Prokurorų darbą OMON byloje vertins po Apeliacinio teismo verdikto
Vil­niaus apy­gar­dos vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ra­mu­tis Jan­ce­vi­čius sa­ko kol kas ne­ver­tin­sian­tis, ar tin­ka­mai bu­vo su­ra­šy­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas bu­vu­sių OMON par­ei­gū­nų by­lo­je, ta­čiau pa­brė­žia, kad iš­tei­si­nan­tis Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dis yra ne­ga­lu­ti­nis ir skun­džia­mas.

„No­rė­čiau ak­cen­tuo­ti ir pa­pra­šy­ti vi­sų jū­sų at­kreip­ti dė­me­sį į pa­skelb­tą nuo­spren­dį, re­zo­liu­ci­nę da­lį. Re­zo­liu­ci­nė­je da­ly nė­ra vie­no sa­ki­nio - nuo­spren­dis ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas. Ši­tas nuo­spren­dis yra skun­džia­mas ir ne­ga­lu­ti­nis, to­dėl pro­ku­ro­rai ma­no, kad yra pa­grin­das jį aps­kųs­ti. Vi­sus mo­ty­vus ir ap­lin­ky­bes, ku­riuos mė­gin­si­me teik­ti, pa­vie­šin­si­me. Ma­nau, kad tai bus pa­da­ry­ta ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je“, - penk­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je sa­kė R.Jan­ce­vi­čius.

Jis at­si­sa­kė ver­tin­ti prie­kaiš­tus dėl pa­val­di­nių su­ra­šy­to kal­ti­na­mo­jo ak­to.

„Kol kas su­si­lai­ky­siu nuo ko­men­ta­rų, pa­lau­ki­me ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos spren­di­mų“, - į klau­si­mą, ar tin­ka­mai ir pro­fe­sio­na­liai bu­vo su­ra­šy­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas, at­sa­kė vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras.

Klau­sia­mas, ar bus ver­ti­na­mas kal­ti­na­mą­jį ak­tą ra­šiu­sio pro­ku­ro­ro dar­bas, R.Jan­ce­vi­čius at­sa­kė klau­si­mu: „O jei ape­lia­ci­nis teis­mas prims ki­to­kį spren­di­mą? Kai pri­ims spren­di­mą, ko­kį pri­ims, ta­da bus ir ver­ti­ni­mas.“

Taip pat jis ne­slė­pė, kad Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas dėl bu­vu­sių „o­mo­ni­nin­kų“ iš­tei­si­ni­mo jį pri­bloš­kė.

„At­sa­ky­siu taip: Vieš­pa­tie, ne­gi iš­pro­tė­jau? To­kia bu­vo pir­ma min­tis“, - į klau­si­mą, ko­kia jo bu­vo pir­ma reak­ci­ja iš­gir­dus spren­di­mą, at­sa­kė vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad pro­ku­ro­rai pri­ėmė spren­di­mą skųs­ti nuo­spren­dį, ku­riuo iš­tei­sin­ti bu­vę OMON par­ei­gū­nai.

„Pro­ku­ra­tū­ra ne­su­tin­ka su teis­mo pa­teik­tu tarp­tau­ti­nės ir na­cio­na­li­nės tei­sės aiš­ki­ni­mu bei jos tai­ky­mu. Per įsta­ty­mo nu­sta­ty­tą ter­mi­ną, t. y. 20 ka­len­do­ri­nių die­nų, pro­ku­ro­rai su­ra­šys ape­lia­ci­nį skun­dą, ku­ria­me bus de­ta­liai iš­dės­ty­ti ne­su­ti­ki­mo su nuo­spren­džiu ar­gu­men­tai ir pra­šo­ma jį pa­nai­kin­ti“, – ra­šy­ta pra­ne­ši­me spau­dai.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ket­vir­ta­die­nį iš­tei­si­no bu­vu­sius so­vie­tų spe­cia­lio­sios pa­skir­ties mi­li­ci­jos bū­rio OMON va­dus Vil­niu­je Bo­les­lo­vą Ma­ku­ty­no­vi­čių ir Vla­di­mi­rą Raz­vo­do­vą dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų 1991 me­tais.

Teis­mas pa­skel­bė, kad už ag­re­si­ją at­sa­ko­my­bė ten­ka tik vals­ty­bės va­do­vams, be to, pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę už in­kri­mi­nuo­ja­mus nu­si­kal­ti­mus ga­li­ma nu­teis­ti tik tuo at­ve­ju, jei jie bū­tų įvyk­dy­ti ka­ro, gink­luo­to konf­lik­to ar oku­pa­ci­jos są­ly­go­mis.

Kaip sa­kė nuo­spren­dį pri­ėmu­sios tei­sė­jų ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas Aud­rius Ci­ni­nas, nors bu­vę OMON ka­ri­nin­kai ne­bu­vo sie­ja­mi nei su Sau­sio 13-osios, nei su Me­di­nin­kų žu­dy­nė­mis, by­lo­je bu­vo pa­teik­ti par­ody­mai dėl šių as­me­nų da­ly­va­vi­mo „te­ro­ri­zuo­jant ir bau­gi­nant beat­si­ku­rian­čios ka­riuo­me­nės ir mui­ti­nės par­ei­gū­nus“. Ta­čiau pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų ne­ati­ti­ko mi­nė­tų tarp­tau­ti­nės tei­sės nuo­sta­tų.