Prokurorė Rita Aliukonienė atleidžiama iš pareigų
Pre­ky­ba po­vei­kiu įta­ria­ma Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Ri­ta Aliu­ko­nie­nė at­leis­ta iš par­ei­gų.

Įsa­ky­mą dėl pro­ku­ro­rės at­lei­di­mo Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis pa­si­ra­šė ket­vir­ta­die­nį, pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Va­sa­rio 23-ią­ją tei­sė­sau­ga pra­ne­šė at­lie­kan­ti ty­ri­mą dėl pro­ku­ro­rės įta­ria­mos pre­ky­bos po­vei­kiu, bu­vo at­lik­tos kra­tos Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je o V.Aliu­ko­nie­nė – su­lai­ky­ta. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ini­ci­ja­vo E.Pa­ši­lis, dėl pro­ku­ro­rės tą pa­čią die­ną pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­mu, ty­ri­mas, ku­ria­me įta­ria­ma R. Aliu­ko­nie­nė, su­si­jęs su Dar­bo par­ti­jos by­los nag­ri­nė­ji­mu Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­me Teis­me (LAT). Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, ti­ria­mi įta­ri­mai, jog ga­lė­jo bū­ti sie­kia­ma pa­veik­ti LAT spren­di­mą tuo­me­ti­nio „dar­bie­čio“ Vy­tau­to Gap­šio nau­dai sie­kiant jo iš­tei­si­ni­mo. BNS ži­nio­mis, įta­ri­mai šia­me ty­ri­me par­eikš­ti ir ke­lių ženk­li­ni­mo bend­ro­vės „Ka­sand­ros gru­pė“ sa­vi­nin­kui Arū­nui Ci­cė­nui. STT nu­ro­do, jog ne­tei­sė­to at­ly­gio už pre­ky­bą po­vei­kiu stam­biu mas­tu su­ma vir­ši­ja 9,5 tūkst. eu­rų. Šia­me ty­ri­me tei­sė­jas Vik­to­ras Ai­du­kas apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, jis at­sis­ta­ty­di­na iš par­ei­gų.

Kaip nu­ro­do pro­ku­ra­tū­ra, tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo iš­va­do­se kons­ta­tuo­ta , kad ei­da­ma Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros spe­cia­li­zuo­to sky­riaus vy­riau­sio­sios pro­ku­ro­rės par­ei­gas R. Aliu­ko­nie­nė ty­čia, ak­ty­viais sa­vo veiks­mais pa­da­rė ke­tu­ris tar­ny­bi­nius pa­žei­di­mus , iš ku­rių trys yra ver­ti­na­mi kaip šiurkš­tūs, vie­nas – tęs­ti­nis.

Tei­ki­me dėl tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos sky­ri­mo nu­ro­do­ma, kad nu­sta­ty­ti tar­ny­bi­niai pa­žei­di­mai bei par­eikš­ti įta­ri­mai pa­da­rius nu­si­kals­ta­mą vei­ką , tie­sio­giai su­si­ju­sią su ei­na­mo­mis par­ei­go­mis, yra „ne­su­de­ri­na­mi su pro­ku­ro­ro sta­tu­su“, to­dėl R. Aliu­ko­nie­nei skir­ti­na griež­čiau­sia tar­ny­bi­nė nuo­bau­da – at­lei­di­mas iš tar­ny­bos.

Pra­ne­ši­me E.Pa­ši­lis tei­gia, kad vi­suo­me­nė pa­grįs­tai ti­ki­si, jog Lie­tu­vos vals­ty­bei tar­nau­ti pri­sie­kęs pro­ku­ro­ras ne tik at­liks tie­sio­gi­nes funk­ci­jas, bet sa­vo par­ei­gas vyk­dys „gar­bin­gai, ne­ša­liš­kai, są­ži­nin­gai , sau­go­da­mas ge­rą pro­ku­ro­ro ir vi­sos pro­ku­ra­tū­ros var­dą, bran­gin­da­mas vi­suo­me­nės jam su­teik­tą pa­si­ti­kė­ji­mą“.

„To­dėl to­kie pro­ku­ro­ro veiks­mai , ku­rie gru­biai pa­žei­džia šiuos pri­nci­pus, ker­ta­si su vi­suo­me­nė­je ga­lio­jan­čio­mis mo­ra­lės nuo­sta­to­mis, griau­na pa­si­ti­kė­ji­mą pro­ku­ra­tū­ra ir des­truk­ty­viai pa­vei­kia vi­są pro­ku­ra­tū­ros bend­ruo­me­nę, yra ne­to­le­ruo­ti­ni, pri­va­lo bū­ti iš­aiš­ki­na­mi, ver­ti­na­mi ir vie­ši­na­mi.“ – spren­di­mą ko­men­tuo­ja ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad jei­gu pro­ku­ro­ras pa­da­rė įsta­ty­mo pa­žei­di­mą, tar­ny­bi­nė nuo­bau­da ga­li bū­ti pa­skir­ta ne­at­siž­vel­giant į ki­tą at­sa­ko­my­bę, to­dėl ap­lin­ky­bė, kad pro­ku­ro­rės at­žvil­giu šiuo me­tu at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo ir ji yra įta­ria­mo­ji šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ne­truk­do ver­tin­ti jos veiks­mus tar­ny­bi­nės at­sa­ko­my­bės pra­sme.