tė - jo ir gy­ny­bos apž­val­gi­nin­ko Alek­sand­ro Ma­to­nio ta­ria­mo po­kal­bio te­le­fo­nu iš­klo­ti­nė. Jo­je kal­ba­ma apie bū­ti­ny­bę su­da­ry­ti Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių įtar­ti­nų as­me­nų są­ra­šus. Iš tie­sų, anot A. Anu­šaus­ko, to­kio po­kal­bio nie­ka­da ne­bu­vo.

„Jau da­bar ma­ty­ti, kad Ru­si­ja pro­pa­gan­di­nį ka­rą prieš Lie­tu­vą da­ro in­ten­sy­ves­nį. Įta­riu, kad įvai­rioms gru­pėms, ku­rios Lie­tu­vo­je vei­kia Ru­si­jos tar­ny­bų nu­ro­dy­mu, yra liep­ta iš­ei­ti iš pog­rin­džio ir pra­dė­ti reikš­tis vie­šu­mo­je, ne vien vir­tua­lio­je erd­vė­je, kaip bu­vo iki šiol“, - ti­ki­no Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys.

Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro vy­riau­sia­sis ana­li­ti­kas M. Lau­ri­na­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va tarp pir­mų­jų Ru­si­jos tai­ki­nių pro­pa­gan­di­nio bei in­for­ma­ci­nio ka­ro fron­te at­si­dū­rė dėl sa­vo griež­tos po­zi­ci­jos Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je at­žvil­giu.